Návštěva matričního úřadu: kolik zaplatíte za vydání výpisu? Kde pátrat po svých předcích?

24.08.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Pátráte v rodinné historii za účelem sestavení rodokmenu nebo sepsání rodové kroniky? Jaké dokumenty budete potřebovat pro získání výpisu z matriky a kolik za to zaplatíte?

Ať už chcete získat matriční zápis z jakéhokoli důvodu, vždy budete muset splnit několik podmínek pro to, aby vám matriční úřad kopii vydal. 

Kolik stojí matriční výpis

Zdroj: Depositphotos

Jaké dokumenty na matričním úřadu najdete?

Na matričních úřadech lze získat výpis z knihy narození, knihy manželství, knihy úmrtí nebo knihy partnerství. Z takto provedených zápisů se občanům vydávají dokumenty o zaznamenaných událostech, např. rodný list, oddací list, úmrtní list apod., které jsou zabezpečené ochrannými prvky proti jejich možnému zneužití.

Kdo může nahlížet do matričních dokumentů?

Pravidla, kdo může nahlížet a pořizovat výpisy z matričních listin (nebo sbírky listin vedené do 31. prosince 1958, která tyto zápisy dokládá), určuje Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v § 8a. Zápisy matrika poskytne:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny, sourozencům a zmocněným osobám,
 • orgánům státní správy pro úřední účely,
 • církevním orgánům, jde-li o matriční knihy vedené církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže nezbytnost tohoto dokumentu pro uplatnění práv vůči správním orgánům.

Dokumenty, které budete potřebovat k nahlédnutí do matriční knihy:

 • Žádost o nahlédnutí do matriční knihy (každý matriční úřad má svoji individuální),
 • průkaz totožnosti,
 • doklad o tom, že se jedná o vašeho příbuzného,
 • doklad o tom, že je vydání zápisu nezbytné pro uplatňování práv před správními orgány,
 • plnou moc, pokud žádá osoba prostřednictvím zmocněnce, podpis na dokumentu musí být úředně ověřen.

Tip: Co všechno musíte udělat, když se vám narodí dítě?

Kdy můžete nahlížet do matričních knih i bez prokázání příbuzenského vztahu?

V případě, že již uběhl počet určených let od provedeného zápisu, lze do matriky nahlížet i bez prokazování příbuzenského vztahu k osobě, kterou hledáte.

 • U knihy narození je tato doba stanovená na 100 let.
 • U knihy manželství nebo partnerství je to 75 let.
 • U knihy úmrtí je tato doba stanovená na 30 let.

Po uplynutí této doby by měla být matriční kniha předána příslušnému archivu, v realitě ale často tyto knihy zůstávají na matričních úřadech mnohem déle.

Pokud neuspějete na matričním úřadu, je vhodné se přesunout na bádání do spádového archivu, kde by vám měli zpřístupnit údaje starší 30 letPo příchodu do archivu je nutné vyplnit badatelský list, k čemuž budete potřebovat občanský průkaz. Podle inventáře archivu pak objednáte matriky, které vás zajímají. Mnoho matričních knih je také již po zákonných lhůtách digitalizováno, proto není ani nutné do archivu jít osobně.

Do zápisů osob, které ještě žijí, lze nahlédnout a pořizovat kopie jen se svolením dané osoby. Archiv požadovanou osobu o tomto požadavku písemně kontaktuje. Pokud do 30 dnů od doručení písemnosti nevyjádří nesouhlas s nahlížením, je toto chování bráno jako udělení souhlasu.

Tip: Co dělat, když jsem ztratil rodný list?

Kde hledat digitalizované matriky?

Digitalizované matriky můžete hledat pod uvedenými archivy podle tehdejšího uspořádání krajů. Digitalizace probíhá zpravidla 100 let od posledního zápisu u knihy narození, 75 let od posledního zápisu u knihy manželství/partnerství a 75 let od posledního zápisu u knihy úmrtí.

Státní oblastní archiv Praha – Praha a střední Čechy.

Moravský zemský archiv v Brně – jižní Morava a Vysočina.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – severní Čechy.

Státní oblastní archiv v Třeboni – jižní Čechy.

Státní oblastní archiv v Plzni – západní Čechy.

Zemský archiv v Opavě – severní Morava a Slezsko.

Státní oblastní archiv Hradec Králové (před rokem 2022 Státní oblastní archiv v Zámrsku) – východní Čechy.

Kolik vás nahlédnutí nebo výpis z matriční knihy budou stát?

Za nahlédnutí do matriční knihy na konkrétní zápis nebo do podkladů uložených ve sbírce listin zaplatíte podle zákona o správních poplatcích částku ve výši 50 Kč.

Za každou hodinu strávenou hledáním v matričních knihách a sbírkách listin zaplatíte 200 Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

Které další dokumenty uložené v archivech vám pomohou při bádání?

Rodné, oddací a úmrtní knihy nejsou jediné, kde lze pátrat po informacích o svých předcích. Dokumentů uložených v archivech je mnohem víc.

Jedná se například o tyto knihy:

 • Gruntovní (pozemkové) knihy – kniha zachycující vlastnické vztahy a jejich změny
 • Urbáře – soupis peněžních poplatků vybíraných vrchností od poddaných
 • Soupisy obyvatelstva na panství
 • Berní rula – eviduje daňové povinnosti a majetek hospodářů
 • Indikační skicy – kolorované mapy, které sloužily k zachycení změn výměry pozemků a účelu užívání
 • Školní písemnosti

Jak daleko se můžete v bádání dostat?

Jestliže budete mít dost velké štěstí, můžete se dostat až do druhé poloviny 17. století, kdy se začínaly vést matriční knihy. Pokud najdete i jiné dokumenty, jako jsou třeba výše uvedené gruntovní knihy, lze se dostat ještě o kousek dál.

Nalezené informace o předcích si můžete zapisovat do nejznámější rodokmenové aplikace MyHeritage, kde se vám budou zobrazovat shody s vašimi osobami uvedenými v rodokmenu. Přes aplikaci lze také zakoupit genetické testy, jejichž výsledky můžete opět porovnat se světem. Díky shodám z genetických testů lze najít příbuzné z celého světa a zjistit svůj etnický původ.

Zdroje:
Ministerstvo vnitra ČR,
ETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0.


Čtěte dál:

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení dětského pasu nebo občanky?

Co všechno musíte udělat, když zemře někdo z vašich blízkých?

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU