Co musí obsahovat plná moc?

11.06.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Chcete někoho zmocnit k právním úkonům? Potřebujete, aby za vás někdo něco zařídil? Pravděpodobně budete muset sehnat plnou moc. Přečtěte si, jak ji sepsat a co musí obsahovat.

Osoba, která někomu udělí plnou moc, se nazývá zmocnitel. Osoba, která je zmocněna k úkonům, je zmocněnec. Na rozdíl od dohody o zastoupení, která funguje jako smlouva dvou stran, je plná moc pouze jakési jednostranné potvrzení, že zmocněnec může jednat se třetí osobou nebo úřadem. Dokument podepisuje zmocnitel i zmocněnec. Větší váhu má však podpis zmocnitele.

Kdo může být zmocněnec?

Plnou moc lze udělit fyzické i právnické osobě. Rozdíl je však v tom, že v případě právnické osoby budou jednat její statutární orgány. Fyzická osoba musí vše řešit osobně. Plnou moc lze navíc udělit i několika zmocněncům zároveň, nutné je ale stanovit, zda musí jednat společně či nikoliv. Plná moc může být využita pouze jednou anebo paušálně, vždy za nepřítomnosti zmocnitele.

Jaké formy může mít plná moc?

Plná moc může mít ústní formu, ale jen za předpokladu, že není vyžadována forma písemná. O udělení zmocnění však musí být třetí osoba informována a ideálně i o tom, jak a v čem bude zmocněnec jednat.

Většinou je však vyžadována právě písemná forma, která slouží k zastoupení zmocnitele v právních jednáních anebo úředních a písemných úkonech. V praxi může jít např. o podepisování smluv, přepis automobilu anebo vyzvedávání pošty. V dokumentu může být vyžadován i úředně uvěřený podpis, pokud to vyžadují pravidla daného správního orgánu, rozhodnutí soudu anebo zvláštní předpis. K některým právním úkonům je také nutná tzv. zvláštní plná moc, která spočívá v notářském zápisu.

Co musí obsahovat plná moc k zastupování

Zdroj: Pixabay

Co musí obsahovat plná moc?

Plnou moc si můžete sepsat sami anebo si vzor stáhnout na internetu a následně vyplnit. Dokument musí v prvé řadě obsahovat jméno a příjmení, datum narození (popř. i rodné číslo) a adresu osoby, která plnou moc uděluje. Stejné identifikační údaje musejí být vypsány i o zmocněnci. Dále musí být uveden i rozsah plné moci a nejlépe i věc, ve které je zmocněnec oprávněn jednat. Vhodné je dodat i možnost substituční plné moci.

Na konci dokumentu nesmí chybět místo, datum a podpis zmocnitele a zmocněnce.

Rozsah plné moci

V dokumentu by měly být jasně a stručně popsány úkony, ke kterým je plná moc udělena. Může jít o jedno právní jednání anebo více úkonů zároveň – např. podávání žádostí, návrhů, podepisování písemností včetně smluv, přebírání pošty apod. Dobré je stručně vymezit i časový úsek, během kterého zplnomocnění „platí“. Uvést to lze např. takto: Plnou moc uděluji na dobu určitou, a to od 1. 5. 2019 do 7. 5. 2019. Plnou moc je možné udělit i na dobu neurčitou.

Pokud v dokumentu nejsou jasně vymezeny úkony anebo právní jednání, půjde o tzv. generální plnou moc. S tou může zmocněnec jednat ve všech případech.

Co je substituční plná moc?

Substituční plná moc je jakési převedení plné moci ze zmocněnce ještě na další osobu. Zmocněnec přitom odpovídá za řádný výběr této osoby. Tento typ zplnomocnění lze udělit jen tehdy, pokud ji zmocnitel uvedl v prvotním dokumentu anebo jestliže byla zmocněna právnická osoba.

 

Kde si nechat úředně ověřit podpis?

Pokud je vyžadována úředně ověřená plná moc a podpis ověřen nebude, dokument nebude brán v potaz. Podpis lze úředně ověřit na krajských a obecních úřadech, u Hospodářské komory ČR anebo na České poště. Dále plnou moc mohou ověřit i notáři, advokáti, kapitáni plavidel České republiky anebo konzulární a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Jestliže plnou moc potřebujete pouze kvůli poštovním zásilkám a dopisům, písemná forma nebude nutná. Zmocnit někoho k převzetí můžete online, pokud si k zákaznické kartě od České pošty zřídíte i elektronický průkaz. O ten si můžete zažádat prostřednictvím formuláře přímo na pobočce České pošty anebo také přes internet po přihlášení se do Pošta Online.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: Spotřebitel