Můžete dát výpověď z nájmu, pokud je nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou?

21.06.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Nastala situace, kdy už nechcete bydlet v současném nájmu, ale nájemní smlouvu s vámi pronajímatel uzavřel na dobu určitou. Lze v takovém případě vůbec podat výpověď?

Nájem a možnosti výpovědi ze strany nájemce a pronajímatele upravuje občanský zákoník. Smlouva o nájmu je vyžadována ze zákona v písemné formě. Pokud by ale pronajímatel s nájemcem na nájmu ústně dohodli, nemůže tuto dohodu pronajímatel zpochybňovat pro její neplatnost.

Výhodou nájemce v případě výpovědi je, pokud má s pronajímatelem uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Podle občanského zákoníku může totiž nájemce smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba začíná 1. den po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi pronajímateli, a trvá 3 měsíce.

Zdroj: Shutterstock

Vypovědět nájem, který je uzavřen na dobu určitou, je mnohem složitější

Za běžných okolností skončí nájem na dobu určitou uplynutím sjednané doby. Často jsou mezi pronajímateli a nájemci uzavírány nájemní smlouvy na jeden kalendářní rok.

Občanský zákoník v § 2287 uvádí, že nájemce může vypovědět nájem pouze tehdy, když se okolnosti na straně nájemce změnily natolik, že po něm nelze dále rozumně požadovat, aby v nájmu dále setrvával. Tedy situace nájemce se výrazně změnila od doby, kdy došlo ke sjednání nájmu. Výpovědní doba je v takové situaci rovněž tříměsíční.

Ze strany nájemce může jít například o tyto závažné okolnosti:

  • Změní se zdravotní stav nájemce nebo jeho blízkého člověka,
  • změní se situace v rodině nájemce,
  • dojde ke ztrátě nájemcova zaměstnání nebo
  • dojde ke stěhování nájemce za prací do jiného města.

Jestliže tedy nájemce nemá vážný důvod pro to, aby nájem na dobu určitou vypověděl, nemůže tak učinit. Výpověď by byla možná jen tehdy, pokud sjednaná nájemní smlouva umožňuje výpověď z nájmu, i přesto, že je na dobu určitou.

Nevyzve-li pronajímatel po uplynutí doby nájmu nájemce k opuštění bytu, nájem se automaticky prodlouží

Tehdy, kdy již došlo k uplynutí doby nájmu na dobu určitou a nájemce v bytě přebývá po skončení smlouvy dále než 3 měsíce, automaticky se doba nájmu prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla původně sjednána. Nejdéle ovšem na 2 roky. Tato situace platí, pokud pronajímatel nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu písemně nájemce neinformoval o záměru neprodloužení nájemní smlouvy.

Tip: Může vám pronajímatel zvýšit nájem o příspěvek do fondu oprav?

Může dát pronajímatel výpověď nájemci, jestliže je nájemní smlouva na dobu určitou?

Pronajímateli občanský zákoník umožňuje podat výpověď z nájmu na dobu určitou nájemci s tříměsíční výpovědní dobou, ovšem jen ze závažných důvodů, které uvádíme níže. Za stejných okolností může také pronajímatel vypovědět smlouvu, i pokud je sjednána na dobu neurčitou.

Výpověď ze strany pronajímatele při smlouvě na dobu určitou i neurčitou je možná:

  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

  • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

  • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

  • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Výpověď ze strany pronajímatele při smlouvě na dobu neurčitou je možná:

  • má-li být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. (Zdroj: Občanský zákoník)

(Ve všech zmíněných případech se počítá s tříměsíční výpovědní dobou).

Chcete-li tedy jako nájemci ukončit nájem, který je na dobu určitou, neznamená to automaticky, že výpověď s tříměsíční dobou nelze využít. Záleží, co je ujednáno v nájemní smlouvě. Jestliže v ní pronajímatel uvedl, že skončení nájmu na dobu určitou je možné i bez udání důvodu, bude platit právě toto stanovisko. 

Může docházet také k situacím, kdy nájemce i pronajímatel mohou požadovat okamžité ukončení nájmu, o těchto případech informujeme zde.


Čtěte také:

Za běžné opotřebení bytu a jeho vybavení by nájemci platit neměli. Trvejte na sepsání předávacího protokolu

Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Na hypotéky dosáhne více lidí. Centrální banka zmírnila některá pravidla

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ