Kdy je možné vykonávat práci v pracovní neschopnosti a kdy je to na výpověď

26.09.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Za dobrotu na žebrotu. Zaměstnanec dostal výpověď za porušení pracovní kázně, když přišel pracovat i během pracovní neschopnosti, ale odmítl další práci, protože se mu udělalo špatně. Byla výpověď oprávněná?

Otázka, jak je to s výkonem práce během pracovní neschopnosti, může někomu přijít zprvu nesmyslná. Vždyť je-li někdo práce neschopen, tak přece nemůže pracovat, je omluven. Ale pak ho třeba napadne, že někdo zneužije pracovní neschopnost k tomu, aby nemusel vykonávat práci, z jejíhož pojištění mu plynou nemocenské dávky, zatímco bude vykonávat práci jinou. Mohl by mít tak z jedné práce nemocenské dávky a z druhé odměnu.

Zdroj: Shutterstock

Kdo vykonává více prací, může dostat neschopenku jako omluvu z práce na všechny, ale také jen na některou činnost

Může přitom dojít k legální situaci, kdy někdo vykonává dvě různé výdělečné činnosti. Řekněme třeba práci poštovního doručovatele a současně si přivydělává prací z domova jako konzultant pro styk s veřejností na informační lince banky v pozdějších odpoledních hodinách. 

Takový člověk si zlomí nohu. Lékař ho zajisté uzná práce neschopným pro výkon práce poštovního doručovatele. Ale proč by takový člověk nemohl nadále vykonávat práci konzultanta na informační lince, jestliže pracuje z domova, třeba z gauče? S tím počítají i zákony: 

Dočasnou pracovní neschopnost pojištěnce, který vykonává několik pojištěných činností, posuzuje totiž ošetřující lékař pro každou pojištěnou činnost samostatně. A tak neschopenka bude vystavena jen ve vztahu k činnosti poštovního doručovatele, zatímco na práci operátora na informační lince si případně může onen člověk i rozšířit pracovní dobu – věnovat se konzultacím pro volající klienty banky nejen později odpoledne jako dosud, ale během pracovní neschopnosti i dopoledne a dříve odpoledne, kdy jindy roznáší poštu.

Předstíraná pracovní neschopnost, aby zaměstnanec pracoval jinde: Tak to je na výpověď!

Zaměstnanec by však mohl simulovat zdravotní potíže. Lékař by ho z opatrnosti uznal práce neschopným. Zaměstnanec by čerpal nemocenské dávky, ale přitom by stejnou nebo obdobnou pracovní činnost, pro níž byl uznán práce neschopným, vykonával u jiného zaměstnavatele. 

Kdyby to zaměstnavatel včas zjistil a včas dokázal reagovat, mohl by dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) zákoníku práce, podle něhož může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď (z pracovního poměru), poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a zákoníku práce. A to tím, že v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nedodržoval stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce (čili jak upřesňuje zákoník práce: pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění). 

Reakce zaměstnavatele na fingovanou pracovní neschopnost musí být rychlá

Zaměstnavatel musí stihnout a dodržet lhůty podle zákoníku práce. Výpověď musí zaměstnanci dát a také stihnout doručit do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl. Nejpozději je možno dát tuto výpověď do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl. První lhůta je jasná, počítá se od momentu, kdy se zaměstnavatel o věci dozvěděl, třeba kdy mu ji někdo oznámil, ale musí vše stihnout ve druhé maximální lhůtě, a to do 1 roku, který by se počítal nejpozději ode dne, kdy naposledy zaměstnanec pracoval pro jiného zaměstnavatele.

Co když zaměstnanec přijde do práce pomoci, i když je práce neschopný?

Může dojít k tomu, že pilný a svědomitý zaměstnanec nefinguje žádné onemocnění, ale má na srdci blaho svého zaměstnavatele a přijde do práce, i když je na neschopence. Tohle zákoník práce neřeší.

Situací, kdy zaměstnanec v době, kdy byl uznán dočasně práce neschopným, vykonává pro zaměstnavatele v pracovní smlouvě dohodnutou práci z vlastní iniciativy, resp. ochoty, ačkoliv tak v době této překážky v práci zaměstnanec není povinen činit (je omluven), již dříve soudy autoritativně vyřešily:

„Činí-li tak zaměstnanec, musí při práci dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Rozhodne-li se zaměstnanec v době trvání své dočasné pracovní neschopnosti vykonávat práci, musí při výkonu práce (pro kterou se sám rozhodl) dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.“ Jinak by za to mohl být postižen jako kdokoliv jiný.

Může zaměstnanec ukončit práci během své pracovní neschopnosti, kterou však už začal?

Otázkou však donedávna zůstávalo, zda takový zaměstnanec, který přišel do práce pomoci i během své pracovní neschopnosti, může odmítnout další výkon práce, trvá-li stále jeho dočasná pracovní neschopnost. Právník Richard W. Fetter nás upozornil na zajímavý soudně projednávaný spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, z něhož vzešla odpověď.

Asi bychom čekali, že šlo o případ zaměstnance vykonávajícího nějakou fyzicky lehkou práci, třeba účetního, nikoliv práci manuální. Naopak! Zaměstnanec se během pracovní neschopnosti dostavil do práce vykonávat fyzicky náročnou práci, nadto ve ztíženém pracovním prostředí.

Zaměstnanci se udělalo na směně špatně po odpracování asi 1,5 hodiny práce s čistící tlakovou pistolí, nadto ve výšce – měl problémy s dýcháním, pálením očí, pokožky apod. Na vině byl uvolňující se formaldehyd a nedostatečná ochrana zaměstnanců (asi šlo o nekvalitní pracovní pomůcky), které měl zajistit zaměstnavatel. Zaměstnanec proto odmítl v práci pokračovat. Dostal za to výpověď.

Bránil se však soudní cestou, podáním žaloby na určení neplatnosti výpovědi. A byl úspěšný. K jeho úspěchu v soudním sporu by mu stačilo i to, že bylo ohroženo zdraví zaměstnanců, protože při práci byli vybaveni nedostatečnými ochrannými pracovními prostředky a pomůckami, jak potvrdil znalecký posudek. 

Nicméně soudy se zabývaly i otázkou, zda vůbec mohl zaměstnanec dostat výpověď, když sice pracoval, ale byl v pracovní neschopnosti, kterou konstatoval a uznal ošetřující lékař. A platí, že nemohl.

Při práci během dočasné pracovní neschopnosti (pro pojištěnou činnost, pro níž je právě uznán práce neschopným) musí zaměstnanec dodržovat pracovní kázeň, ale může odmítnout pokračování v práci. I po nástupu do práce za trvání dočasné pracovní neschopnosti se může zaměstnanec rozhodnout práci dále nevykonávat, aniž by odmítnutí dalšího výkonu práce bylo porušením pracovní kázně.

Čtěte také: Změny ve srážkách ze mzdy z dohod konaných mimo pracovní poměr

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ