Máte nárok vidět vyúčtování od pronajímatele, pokud platíte služby paušální částkou?

10.04.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Blíží se konec lhůty, do kdy jsou pronajímatelé povinni poskytnout vyúčtování služeb svým nájemníkům. Mají nájemníci, kteří platí zálohy paušální částkou, právo takové vyúčtování vidět?

Pronajímatel má povinnost zajistit nájemcům nezbytné služby, které se pojí s užíváním bytu. Tyto služby vyjmenovává přímo občanský zákoník.

Jde o dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Obě strany si v nájemní smlouvě stanoví rozsah služeb, výši záloh pro úhradu těchto poskytovaných služeb a způsob vyúčtování.

Některé služby, jako jsou například elektřina, plyn a internet, v bytové jednotce pronajímatel zajišťovat nemusí. Pak je zajištění těchto služeb pouze na nájemníkovi, který si hlídá platby sám, a pronajímatel mu za tyto služby tak neposkytuje vyúčtování.

Zdroj: Shutterstock

Vyúčtování pronajímatel poskytne do konce dubna 

Pronajímatel má povinnost poskytnout vyúčtování skutečných nákladů a zaplacených záloh nájemci nejpozději 4 měsíce od skončení zúčtovacího období. Délku zúčtovacího období stanovuje nájemní smlouva. Nejdéle však může trvat 12 měsíců. Jeho začátek stanoví nájemní smlouva.

Zpravidla je zúčtovacím obdobím jeden kalendářní rok. V takovém případě musí pronajímatel poskytnout vyúčtování nejpozději do konce dubna.

Ve vyúčtování musí být zřetelná výše skutečných úhrad za jednotlivé služby a výše měsíčních záloh na služby. Toto rozdělení má zajistit přehlednou výši rozdílů a kontrolovatelnost pravidel pro stanovený způsob rozúčtování. Z vyúčtování musí být jasné, jak vysoký vznikl celkový přeplatek, nebo nedoplatek.

Tip: Jaké jsou sankce za neplacení záloh na služby k bytu nebo neuhrazení nedoplatku z vyúčtování?

Splatnost přeplatků a nedoplatků

Jak přeplatky, tak nedoplatky na službách si pronajímatel s nájemcem vyrovnají nejpozději 4 měsíce ode dne doručení vyúčtování služeb nájemci. Náklady na zhotovení vyúčtování se do nákladů na služby spojené s užíváním bytu nezahrnují.

Nájemce může do 30 dnů od doručení vyúčtování podat námitku

Může se stát, že nájemce s přijatým vyúčtováním nebude spokojený. Zákon mu umožňuje v takovém případě do 30 dnů od doručení vyúčtování písemně požádat poskytovatele služeb (pronajímatele), aby doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich vyúčtování, způsob stanovení záloh anebo umožnil pořídit kopie podkladů. Pronajímatel žádosti nájemce vyhoví do 30 dnů od doručení žádosti.

Námitky k obsahu vyúčtování nebo výše zmíněným podkladům má nájemce právo předložit do 30 dnů od doručení vyúčtování nebo dodaných podkladů. Pokud námitky nevyužije, počítá se s tím, že nájemce s vyúčtováním souhlasí. Na námitky musí pronajímatel reagovat do 30 dnů.

Tip: Jak se bránit chybnému vyúčtování? Jak vůči poskytovateli a jak u soudu?

Platíte služby paušální částkou?

Jednotlivé rozúčtovávání si může pronajímatel zjednodušit tím, že úhradu služeb a nájmu stanoví v jedné celkové paušální částce. Paušální platba může také zahrnovat pouze náklady na služby. V takových případech však platí, že se poskytované služby nevyúčtovávají. 

U nájmů, které jsou delší než 24 měsíců nebo jsou uzavřené na dobu neurčitou, nelze do paušální částky zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tyto služby musí pronajímatel vyúčtovat vždy.

Pronajímatel musí poskytnout rozpis paušální částky, je-li určen pro účely sociálních dávek

Nájemce má právo požádat pronajímatele o podrobný rozpis paušální částky s výší úhrad za jednotlivé služby, pokud má rozpis sloužit pro účely sociálních dávek – například při žádosti o příspěvek na bydlení, kdy se dokládají náklady na bydlení za jednotlivá čtvrtletí.

Výši záloh na služby může pronajímatel během roku měnit

Pronajímatel může během roku měnit výši zálohy za služby. A to například tehdy, pokud vzrostly náklady na službu, nebo z jiných oprávněných důvodů. Změnu musí písemně oznámit nájemci.

Změněná výše nákladů na službu začíná platit nejdříve od začátku měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo doručeno oznámení o změně. Strany se mohou dohodnout na pozdějším datu platnosti. 

Za opožděné vyúčtování musí pronajímatel v některých případech uhradit nájemci pokutu. Výše pokuty je maximálně 50 Kč za každý den prodlení.


Čtěte také:

Chyba ve faktuře za elektřinu? Podejte co nejdříve písemnou reklamaci

Může vám pronajímatel zvýšit nájem o příspěvek do fondu oprav?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ