Daň z příjmů fyzických osob - bezúplatné příjmy, dary

Pojem bezúplatné příjmy v sobě zahrnuje příjmy získané dědictvím a darováním. Po zrušení daně dědické a darovací k 31. 12. 2013 jsou bezúplatné příjmy včleněny do zákona o daních z příjmů a staly se tak od roku 2014 předmětem daně z příjmů.

Příjmy dle zákona

Podle zákona o daních z příjmů je za příjem považován příjem peněžní i nepeněžní a to i příjem dosažený směnou. Nepeněžní příjmy se pro účely daně z příjmů oceňují dle zákona o oceňování majetku nebo jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je plnění na dobu neurčitou, na dobu života člověka nebo na dobu delší než 5 let.

Příjmy získané dědictvím

Do bezúplatných příjmů jsou zahrnuty příjmy nabyté dědictvím, po zrušení zákona o dani dědické tak příjmy z dědictví stávají předmětem daně z příjmů. Zákon o dani z příjmů osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob (dle § 4a písm. a) zákona) příjem nabytý z dědictví nebo odkazu, přičemž se již nerozlišuje, od koho bylo dědictví nabyto.

Příjmy získané darováním

Stejně jako u dědění, tak i u darování se pro zrušení zákona o dni darovací, příjmy získané darováním stávají od roku 2014 předmětem daně z příjmů. Dary, které podléhají zdanění, se uvádějí v daňovém přiznání k dani z příjmů, které se podává a daň platí v termínu daném pro toto přiznání.

Zdanění daru záleží na tom, kdo je obdarován:

Dar poskytnutý zaměstnanci se bude danit jako příjem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů. Výjimku tvoří osvobozená plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci vyjmenovaná v zákoně o daních z příjmů (např. nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb).
Dar poskytnutý podnikateli se bude danit jako příjem ze samostatné činnosti dle §7 zákona o daních z příjmů (výjimkou je podle § 3 odst. 4 písm. f) zákona o dani z příjmů – bezúplatný převod zemědělské činnosti podnikatele mezi blízkými osobami, při splnění podmínky pokračování osoby blízké v zemědělské činnosti alespoň 3 roky).

Dar poskytnutý nepodnikateli se bude danit dle § 10 zákona o daních z příjmů jako tzv. bezúplatný příjem a to v případě pokud nebude osvobozen.

Od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  • obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou viz výše,
  • nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč. (Do konce roku 2013 se nedanily dary do dvaceti tisíc korun od jedné osoby získané v průběhu dvou let.)

Povinnosti poplatníků

U osvobozených příjmů, tedy i bezúplatných příjmů-darů, existuje pro obdarovaného povinnost v případě dražších darů, tento dar oznámit správci daně. Od roku 2015 je fyzická osoba povinna každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, který je vyšší než 5 milionů korun oznámit správci daně. Oznámení se podává ve lhůtě pro podání přiznání daně z příjmů za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. V oznámení se uvádí výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. V případě příjmu do společného jmění manželů, dar oznamuje jeden z manželů.

Pozor: V případě, že osvobozený příjem není oznámen nebo není oznámen včas, hrozí pokuta až 15% z částky neoznámeného osvobozeného příjmu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 13 krát


Související články: