Daň z příjmu právnických osob - poplatník, předmět daně, osvobození od daně

Zákon o dani z příjmů neřeší pouze daň z příjmů fyzických, ale také právnických osob.


Poplatníci

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí.

Pokud je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Zdaňovacím obdobím je

 • kalendářní rok,
 • hospodářský rok,
 • období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Předmět daně

Všeobecně jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Existuje však spousta výjimek a zvláštností, na které upozorňuje § 18 zákona o daních z příjmů.

U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou; to neplatí pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.

Osvobození od daně

Od daně jsou dle § 19 osvobozeny např.:

 • členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím,...,
 • příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem,
 • příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle insolvenčního zákona,  pokud jsou zaúčtovány ve prospěch výnosů,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,
 • příjmy z podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která má své sídlo nebo místo vedení na území České republiky, mateřské společnosti,
 • příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi, který má sídlo nebo místo vedení na území České republiky, nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie,
 • příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, mateřské společnosti, která má své sídlo nebo místo vedení na území České republiky.

Osvobození bezúplatných příjmů

Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný

 • příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,
 • příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě nabytí vlastnického práva k pozemku,  zřízení věcného břemene,
 • příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100000 Kč u
  1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
  2. vypůjčitele při výpůjčce a
  3. výprosníka při výprose,
 • příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
 • příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem, pokud jej využije dle zákona,
 • příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,
 • příjem přijatý z veřejné sbírky,
 • příjem členského státu Evropské unie,...
 • dalčí příjmy dle § 19b ZDP


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát


Související články: