Sociální pojištění OSVČ 2024 - pojistné, nemocenské pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvádí nejen zaměstnanci ze svých příjmů, ale také osoby samostatně výdělečně činné.

TIP: Sociální pojištění studentů

Kdo je považován za OSVČ pro sociální pojištění

Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku a zároveň vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí:

 • podnikání v zemědělství,
 • provozování živnosti,
 • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů (od roku 2009 už neplatí podmínka soustavnosti této činnosti)
 • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (znalci, tlumočníci,...)
 • výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu (s výjimkou pronájmu nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí).

Hlavní a vedlejší činnost

Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.  Způsob výkonu výdělečné činnosti (hlavní, vedlejší) má vliv na způsob a výši stanovení pojistného, případně záloh pojistného.

Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonává OSVČ v kalendářním roce, pokud:

 • vykonávala zaměstnání zakládající účast  na nemocenském pojištění zaměstnanců,
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství, nemocenské z důvodu těhotenství a porodu (pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců) nebo osobně pečovala o osobu v I stupni (lehká závislost) - u dětí do deseti let, nebo ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost).
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
 • byla nezaopatřeným dítětem (studium).

Charakter činnosti ovlivňuje platbu pojistného. OSVČ, pro kterou je SVČ hlavní činnost, musí odvádět pojistné na důchodové pojištění vždy.
Pokud vykonává vedlejší činnost pak pouze v případě, že se k účasti sama přihlásí nebo že příjmy po odečtení výdajů dosáhly v předchozím roce rozhodné částky. Výše rozhodné částky pro rok 2024 se zvyšuje na 105 520 Kč, pro rok 2023 je pak 96 777 Kč.

Vývoj výše rozhodné částky
Rok Rozhodná částka
2024 105 520 Kč
2023 96 777 Kč
2022 93 387 Kč
2021 85 058 Kč
2020 83 603 Kč
2019 78 476 Kč
2018 71 950 Kč
2017 67 756 Kč
2016 64 813 Kč
2015 63 865 Kč
2014 62 261 Kč
2013 62 121 Kč
2012 60 329 Kč

Výši pojistného vysvětluje další krok tohoto průvodce: Základ a sazby pojistného u sociálního pojištění OSVČ.

Povinnosti OSVČ

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích.

OSVČ je dále povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den

 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
 • od kterého nevykonává zaměstnání, nemá nárok na výplatu  invalidního důchodu, rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), přestala vykonávat vojenskou službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.
Nemocenská náleží od roku 2014 od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (v roce 2013 až od 22. dne).
OSVČ je účastna nemocenského pojištění jen jednou, i když vykonává několik samostatných výdělečných činností.
Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, je od 1. 1. 2014 zrušena.

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Dobrovolné nemocenské pojištění musí být řádně a včas placeno. Nemocenské pojištění musí být připsáno na účet místně příslušné OSSZ do konce měsíce měsíce, na který se pojištění platí. Jestliže není dobrovolné nemocenské pojištění v daném termínu připsáno na účet OSSZ, tak za zákona nemocenské pojištění zaniká.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 16 krát


Související články: