DPP a DPČ - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákoník práce umožňuje dvě formy, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti:

 • pracovní poměr
 • dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti)

U těchto dohod se použije stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami. Těmi jsou

 • odstupné,
 • pracovní doba a doba odpočinku,
 • překážky v práci na straně zaměstnance,
 • skončení pracovního poměru a
 • odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce

 • Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být od roku 2012 větší než 300 hodin v kalendářním roce.
 • Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
 • Neexistuje zde zkušební lhůta, tudíž spolupráce může být ukončena kdykoliv a bez udání důvodu.
 • Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Když bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Když bude zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele pracovat na základě více dohod o provedení práce, tak se budou příjmy sčítat.
 • I dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, jinými slovy řečeno, výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce. Od roku 2012 musí být navíc v písemném vyhotovení vyznačena i doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

Dohoda o pracovní činnosti

 • Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnvatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce bude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
 • Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při klasickém 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat na základě dohody o provedení činnosti více než 20 hodin týdně.
 • Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jedno vyhotovení dohody vydá zaměstnanci.
 • V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
 • Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účasníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpoveď doručena druhému účastníkovi.

Zdanění dohod

Od roku 2014 dochází u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ke změnám. Zatímco dříve bylo pro zdanění důležité, zda je či není podepsáno Prohlášení, od roku 2014 má Prohlášení vliv především na to, zda je možno uplatnit slevu na poplatníka, studenta a další.

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): Od ledna 2014 jsou DPČ zdaňovány stejně jako příjmy z pracovního poměru - zaměstnavatelem je vždy odvedena 15% záloha na daň z příjmu bez ohledu na to, jak vysoký byl příjem či zda zaměstnanec podepsal Prohlášení (podpis prohlášení má vliv na uplatnění slev na dani).
 • Dohoda o provedení práce (DPP): Také u DPP dochází od ledna 2014 ke změnám při jejich zdanění. Zaměstnanec má nově možnost získat sraženou 15% daň zpět (a to i v případě pokud nepodepsal prohlášení), nebo může využít možnost příjem u DPP do 10000 Kč měsíčně již nikde uvádět (nemusí tedy podávat daňové přiznání). V případě podpisu Prohlášení je odvedena záloha na daň ve výši 15 procent a uplatněny slevy na dani.

V případě příjmu nad 10000 Kč měsíčně zaměstnavatel vždy odvádí 15% zálohu na daň a slevy na dani uplatní pouze pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení.

Sociální a zdravotní pojištění u dohod

Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem klasickou pracovní smlouvu, je z této smlouvy odváděno sociální a zdravotní pojištění. Jiná situace je u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde v některých případech zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění neodvádí, což může být výhodné především pro osoby, za které platí zdravotní pojištění stát - tzv. státní pojištěnci, kterými jsou například studenti, ženy na rodičovské dovolené či důchodci.

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): Uzavře-li pracovník se zaměstnavatelem DPČ, potom při odměně do 3999 Kč měsíčně (od 1.1. 2023) (3499 Kč pro roky 2021 a 2022; 2999 Kč do roku 2020), neodvádí zaměstnavatel z této dohody sociální ani zdravotní pojištění. Pokud odměna dosáhne 4000 Kč měsíčně (od 1.1. 2023) (3500 Kč pro roky 2021 a 2022; 3000 Kč do roku 2020), je z DPČ již pojistné odváděno.
 • Dohoda o provedení práce (DPP): V případě DPP je sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatelem odváděno v případě, že měsíční odměna vyšší než 10000 Kč. Do měsíční odměny 10000 Kč měsíčně včetně není sociální ani zdravotní pojištění placeno.

Studentské brigády - zdanění dohod

Studenti se běžně zapojují do pracovního procesu. Práci mohou vykonávat jak na základě pracovního poměru, tak také na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si navíc mohou uplatnit slevu na dani na studium.

(1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele (nepřihlédne se k měsíční slevě na dani), z jeho příjmu

 • u DPP do 10000 Kč je sražena daň ve výši 15 procent (tuto daň již nikde nemusí uvádět, nebo ji může získat zpět pomocí daňového přiznání – má-li nízké příjmy),
 • u DPČ (jakákoliv výše) a u DPP nad 10000 Kč je odvedena zálohová daň ve výši 15 procent.  

(2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň (u DPP i DPČ) a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.

Platné do konce roku 2013
(1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem

 • do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní  15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka-studenta vyrovnána),
 • nad  5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15%.

Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani!

(2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 148 krát


Související články: