DPP a DPČ 2024: dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákoník práce umožňuje dvě formy, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti:

 • pracovní poměr
 • dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti)

U těchto dohod se použije stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami. Těmi jsou

 • převedení na jinou práci a přeložení,
 • dočasné přidělení,
 • odstupné,
 • dovolená,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování,
 • cestovních náhrad a náhrad nákladů při výkonu práce na dálku.

Dohoda o provedení práce

 • Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být od roku 2012 větší než 300 hodin v kalendářním roce.
 • Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
 • Neexistuje zde zkušební lhůta, tudíž spolupráce může být ukončena kdykoliv a bez udání důvodu.
 • Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než rozhodná částka - 25 % průměrné mzdy (do 2023 - 10 000 Kč). Když bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce od roku 2024 vyšší než rozhodná částka - 25 % průměrné mzdy nebo v součtu všech dohod přesáhne rozhodnou částku - 40 % průměrné mzdy, tak bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění.
 • I dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. 
 • V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, jinými slovy řečeno, výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce. Od roku 2012 musí být navíc v písemném vyhotovení vyznačena i doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

Dohoda o pracovní činnosti

 • Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnvatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce bude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
 • Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při klasickém 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat na základě dohody o provedení činnosti více než 20 hodin týdně.
 • Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jedno vyhotovení dohody vydá zaměstnanci.
 • V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
 • Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

Změny nejen u dohod od října 2023

Uzavírání, změny a odstoupení 

Od října 2023 je-li pracovní smlouva, dohoda či jejich změna uzavřena prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, kterou zaměstnavateli zaměstnanec písemně sdělil, a která není v dispozici zaměstnavatele.

Zaměstnanec má právo od pracovní smlouvy, dohody nebo jejich změny, které jsou uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit od okamžiku jejich uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Odstoupení je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Home office nejen u dohod

Zákoník práce přináší komplexnější právní úpravu práce na dálku, a to především výslovné zavedení povinnosti uzavření písemné dohody o práci na dálku v případě, kdy má zaměstnanec vykonávat práci „z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele“.

Nově musí zaměstnavatel v souvislosti s prací na dálku zaměstnanci hradit paušální náklady, nedohodne-li se se zaměstnancem na tom, že mu náhrada nákladů nenáleží. Výše této částky je určena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí 299/2023 Sb. pro rok 2023 činí výše náhrady pro zaměstnance nejméně 4,60 Kč za jednu hodinu práce na dálku, tj. v případě osmihodinové pracovní doby je to tedy 36,8 Kč za den.

Rozvrh pracovní doby u dohod

Novou povinností zaměstnavatele je předem rozvrhnout zaměstnancům pracujícím na dohody pracovní dobu a seznámit je s týdenním rozvrhem pracovní doby nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Nové nároky pro zaměstnance z dohod

Zaměstnanci na dohody mají nyní nárok na příplatky za práci podle § 115 až 118 zákoníku práce. Mají nárok na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance (avšak po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci  a překážek v práci z důvodu obecného zájmu, není-li dohodnuto jinak, náhrada odměny nepřísluší). Mají rovněž nárok na osobní rozvoj, je-li zaměstnavatelem poskytován.

Dovolená u dohod od ledna 2024

Další poměrně zásadní změnou je zakotvení nároku na dovolenou, která bude zaměstnancům pracujícím na dohody náležet za stejných podmínek jako zaměstnancům v hlavním pracovním poměru.

Žádost o pracovní poměr u dohod

Nové právo zaměstnance, který byl u jednoho zaměstnavatele v posledních 12 měsících zaměstnán na základě dohod v souhrnu nejméně 180 dnů, písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel pak má povinnost na takovou žádost zaměstnance písemně reagovat do jednoho měsíce.

Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novela zákoníku práce od října 2023 nově stanovuje povinnost zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance o následujících údajích, pokud nejsou uvedeny v dohodě:
a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce,
c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby,
f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby,
h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody,
j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance,
a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

Ve stejné lhůtě musí nově zaměstnavatel informovat i zaměstnance v pracovním poměru.

Zdanění dohod 2024

Aktuální postup zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platné je platný od roku 2018, ale v rámci konsolidačního balíčku dochází ke změně částky rozhodné pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, tedy částky do které se nemusí DPP nikde uvádět - není třeba podávat daňové přiznání.

 • Dohoda o provedení práce (DPP): Od ledna 2014 má zaměstnanec možnost získat sraženou 15% daň zpět (a to i v případě pokud nepodepsal prohlášení), nebo může využít možnost příjem u DPP do výše rozhodné částky (do roku 2023 je to částka 10000 Kč měsíčně) již nikde uvádět (nemusí tedy podávat daňové přiznání). V případě podpisu Prohlášení je odvedena záloha na daň ve výši 15 procent a uplatněny slevy na dani.
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): Od ledna 2018 je u DPČ  v případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení a jeho příjem nedosáhne částky rozhodné pro účast zaměstnanců na  nemocenském pojištění (od  2023 je to 4000 Kč) odvedena srážková daň ve výši 15 %, pro kterou platí stejné podmínky jako u DPP. V případě podpisu prohlášení je odvedena záloha na daň z příjmů a uplatněny slevy na dani.

V případě příjmu nad 10000 Kč u DPP a 3999 Kč u DPČ měsíčně zaměstnavatel vždy odvádí 15% zálohu na daň a slevy na dani uplatní pouze pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení.

Sociální a zdravotní pojištění u dohod 2024

Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem klasickou pracovní smlouvu, je z této smlouvy odváděno sociální a zdravotní pojištění. Jiná situace je u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde v některých případech zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění neodvádí, což může být výhodné především pro osoby, za které platí zdravotní pojištění stát - tzv. státní pojištěnci, kterými jsou například studenti, ženy na rodičovské dovolené či důchodci.

Konsolidační balíček nově stanoví v § 7a zákona o nemocenském pojištění výši rozhodné částky, od níž jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění.

Rozhodná částka od roku 2024 činní:

 • ze všech DPP u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. (zaokrouhleno na celé pětisetkoruny směrem dolů),
 • ze všech DPP u různých zaměstnavatelů v kalendářním měsíci 40 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. (zaokrouhleno na celé pětisetkoruny směrem dolů).
   
 • Dohoda o provedení práce (DPP): V případě DPP je sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatelem odváděno v případě, že měsíční odměna vyšší než 25 % průměrné mzdy (do roku 2023 je to částka 10000 Kč). Od roku 2024 do měsíční odměny 25 % průměrné mzdy měsíčně včetně není sociální ani zdravotní pojištění placeno, což platí pouze v případě pokud souhrn příjmů ze všech DPP v kalendářním měsíci je nižší než 40 % průměrné mzdy.
   
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): Uzavře-li pracovník se zaměstnavatelem DPČ, potom při odměně do 3999 Kč měsíčně (od 1.1. 2023) (3499 Kč pro roky 2021 a 2022; 2999 Kč do roku 2020), neodvádí zaměstnavatel z této dohody sociální ani zdravotní pojištění. Pokud odměna dosáhne 4000 Kč měsíčně (od 1.1. 2023) (3500 Kč pro roky 2021 a 2022; 3000 Kč do roku 2020), je z DPČ již pojistné odváděno.

Studentské brigády - zdanění dohod

Studenti se běžně zapojují do pracovního procesu. Práci mohou vykonávat jak na základě pracovního poměru, tak také na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si navíc mohou uplatnit slevu na dani na studium.

(1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele (nepřihlédne se k měsíční slevě na dani), z jeho příjmu

 • u DPP do rozhodné částky (do 10000 Kč do roku 2023) je sražena daň ve výši 15 procent (tuto daň již nikde nemusí uvádět, nebo ji může získat zpět pomocí daňového přiznání – má-li nízké příjmy),
 • u DPČ do částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění - pro rok 2023 je to 3999 Kč je sražena daň ve výši 15 procent (i zde je možné využít postup jako u DPP)
 • u DPČ nad částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2023 je to 3999 Kč, 2022-21 to bylo 3499 Kč, 2020-19 to bylo 2999 Kč a v roce 2018 to bylo 2499 Kč) a u DPP nad rozhodnou částku je odvedena zálohová daň ve výši 15 procent.  

(2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň (u DPP i DPČ) a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.


Platné do konce roku 2017
(1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele (nepřihlédne se k měsíční slevě na dani), z jeho příjmu

 • u DPP do 10000 Kč je sražena daň ve výši 15 procent (tuto daň již nikde nemusí uvádět, nebo ji může získat zpět pomocí daňového přiznání – má-li nízké příjmy),
 • u DPČ (jakákoliv výše) a u DPP nad 10000 Kč je odvedena zálohová daň ve výši 15 procent.  

(2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň (u DPP i DPČ) a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.


Platné do konce roku 2013
(1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem

 • do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní  15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka-studenta vyrovnána),
 • nad  5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15%.

Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani!

(2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.

Časté otázky

Dohoda o provedení práce (DPP) musí být sjednána písemně. Rozsah práce u DPP nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce. Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění pokud měsíční příjem na základě DPP je nižší než 10 000 Kč. Pokud je příjem v daném měsíci vyšší podléhá již odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se uzavírá písemně. Zaměstnanec na základě dohody o provedení činnosti nesmí v průměru odpracovat více než polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při 40 hodinovém pracovním týdnu tedy 20 hodin týdně. U dohody o pracovní činnosti se neodvádí sociální a zdravotní pojištění při výši měsíční odměny do 3999 Kč včetně. Pokud je odměna vyšší, tak se již odvody platí.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 169 krát


Související články: