Výplata důchodu

Upozornění: Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření stanovuje postup ukončení a vypořádání důchodového spoření během roku 2016. Níže uvedené texty jsou uvedeny pouze pro informaci.

Během produktivního života si občan spoří v důchodovém spoření. V okamžiku, kdy je mu přiznán starobní důchod z prvního pilíře, může své prostředky převést do pojišťovny, a požádat tak o výplatu důchodu i z těchto naspořených prostředků.

Nárok na výplatu prostředků z druhého pilíře vzniká přiznáním starobního důchodu. O výplatu lze požádat kdykoli od tohoto dne. Dávky z důchodového spoření nevyplácí účastníkovi penzijní společnosti, ale pojišťovna jako pojistné plnění ze smlouvy o pojištění důchodu.

Po přiznání starobního důchodu, vzniká účastníkovi nárok na převedení jeho prostředků jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění důchodu na základě zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu.
Účastník si z okruhu pojišťoven zvolí pouze jednu, s kterou uzavře smlouvu. Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu v Centrálním registru smluv. Zvolenou pojišťovnu, ani zvolený druh důchodu nelze později měnit!

V pojistné smlouvě si účastník zvolí jeden z následujících důchodů:

  • doživotní starobní důchod,
  • doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let,
  • starobní důchod na dobu 20 let, nebo
  • sirotčí důchod na dobu 5 let (toto připadá v úvahu pouze pokud účastník zemře ve fázi spoření a naspořené prostředky formou důchodu vyplácí pojišťovna dědici mladšímu 18 let).

Výše vypláceného důchodu závisí na zvoleném druhu důchodu, celkově naspořené částce a případně i věku účastníka. Důchody jsou vypláceny v pravidelných měsíčních peněžitých splátkách doživotně nebo po stanovenou dobu a to v dohodnutém termínu. Výplata začíná nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni, ke kterému uplyne 15 dnů ode dne převodu prostředků.

V případě, kdy součet pravidelných měsíčních splátek nepřesáhne za kalendářní rok částku 1 000 Kč, vyplatí se důchod jednorázově.

Penzijní společnost je povinna 2 měsíce před dosažením důchodového věku účastníka, oslovit všechny pojišťovny s žádostí o poskytnutí závazné nabídky. V žádosti penzijní společnost uvede věk účastníka a výši jeho prostředků. Pojišťovna je povinna poskytnout závaznou nabídku nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti a je pro ni závazná po dobu 6 měsíců. Neprodleně pro obdržení závazné nabídky je penzijní společnost povinna ji předat účastníkovi. Účastník si na základě předložených nabídek následně vybírá jednu pojišťovnu, do které převede svoje prostředky a zvolí si druh pobírané penze. Pozor pojišťovnu ani druh výplaty nelze do budoucna měnit!


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 2 krát


Související články: