Výluky z cestovního pojištění

I v cestovním pojištění existují určité výluky, tedy události kdy si pojišťovna vyhrazuje právo neplnit. Ty jsou zmíněny v pojistných podmínkách a je důležité je znát, aby jste předcházeli nemilým překvapením.

Co pojišťovna nemusí podniknout?

Pojišťovna zpravidla není povinna poskytnout pojistné plnění v případě výluk uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách a dále tehdy, dojde-li ke škodné události v souvislosti či v důsledku úmyslného jednání pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby z podnětu některého z nich.

TIP: Porovnejte si cestovní pojištění

Před sjednáním pojištění

Před sjednáním pojištění se vždy zamyslete nad veškerými sportovními a volnočasovými aktivitami, které se chystáte na svých cestách provozovat. Pojišťovny jsou k adrenalinovým a rizikovým sportům čím dál tolerantnější a nabízejí speciální produkty zaměřené na sportovní aktivity, přesto je některé nebezpečné sporty zapotřebí připojistit, jak informuje Česká asociace pojišťoven.

Ujistěte se, že tyto plánované činnosti nejsou ve výlukách, konzultujte jejich rozsah s vybranou pojišťovnou nebo jejich vymezení prostudujte v pojistných podmínkách již při sjednání pojištění.

1) Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění v případech, kdy pojištěný utrpěl úraz nebo onemocnění v souvislosti s:

 • požitím alkoholu nebo návykových látek nebo se zneužitím léků
 • pokusem o sebevraždu nebo vědomým poškozením na zdraví
 • výtržností, kterou vyvolal, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal
 • válečnou událostí nebo občanskou válkou
 • občanskými nepokoji, na nichž se přímo podílel
 • vlastním jednáním, kdy vědomě nedodržel zákonná ustanovení platná v dané zemi (např. při řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění)
 • provozováním profesionálního nebo výkonnostního sportu po dobu účasti na soutěžích a přípravy na ně
 • provozováním rizikových druhů sportu (skok na gumovém laně, skialpinismus, lyžování mimo vyznačené trasy), které není možné pojistit
 • provozováním nebezpečných druhů sportu (vysokohorská turistika, parasailing, rafting a jiné sjíždění divokých řek, vodní motorové sporty, potápění s dýchacím přístrojem, speleologie, jízda na koni, automotosport, jízda na snowbordu, seskok padákem, lety na rogalu, závěsné létání a jiné letecké sporty), pokud nebylo sjednáno připojištění ”sportovec”
 • zdravotními komplikacemi vzniklými v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu v nadmořské výšce nad 3000 m. n. m., pokud nebylo sjednáno připojištění ”sportovec”
 • účastí na organizovaných sportovních soutěžích, pokud nebylo sjednáno připojištění ”sportovec”.

2) Pojistitel je dále zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění, jde-li o:

 • vyšetření - včetně laboratorního a ultrazvukového - ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace po šestém měsíci těhotenství, včetně porodu, vyšetření a léčbu neplodnosti a umělé oplodnění
 • náročná vyšetření indikovaná odborným lékařem (počítačová tomografie, ultrazvuková vyšetření, endoskopie), pokud úhrada nákladů na tato vyšetření nebyla předem odsouhlasena pojistitelem nebo asistenční službou pojistitele
 • nákup antikoncepčních prostředků
 • jakýkoliv druh ošetření zubů a služeb s ním spojených. Výjimkou je ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci
 • duševní, psychické, neurologické změny či poruchy
 • provedení úkonů mimo zdravotnické zařízení (nemocnici), které neprovádí lékař nebo zdravotní sestra mající k úkonu kvalifikaci, nebo léčení, které není vědecky nebo lékařsky uznávané
 • preventivní prohlídky, kontrolní vyšetření a lékařská vyšetření a ošetření nesouvisející s náhlým onemocněním nebo úrazem
 • rehabilitace, fyzikální léčbu nebo lázeňskou léčbu nebo nadstandardní péči
 • chiropraktické výkony, výcvikovou terapii nebo nácvik soběstačnosti
 • náhrady za zhotovení a opravy protéz - ortopedické, zubní, ortéz, epitéz, brýlí, kontaktních čoček nebo naslouchacích přístrojů
 • podpůrné léky nebo vitamínové preparáty
 • nakažlivé pohlavní nemoci nebo AIDS

3) Pojistitel není dále povinen plnit v případě, že náklady léčení vznikly v důsledku:

 • léčebné péče související s ošetřením úrazu nebo onemocnění, které existovalo před počátkem platnosti pojištění
 • léčení či operace chronického či jiného onemocnění, pokud toto onemocnění vyžadovalo během předcházejících 12 měsíců hospitalizaci, bylo na postupu či vyžadovalo podstatné změny v léčbě nebo užívání léků
 • onemocnění, které bylo zjevné nebo zjistitelné ještě před počátkem pojištění nebo jeho následky, včetně úmrtí
 • léčebné péče, pokud se tato stala jediným cílem nebo jedním z hlavních cílů cesty pojištěného nebo pokud jde o léčebnou péči, o které již před započetím cesty bylo známo, že se musí v době cesty uskutečnit.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát


Související články: