V 1. čtvrtletí pokračoval v ČR úbytek obyvatelstva

23.05.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


Počet obyvatel České republiky se v 1. čtvrtletí 2002 o 10,4 tisíce osob snížil. Bylo to způsobeno jak převahou počtu zemřelých nad počtem narozených  (úbytek -3,8 tisíce),  tak převahou počtu osob vystěhovalých do zahraničí  nad počtem osob, které se do ČR  přistěhovaly (úbytek  - 6,6 tisíc).

Populační vývoj v ČR v 1. čtvrtletí 2002

Počet obyvatel České republiky se v 1. čtvrtletí 2002 o 10,4 tisíce osob snížil. Bylo to způsobeno jak převahou počtu zemřelých nad počtem narozených  (úbytek -3,8 tisíce),  tak převahou počtu osob vystěhovalých do zahraničí  nad počtem osob, které se do ČR  přistěhovaly (úbytek  - 6,6 tisíc).  Úbytek obyvatelstva v prvních třech měsících roku 2002 byl tak nejhlubší, jaký byl za kalendářní čtvrtletí zaznamenán od roku 1990. Rozhodlo o tom neobvykle hluboké ztrátové saldo zahraničního stěhování,  způsobené zejména odchodem mnoha cizinců, kteří v ČR pobývali na základě povolení k dlouhodobému pobytu (s vízy opravňujícímu k pobytu delšímu než 90 dnů). Je pravděpodobné, že šlo o dočasný proces, vyvolaný působením zpřísňujících opatření zákona č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců. 

Základní populační procesy neprošly v ČR v 1. čtvrtletí  2002 významnějšími změnami. Počet sňatků  zůstal přibližně na úrovni 1. čtvrtletí 2001,  počet rozvodů  o 816 klesl.  Sňatečnost je tak nadále  na nízké úrovni, rozvodovost přes mírné snížení zůstává na dlouhodobém vysokém průměru.  Známka oživení se projevila u porodnosti: narodilo se o 515 více dětí (tj. o 2,3 %) než v 1. čtvrtletí 2001. Tento mírný přírůstek však zatím  neopravňuje k závěrům o překonání  kriticky nízké porodnosti v posledních několika letech; hrubá míra porodnosti v 1. čtvrtletí - 9,0 -  je z dlouhodobého hlediska nadále velmi nízká. Příznivým signálem je další úbytek potratů.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2001 klesl počet zemřelých o 1,1 tisíce osob, tj. o 3,9 %. Úmrtí v ČR ubývají, i když obyvatelstvo stárne.  Tím pokračuje pokles úmrtnosti,   který je zaznamenáván od roku 1990 a jenž je v Evropě svou hloubkou i dlouhodobostí ojedinělý.  Na velmi nízkou  hladinu, srovnatelnou s nejvyspělejšími evropskými zeměmi,  již v předchozích letech klesla v ČR kojenecká a novorozenecká úmrtnost. Úmrtnost kojenců (3,9 zemřelých kojenců na 1000 živě narozených) byla přitom v l. čtvrtletí 2002 nižší než v 1. čtvrtletí 2001.

Počet vystěhovalých  (9 850 osob) v 1. čtvrtletí 2002 vysoce převážil nad počtem přistěhovalých (3 198 osob). Týká se to především cizinců a bylo to zřejmě způsobeno již zmíněným  působením zákona č.326/1999 Sb.

K 31. březnu 2002 měla Česká republika podle statistické bilance na základě předběžných výsledků sčítání lidu 2001 celkem 10 259 282 obyvatel, tj. o 10 444 méně než k 31. prosinci 2001. Po několikaletém úbytku obyvatelstva,  počínajícím v roce 1994,  má Česká republika nejméně obyvatel od roku 1978.

Autor článku

 

Články ze sekce: MAKRODATA A EU