Jste v zahraničí a nevíte jak volit?

27.05.2010 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Volby do Poslanecké sněmovny se konají již tento víkend. Poradíme vám jak postupovat a na co si dát pozor pokud budete volit mimo ČR.

Téma týdne: Volby 2010

Jestliže víte, že se v průběhu konání voleb do Parlamentu ČR nebudete na území republiky máte právo volit a hlasovat na tamním zastupitelském úřadě. Existují dvě možnosti jak postupovat a to podle toho, zda jste v zahraničí krátkodobě nebo se zde zdržujete dlouhodobě.Dlouhodobý pobyt v zahraničí


V případě, že se mimo území ČR zdržujete dlouhodobě a chcete volit je nutné se zapsat na zvláštní seznam voličů. To můžete učinit na zastupitelském nebo konzulárním úřadu České republiky v místě pobytu. Ovšem pozor, na konzulárních úřadech vedených honorárními konzulárními úředníky toto možné není. Pokud jste na tomto zvláštní seznam voličů zapsáni, bylo vaší povinností podat písemnou žádost do 18. dubna 2010, tedy doručit ji nejpozději 40 dnů před dnem voleb. Pak budete moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. K písemné žádosti potřebujete originál, popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzujících vaši totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu ČR Státní volební komise dne 12. února 2010 určila losem Jihočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z předchozího vyplývá, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Jihočeského volebního kraje. Domáhat se volby kandidátek z jiného kraje tedy možné není.

Seznam zastupitelských úřadů v zahraničí najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.


Krátkodobý pobyt v zahraničí


Pokud jste se nestihli do zvláštního seznamu voličů zapsat nebo pobýváte v zahraničí jen krátkodobě je pro vás nejvýhodnější volit na základě voličského průkazu. Pokud pobýváte v zahraničí a jste již vedení ve zvláštním seznamu voličů, můžete o voličský průkaz požádat příslušný zastupitelský úřad. V ostatních případech, kdy teprve plánujete cestu a víte, že budete mimo Českou republiku v průběhu voleb, můžete o voličský průkaz zažádat na příslušném obecním úřadě v místě trvalého bydliště.

Volič mohl požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, což bylo 8. února 2010, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2010.

Pokud jste si nestihli o voličský průkaz zažádat písemně měli jste poslední možnost tak učinit do včerejška tedy do 26. května 2010 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, a to voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz může být rovněž zaslán na adresu, pro kterou se volič rozhodne. Jen dejte pozor, protože v případě ztráty či odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát.

Pokud tohoto termínu nevyužili, nebude vám voličský průkaz vydán a nebudete se moci voleb zúčastnit. O své volební právo, pak už nepřijdete jedině pokud půjdete k volbám ve vašem volebním okrsku v ČR, tedy v místě vašeho trvalého bydliště.


Na co si dát pozor


Volič musí mít na zřeteli, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbách do zastupitelstev obcí, které se rovněž budou konat na podzim v roce 2010, bude nutné žádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU