Jak zajistit pohledávky: Notářský a exekutorský zápis

25.09.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Dluhy kam se jenom podíváme. Buď dlužíme někomu my, anebo někdo dluží nám. Jak ale zajistit své pohledávky, ať již z podnikatelských aktivit, nebo pro běžnou fyzickou osobu? Bez zdlouhavého soudního řízení, rychleji a levněji? Kdo se zajímá, vyhrává. Dnes o možnostech exekutorského a notářské zápisu pro zajištění našich pohledávek.

Uznání dluhu patří k zajišťovacím institutům závazkově právních vztahů v našem právním řádu. Avšak samotné uznání dluhu neuděluje oprávnění pouze na základě této listiny nařídit exekuci a získat tak své půjčené peníze efektivně a rychle zpět. Jinou možností v rámci ustanovení exekučního a notářského řádu bude sepsání listin exekutorského nebo notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Exekutorský zápis

Pokud se nám podaří přesvědčit našeho dlužníka, popř. jej vůbec zastihnout k sepsání dokumentů k zajištění naší pohledávky, můžeme využít exekutorský zápis. Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti se obvykle sepisuje na zvoleném Exekutorském úřadě pověřenými zaměstnanci soudního exekutora. Ve volbě daného exekutora pro sepsání této listiny lze jedině doporučit vyhledat si vhodné reference. Ať již od známých, které jeho služby již využili nebo prostřednictvím veřejného prostoru internetu.

Notářský zápis

Druhou možností s obdobnými účinky pro zajištění naší pohledávky můžeme využít notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Zde můžeme polemizovat nad psychologickou stránkou věci, kdy dlužník odmítá sepsat exekutorský zápis, jenž může vzbuzovat dojem již přímého výkonu exekuce. Notářský zápis může naopak působit více dojmem sepsáním listiny mezi rovnými subjekty. Volba záleží jenom na Vás s ohledem na dané vztahy s dlužníkem.

Bez soudního jednání

Výše zmíněné zápisy, jenž jsou řádně sepsány nabízejí pro věřitele značnou výhodu. V případě neplnění svého závazku specifikovaném v daném zápise, nabývá věřitel oprávnění na základě těchto zápisů podat návrh na nařízení exekuce. Tudíž zde již nenastupuje soudní řízení a náklady s ním spojené. Soudní řízení bohužel může trvat delší dobu, než se nám jeví zdrávo a dlužník se v mezidobí stane insolventním. Výše uvedené zápisy nám ušetří čas a peníze. Sepsání těchto zápisů je samozřejmě zpoplatněno, ale v protikladu s náklady soudního řízení se jedná o přijatelné částky.

Jak zákon káže…

Exekuční řád

§ 40

(1) Exekučním titulem je

d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a),

§ 78

V rámci další činnosti exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis

a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Notářský řád

§ 71a

(1) Notářský zápis o právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový notářský zápis o právním úkonu musí obsahovat i výši pohledávky a dobu plnění.

(2) Notářský zápis o právním úkonu, ve kterém účastník jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného závazkového právního vztahu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový notářský zápis o právním úkonu musí obsahovat i výši pohledávky, dobu plnění, označení osoby, jejíž pohledávka má být splněna, a skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá.

§ 71b

(1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Důvěra v podnikatelských vztazích

Při využívání těchto zápisů v podnikatelském segmentu doporučujeme si promyslet, kdy sepsání těchto zajišťovacích instrumentů po obchodním partnerovi požadovat. Zvažme dosavadní obchodní vztahy a případné dopady žádosti o sepsání těchto listin za vzájemné budoucí vztahy. Na vzájemných lidských vztazích stojí jak naše společnost, tak úspěch v podnikání.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY