Odpovědnost za škodu: Nešťastné uklouznutí na zastávce

27.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V zimních měsících jsou ulice často plné sněhu, ledu a úrazy jsou naprosto běžné. Kdo bude odpovídat za škodu při uklouznutí na neupraveném povrchu autobusové zastávky? Podívejme se společně na soudní spor, který vyřešil tuto otázku.

Mráz, led a sníh. Obtížně se dostáváme kamkoliv jen potřebujeme. Nepříjemné chvíle pádu na neupraveném povrchu veřejné autobusové zastávky. Nejvyšší soud České republiky rozhodnul v níže uvedeném sporu, kdo ponese případnou odpovědnost za škodu. Pro naši bezpečnost v zimních měsících a uplatnění našich nároků.

Vystupování z autobusu, úraz a náhrada škody

Okresní soud v průběhu roku 2007 rozhodnul o povinnosti obce uhradit žalobkyni ztrátu ušlého výdělku, náklady spojené s léčením a náhradu škody na zdraví. Žalobkyně vystupovala z autobusu a na zledovatělém povrchu nástupiště došlo k uklouznutí a s tím spojené škodě na zdraví zlomením zevního kotníku. Autobusová zastávka se však nacházela na pozemku soukromé společnosti.

Obec byla okresním soudem shledána odpovědnou namísto soukromé společnosti s poukazem na starší rozhodnutí z doby před revolucí, které stanovovalo povinnost národních výborů pečovat o nástupiště autobusové zastávky. S ohledem na dnešní právní úpravu bylo taktéž poukázáno na zákon o obcích, kdy obec je povinna se starat o všestranný rozvoj území obce a potřeb svých občanů. Odvolací soud souhlasil se závěry soudu prvního stupně, taktéž potvrdil stanovisko soudu prvního stupně, že autobusová zastávka není součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích

Projednání před nejvyšší instancí

V rámci podaného dovolání argumentovala obec s ohledem na stav věci, že autobusová zastávka není v majetku obce a samotné provozování autobusové dopravy jest zajišťováno soukromým dopravcem. Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným pro otázku, a to citováno:
otázku odpovědnosti obce za úraz, způsobený závadou ve schůdnosti veřejné autobusové zastávky, jež se nachází v obci na pozemku, který není v majetku obce a jež slouží pro provozování autobusové dopravy zajišťované soukromým dopravcem. Tato otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena a má zásadní právní význam pro rozhodnutí v této věci i z hlediska rozhodovací praxe soudů.

Rozsudek dává odpovědnost obci

Nejvyšší soud následně vydal rozsudek, ve kterém se taktéž ztotožnil se závěry odvolacího soudu a stanovil povinnost údržby nástupiště veřejné autobusové dopravy obci. Případná odpovědnost za škodu při nedodržení této povinnosti náleží obci dle porušení obecné prevenční povinnosti.

Jak zákon káže…

Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn.: 25 Cdo 3027/2008 ze dne 19. 10. 2010 citace části rozhodnutí

Proto závěry uvedeného rozhodnutí v tomto směru jsou i nadále použitelné a je správný závěr odvolacího soudu, že povinnost péče o údržbu nástupiště veřejné autobusové zastávky svědčí obci, a že nedodržení této povinnosti, jež způsobilo škodu, je porušením obecné prevenční povinnosti ve smyslu ustanovení § 415, a zakládá tak odpovědnost obce podle § 420 obč. zák.

Zákon o obcích

§ 2

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

§ 35

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.


Využitá a citovaná judikatura: Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn.: 25 Cdo 3027/2008 ze dne 19. 10. 2010 dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky www.nsoud.cz.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.