Rok 2013 a daně: Změny v odvodech DPH i danění zaměstnanců

27.12.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Od ledna 2013 nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti. Připravili jsme proto přehled nejvýznamnějších změn.

Po dlouhém období nejistoty Parlament schválil zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jedno procento (na 15 a 21 procent) s účinností od 1. ledna 2013. Další novela zákona o DPH, která byla rovněž schválena, obsahuje některá opatření týkající se techniky uplatňování daně. Bude například klást výrazně vyšší nároky na odběratele z hlediska identifikace znaků případných daňových úniků,“ komentuje nejvýraznější změny v oblasti DPH Petr Toman, Director, Daňové poradenství – nepřímé daně, KPMG Česká republika.

Podle novely zákona o daních z příjmů vzniknou nové povinnosti také zaměstnancům a zaměstnavatelům. „Největší změnou je tzv. solidární zvýšení daně z příjmu, které se bude týkat jak zaměstnanců, tak živnostníků. Navíc spuštěním druhého pilíře se markantně navýší administrativa pro zaměstnavatele, kteří budou povinni odvádět důchodové pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení i finanční úřad. Sem budou muset rovněž podávat nová hlášení a vyúčtování,“ shrnuje novinky v oblasti přímých daní Markéta Kozáková, Tax Assistant Manager, Daňové poradenství – služby poskytované fyzickým osobám, KPMG Česká republika.

Změna v zařazení zboží do snížené sazby

Schválená novela obsahuje také některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny a částečně bude omezeno uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Ty budou nově určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených.

Odběratel jako ručitel

Technická novela rozšiřuje případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. Nově bude odběratel ručit za odvod DPH v případech, kdy provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně.

Tato úprava se dotýká například i faktoringových a obdobných vztahů, kdy se odběratel při platbě na účet faktoringové společnosti automaticky dostává do potenciální pozice ručitele,“ doplňuje Petr Toman.

Odběratel dále ručí za odvod DPH v případech, kdy dodavatel bude tzv. nespolehlivým plátcem. „Smyslem nového pravidla je zvýšit důraz na ověřování věrohodnosti dodavatelů z hlediska plnění jejich daňových povinností,“ dodává Toman.

Další případy ručení

Novela nově upravuje ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při přijetí zboží z jiného členského státu. Týká se to odvodu DPH při dodání třetí osobě osobou, která toto zboží z jiného členského státu pořídila.

Obdobně bude ručení za odvod DPH vznikat při nákupu pohonných hmot mimo čerpací stanici od jejich distributorů, pokud nebudou registrováni v příslušném registru.

Zdaňovací období

Do české legislativy je dále nově zavedeno primárně měsíční zdaňovací období pro všechny plátce včetně těch se sídlem mimo Českou republiku. Existující plátci, kteří by splňovali podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období v roce 2013 podle dřívějších předpisů, se budou moci rozhodnout, zda budou mít měsíční období, či zachovají čtvrtletní zdaňovací období. Noví plátci se budou moci při splnění zákonných podmínek (například roční obrat nižší než 10 000 000 korun) rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, nejdříve však ve třetím kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH (v určitých případech bude možno požádat o dřívější změnu).

Osvobození od DPH při převodu nemovitosti až za pět let. A dobrovolně

Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se od nového roku prodlužuje ze tří na pět let. Po uplynutí této doby si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí, či nikoliv. Možnost volby zdanění daní z přidané hodnoty bude také dopadat na převod nemovitostí pořízených před rokem 2013, kde zůstává zachována tříletá lhůta pro aplikaci osvobození od DPH.

Daňové doklady elektronicky

Od nového roku jsou papírové a elektronické daňové doklady formálně rovnocenné. „V případě elektronických daňových dokladů nebude sice primárně vyžadován elektronický podpis, elektronická značka či výměna prostřednictvím systému EDI, na druhou stranu však bude nezbytné zabezpečit věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost daňového dokladu. Zajištění těchto podmínek dle současného postoje některých správců daně může být bez stávajících opatření, jakým je například elektronický podpis, poměrně obtížné,“ vysvětluje Petr Toman.

Změny nekončí…

Novela obsahuje i další změny, zejména v definicích a struktuře ustanovení upravujících registraci, vznik plátcovství a zrušení registrace k DPH. Mění se i definice stálé provozovny pro účely daně z přidané hodnoty. Novela také významným způsobem upravuje definici pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny. A navíc by od 1. ledna 2013 mělo být možné žádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží podle ustanovení § 92c (šrot a odpad) podléhá, či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge.

Buďme solidární

S novým rokem bude zavedena tzv. solidární daň. Zvýšení daně ve výši sedmi procent z příjmu převyšujícího maximální výši vyměřovacího základu na sociální pojištění, tj. 1 242 432 korun, se bude týkat jak zaměstnanců, tak OSVČ. U zaměstnanců bude záloha na solidární zvýšení počítána a odváděna zaměstnavatelem z hrubé měsíční mzdy přesahující jednu dvanáctinu tohoto limitu (částku 103 536 korun). A to již v průběhu roku za daný měsíc bez ohledu na výsledný roční příjem.

Jelikož se tato přirážka počítá z celkového zdanitelného příjmu, a ne pouze z peněžního plnění, je třeba počítat s tím, že v úhrnu příjmů je zohledněno také třeba jedno procento z pořizovací ceny služebního automobilu, který zaměstnanec používá pro soukromé účely. Dotčené zaměstnance nemine podání daňového přiznání za rok, pokud v jednom měsíci tento limit překročili,“ objasňuje Markéta Kozáková. OSVČ budou solidární daň odvádět až v rámci daňového přiznaní.

Součástí solidárních odvodů přímých daní je i zrušení stropu pro odvody na zdravotní pojištění. A omezení se dočkají i osoby samostatně výdělečně činné uplatňující 40procentní paušál či pronajímatelé nemovitosti, kteří uplatňují 30procentní výdajový paušál. V neposlední řadě se změnám nevyhnou ani důchodci, jimž bude zrušena základní sleva na poplatníka.

Druhý pilíř přinese zaměstnavatelům zátěž

Přestože schvalování novely zákona o daních na rok 2013 provázelo zdržení, penzijní reforma od ledna zahájí svou účinnost včetně druhého pilíře. Zaměstnanec, který se do něj rozhodne vstoupit, musí sám uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností a následně pak písemně informovat svého zaměstnavatele o datu vzniku své účasti ve II. pilíři. Pokud zaměstnanec svou účast ve II. pilíři zaměstnavateli opomene oznámit, vyměří mu finanční úřad pokutu a zaměstnanec bude muset uhradit také dodatečný odvod.

I když druhý pilíř ovlivňuje odvody zaměstnanců na důchodovém pojištění, a nikoliv platby zaměstnavatelů (ze stávajících šesti a půl procent srážených zaměstnanci budou tři procenta z hrubé mzdy přesměrována do II. pilíře za současného přidání dalších dvou procent z hrubé mzdy; zaměstnavatel bude stále odvádět 21,5 procenta), zvýší se i jim administrativní zátěž. Změní se způsob reportingu České správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu, ale také termíny pro podání hlášení a vyúčtování i pro zaměstnavatele, kteří nemají žádného zaměstnance účastného ve II. pilíři,“ uzavírá Markéta Kozáková.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ