Daň z nemovitostí 2013 v otázkách a odpovědích

21.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Přiznání k dani z nemovitostí se musí podat do konce ledna. Pokud si v této oblasti nevíte rady, můžete se inspirovat několika skutečnými příklady.

Povinnost podat daňové přiznání


V roce 2012 jsem dostal darem od své babičky rodinný dům, který se nachází v Náchodě. Musím podávat přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013?

Vznikla Vám povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013, protože došlo v minulém roce ke změnám ve vlastnictví uvedené nemovitosti na území České republiky a jste k 1. 1. 2013 jejím vlastníkem.


Vlastním nemovitost a v roce 2012 jsem podal řádné přiznání k dani z nemovitostí a zaplatil daň v termínu. Obec, ve které se nemovitost nachází zvýšila pro rok 2013 místní koeficient a dojde tedy ke zvýšení daně z nemovitostí. Musím pro rok 2013 podávat daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitostí mají povinnost podat ti, u kterých nastaly v loňském roce změny v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Za tuto změnu se však nepovažuje právě případ, kdy obec, ve které bydlíte, zvýší místní koeficient. Přiznání k dani z nemovitostí tak podávat nemusíte.


Během minulého roku jsem nabyl 3 nemovitosti. Každá se nachází v jiném městě, ale všechny se na území jihomoravského kraje. Musím podávat 3 daňová přiznání?

V souvislosti s reorganizací daňové správy od 1. ledna 2013 došlo ke změnám v místní příslušnosti finančních úřadů. Pokud se nemovitosti nacházejí v rámci jednoho kraje podáte jen jedno přiznání za všechny nemovitosti na místně příslušný finanční úřad, a to Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Více se dozvíte ve článku: Víte, kam podat přiznání k dani z nemovitostí?


Termín pro podání přiznání


V prosinci 2012 jsem si koupil byt. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán na konci prosince a dosud jsem nedostal rozhodnutí o zapsání vlastnictví nemovitosti. Musím podávat přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 a případně do jakého termínu?

Ke dni 1.1. 2013 jste byl vlastníkem nemovitosti, i když nebylo toto vlastnictví zatím zapsáno v katastru nemovitostí. Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitost, která byla předmětem vkladu podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Pokud Vám tedy bude rozhodnutí o vkladu doručeno v lednu 2013, musíte přiznání podat do konce dubna 2013.


Slyšel jsem, že i když nestihnu podat přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 do konce ledna, nedostanu od finančního úřadu pokutu za pozdní podání. Je to pravda?

Ano je to pravda, ale jen pokud podáte přiznání nejpozději do pěti pracovních dní po stanoveném termínu. Letos musíte formulář doručit na finanční úřad nejpozději 7. února.


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ: Přiznání k dani z nemovitostí

Předmět daně z nemovitostí


Spolu s bytem jsem si koupil i garážové stání. Musím z něho platit daň z nemovitostí?

Je-li v kupní smlouvě na byt garážové stání definováno jako právo užívat určitou část společných prostor domu, daňové přiznání za garážové stání se nepodává. V případě, kdy byla garáž zakoupena samostatně jako samostatný nebytový prostor se daňové přiznání podává. Garáž uvedete jako další jednotku do jednoho daňového přiznání spolu s bytem.


Co se rozumí pod pojmem zpevněná plocha?

Za zpevněnou plochu se považují ty pozemky nebo jejich části evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, který má povrch zpevněný stavbou bez svislé nosné konstrukce. Jedná se o komunikace, parkoviště, výstavní či manipulační plochy mezi jednotlivými budovami nebo plochy pro překládání zboží. K novelizaci zdanění zpevněných ploch došlo již v roce 2012. V návaznosti na určité nejasnosti týkající se zdaňování zpevněných ploch vydalo Ministerstvo financí informaci, kterou najdete zde.


Výpočet daně z nemovitostí


Jak vypočítám daň z nemovitostí bytu o rozloze 86 m2. Počítá se do výměry bytu i balkon? A musím přiznávat i podíl na pozemcích pod domem?

Základem daně z bytu je výměra podlahové plochy bytu v m2 vynásobená koeficientem 1,20. Balkon je považován za příslušenství bytu a nezapočítává se do vyměřovací plochy bytu. Základní sazba daně u bytů činí 2 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu a může být dále zvýšena místním koeficientem. U spoluvlastnictví pozemků pod bytovými domy musí majitel přiznat nejen daň ze staveb, ale i daň z pozemků. Poplatník přiznává jen tu část pozemků, k níž mu vzniklo spoluvlastnické právo v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo samostatného nebytového prostoru, která odpovídá výši jeho spoluvlastnického podílu na společných částech stavby. Výši svého spoluvlastnického podílu vyjádřenou zlomkem lze nalézt na výpisu z katastru nemovitostí – listu vlastnictví vaší bytové jednotky nebo ve smlouvě, na jejímž základě jste byt získal. Daň z pozemků v tomto případě činí vždy minimálně 50 Kč.


Vlastním garáž, kterou využívám jako dílnu a používám ji ke svému podnikání. Budu garáž zdaňovat sazbou 8 Kč za m2?

Pokud používáte garáž k podnikatelské činnosti nebude se nemovitost zdaňovat sazbou 8 Kč za m2 obecně platnou pro garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže, ale zdaní se sazbou 10 Kč za m2 pro stavby užívané pro podnikatelskou činnost.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ