Silniční daň: 7 praktických otázek a odpovědí

17.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za minulý rok se nezadržitelně blíží. Toto daňové přiznání se musí podat nejpozději do 31. ledna, a to i v případě, kdy přiznání zpracovává daňový poradce. Následující článek vám zodpoví nejčastější dotazy v této oblasti.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání a platit silniční daň

Povinnost podat daňové přiznání k silniční dani mají podnikatelé, OSVČ a firmy, které využívají k účelům spjatým s podnikáním vozidlo. Toto vozidlo a jeho použití podléhá silniční dani.

  • Jsem fyzická osoba – podnikatel a uplatňuji při stanovení svého základu daně z příjmů výdaje paušálem. Neúčtuji tedy o výdajích spojených s provozem vozidla a nevedu záznamy o používání vozidla. Musím podávat přiznání k dani silniční?

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční neobsahuje žádné ustanovení, ve kterém by byla souvislost se způsobem uplatňování daňových výdajů (nákladů) při zjišťování daně z příjmů. Zákon stanoví, že předmětem daně jsou v zásadě všechna silniční vozidla s tuzemskou SPZ použitá v ČR k podnikání anebo v souvislosti s podnikáním. Pokud tedy bylo vozidlo k uvedenému účelu použito, bude předmětem daně silniční a musí se podat daňové přiznání a zaplatit daň.

  • Společnost Auto a.s. má pronajatý nákladní automobil od dceřinné společnosti ze Slovenska (vozidlo má SPZ Slovenské republiky). Tento nákladní automobil používá akciová společnost ke svému podnikání v České republice. Musí za vozidlo platit daň silniční?

Přestože je uvedené vozidlo používáno k podnikání, není předmětem daně silniční v České republice, protože zde není registrováno.

  • Koupil jsem vozidlo jako zboží, které budu dále prodávat, tzn. v účetnictví ho nevedu jako hmotný majetek. Jsem povinen zaplatit z něj do doby jeho prodeje silniční daň a podat daňové přiznání?

Vozidlo, které je v účetnictví vedeno jako zboží, není zpravidla ještě registrováno v registru silničních vozidel a nemá SPZ, a proto není zpravidla ani předmětem daně silniční a nepodává se za něho daňové přiznání.

 

Formulář ke stažení: Přiznání k silniční dani


  • Jak je to se silniční daní za rok 2019 u osobního automobilu vyřazeného z obchodního majetku k 31. prosinci 2018 z důvodu pozastavení činnosti, pokud se do dnešního dne neuskutečnil převod na dopravním inspektorátu z fyzické osoby podnikající (v technickém průkazu je uvedeno IČ podnikatele) na soukromou osobu bez IČ?

Automobil, který nebude letos použit k podnikání, není předmětem daně silniční. Tuto skutečnost neovlivňuje to, kdo je zapsán v technickém průkazu jako provozovatel vozidla. Současně je vhodné zmínit, že zápis fyzické osoby do technického průkazu s IČ anebo bez IČ nemá vliv ani na daňovou uznatelnost nákladů z hlediska daně z příjmů. Je ovšem nutné podat do konce ledna daňové přiznání za minulý rok a případně doplatit nedoplatky na dani silniční.

  • Zaměstnanec naší společnosti byl vyslán na delší dobu pracovat v zahraničí. Přitom mu bylo povoleno použít k těmto účelům jeho osobní automobil. Jsme povinni zaplatit silniční daň za cestu do místa v zahraničí a za cestu zpět po ukončení pracovní cesty?

Uvedené vozidlo je předmětem daně pouze ve dnech, kdy bylo použito na pozemních komunikacích v České republice. Poplatníkem daně je v tomto případě zaměstnavatel, který platí silniční daň za dny použití vozidla v tuzemsku při cestě do zahraničí a při cestě zpět.

Silniční daň - praktické příklady

Změna poplatníka

V průběhu zdaňovacího období, kterým je u silniční daně vždy kalendářní rok, může dojít ke změně osob poplatníka (provozovatele, vlastníka, uživatele). Zákon o dani silniční v tomto případě stanoví, že při změně poplatníka zaniká původnímu poplatníkovi daňová povinnost kalendářním měsícem, který předchází vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi daně. Tato situace nastane např. pokud je vozidlo prodáno osobě, která ho bude používat k podnikání nebo při postoupení leasingové smlouvy.

  • Naše společnost používala osobní automobil v roce 2018 v měsících leden, únor, březen a duben. V dubnu 2018 prodala vozidlo jiné právnické osobě, přičemž k přechodu vlastnictví k vozidlu na kupujícího došlo dne 26. dubna 2018. Ještě v dubnu byla v technickém průkazu provedena změna vlastníka vozidla. Nový vlastník používá vozidlo k podnikání. Za jaké období jsme povinni platit daň silniční v roce 2018 a přiznat její výši v daňovém přiznání?

Vozidlo bylo v roce 2018 používáno k podnikání a je předmětem daně silniční. Nový vlastník vozidla je poplatníkem daně silniční od měsíce, kdy použil vozidlo k podnikání a současně byl uveden v technickém průkazu jako vlastník vozidla, tj. od dubna 2018. Původní vlastník byl sice v dubnu také ještě zapsán v technickém průkazu jako vlastník, ale daňová povinnost vznikla již novému vlastníkovi. Původní vlastník tedy bude platit silniční daň za měsíce leden, únor a březen.

Pokud by změna vlastníka u výše uvedeného dotazu byla v technickém průkazu provedena až v měsíci květnu, což je při dodržení desetidenní lhůty pro přepsání vozidla možné, pak by byl nový vlastník poplatníkem daně až od května a za měsíc duben by vznikla daňová povinnost původnímu vlastníkovi.

  • Podnikám a v minulém roce jsem koupil osobní automobil. Změnu vlastnictví automobilu jsem na registru silničních vozidel neoznámil ani já, ani původní majitel. Může mi být finančním úřadem doměřena daň silniční?

Nedodržení povinnosti oznámit změnu vlastníka vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb., tj. do deseti pracovních dnů, může být finančním úřadem při případné daňové kontrole považováno za zastření skutečného stavu a jako nový vlastník můžete být považován za poplatníka od uplynutí desetidenní lhůty a za toto období může být silniční daň doměřena.

Pokud by nastala situace, že původní vlastník vozidlo z registru silničních vozidel odhlásil a nový vlastník naopak změnu neohlásil, došlo příslušným dnem ke změně poplatníka daně a novým poplatníkem je nový vlastník vozidla.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DANĚ