Před žalobou prosím upozornit

26.06.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Téma věřitelů a dlužníků je nekonečným příběhem. Dnes si představíme nový institut, který určitým způsobem může uchránit „poctivé neplatiče“ od zbytečně vysokých nákladů řízení. Novelou občanského soudního řádu se totiž od letošního roku stanovila povinnost zaslání tzv. předžalobní upomínky.

Mediální prostor zaplňují neustálé informace o pochybeních exekutorů a přístupu věřitelů vůči dlužníkům na hranici etiky a zákona. Pravdou však je, že vše má svůj rub a líc. Mnozí ze sofistikovanějších dlužníků se v podstatě svým věřitelům „smějí do tváře“ po ukrytí svého majetku. Avšak rovněž mnohé finanční instituce vybudovaly svůj business model na zoufalé situaci některých občanů. Zákonodárce se rozhodnul v dané rovině vložit nové ustanovení do občanského soudního řádu, která má reagovat na problematiku nákladů řízení.

Pár stovek za několik tisíc

Při pohledávce od 500,- Kč do 1.000,- Kč v případě podání žaloby vznikala povinnost uhradit náklady řízení ve výši 2.500,- Kč pro právní zastoupení, 1.000,- Kč za soudní poplatek, je-li žaloba podána klasicky písemně a rovněž DPH. Při pohledávce od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč byly náklady právního zastoupení již 7.500,- Kč bez DPH (nyní byla tzv. „přísudková vyhláška“ pro výpočet náhrady nákladů řízení zrušena, náklady řízení se nyní budou vypočítávat od počtu provedených úkonů advokátem, tedy částka v konečném důsledku může být vyšší i nižší než jsme si představili na vzorovém příkladu). Skutečností je, že mnozí „dlužníci“ by svůj závazek rádi a včas uhradili, kdyby o dané pohledávce měli větší povědomí. Pravdou rovněž je, že v dnešní hektické době, občas člověk zapomene na svou povinnost k úhradě pohledávky. Následně obdržíme platební rozkaz navýšený o náklady řízení, které představují nemilé překvapení.

Právo na náhradu nákladů řízení jen s předžalobní upomínkou

Seriózní inkasní agentury již před novelou občanského soudního řádu zasílaly dlužníkům předžalobní upomínky s žádostí o úhradu pohledávky. Jiné subjekty však často počítaly s nevědomostí dlužníků o své povinnosti a spoléhaly na přiznání nákladů řízení. Zákonodárce reagoval přijetím nového ustanovení, které stanovuje, že právo na náhradu nákladů řízení se přiznává žalobci v případě, kdy došlo nejméně sedm dní před podáním žaloby k zaslání předžalobní upomínky na adresu pro doručování nebo poslední známou adresu.

Předžalobní upomínka chrání poctivé dlužníky

Pro „poctivé dlužníky“ je nové ustanovení jistě ochranným prvkem, která rozhodně v zájmu ochrany rodinných financí motivuje k urychlené úhradě. Samozřejmě s tímto spojená problematika hlídání si svých doručovacích adres, včetně těch uvedených ve smlouvách, bude nadále palčivým problémem.

Předžalobní upomínka musí splňovat náležitosti určitosti právního úkonu. Měl by zde být tedy vymezen daný dluh, jeho výše, případně z jakého titulu pohledávka vznikla, včetně bankovního nebo jiného spojení pro konkrétní úhradu. Zákon rovněž stanovuje možnost při důvodech hodných mimořádného zřetele přiznat náklady řízení i v případech nezaslání předžalobní upomínky. S přesnějším vymezením a otázkou, zda postačí zaslat předžalobní upomínku i na emailovou adresu se bude muset vypořádat judikatura.

Pro klidné spaní si však své rodinné finance i s ohledem na závazky důsledně hlídejme.

Jak zákon káže…

Občanský soudní řád § 142a

(1) Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU