Musí se platit penále u zdravotního pojištění?

22.08.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Opomenutá platba zdravotního pojištění nebo placení povinného pojištění v nižší částce znamená vznik penále na veřejném zdravotním pojištění. Jak postupovat, když nám zdravotním pojišťovna předepíše penále?

Penále u zdravotního pojištění je poměrně vysoké a činí 0,05 % z dlužného pojistného denně. Roční "sankce" činí tedy 18,25 % (0,05 % x 365 dní). Neplacení zdravotního pojištění řádně a včas se tedy může výrazně prodražit. Zvláště, když je následně dlužné penále vymáháno exekučně, exekuční náklady mohou být totiž vyšší než předepsané penále.

Komu může být předepsáno penále?

Jestliže má zdravotní pojišťovna ve své databázi všechny údaje v pořádku, potom může být penále předepsáno pouze občanům, kteří si sami platí zdravotní pojištění a neplní řádně svoji povinnost. Jedná se tedy o OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) a OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). OSVČ platí zdravotní pojištění v pravidelných měsíčních zálohách, které odpovídají dosaženému zisku v minulém období, OSVČ na hlavní činnost musí vždy platit alespoň minimální zdravotní pojištění (v roce 2013 je to částka 1 748 Kč měsíčně). OBZP platí každý měsíc zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy, od srpna letošního roku tedy ve výši 1 148 Kč měsíčně.

  • Zaměstnanci se nemohou stát dlužníky na zdravotním pojištění a nemůže jim tak vzniknout penále. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný jejich zaměstnavatel. V některých případech se může stát, že zaměstnavatel nesplnil řádně svoji oznamovací povinnost, v těchto případech se nesrovnalosti ihned vyřeší při osobní návštěvě. Při obdržení písemnosti od zdravotní pojišťovny je vždy potřeba s pojišťovnou komunikovat a nejasnosti a rozdíly co nejdříve odstranit.

Jak se dozvím o penále?

Některé OSVČ nebo OBZP ani neví, že zdravotní pojištění neplatí nebo v nesprávné výši. O dluhu na dlužném pojistném a tedy i na penále se od své zdravotní pojišťovny dozvědí. Zpravidla nejdříve pojištěnci obdrží od své zdravotní pojišťovny vyúčtování pojistného, ze kterého dluhy vyplývají. Na pojistném i na penále.

  • Na základě zaslaného vyúčtování však není nutné ihned uhradit dlužné pojištění i penále. Jestliže to finanční situace umožňuje, tak je samozřejmě vhodné uhradit v plné výši dlužné pojistné. Penále nikoliv, vždy existuje naděje na jeho snížení nebo prominutí.
  • Aby mohlo být penále na veřejné zdravotní pojištění prominuto nebo sníženo, tak je nutné v zákonné lhůtě zaslat odůvodněnou žádost o prominutí. Žádost je nutné zaslat do 15 dní od doručení platebního výměru nebo do 8 dní od doručení výkazu nedoplatků.

V některých případech živnostník nebo osoba bez zdanitelných příjmů nesouhlasí s předepsáním dlužného pojistného ani penále. Dluhy neměly být vůbec vyměřeny, neboť údaje v databázi příslušné zdravotní pojišťovny nejsou správné. V těchto případech je nutné danou situaci řešit co nejdříve. Po vydání platebních výměrů je nutné již podat odvolání. Opět v zákonné lhůtě a uvést důvody, proč neměly být dluhy vyčísleny.

Kdy je možné penále snížit nebo prominout?

Aby se mohla zdravotní pojišťovna zabývat odůvodněnou žádostí o prominutí penále, tak je nutné, aby pojištěnec podal na zdravotní pojišťovnu odůvodněnou žádost v zákonné lhůtě a aby pojištěnec neměl dluhy na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Kdo má dluhy na pojistném, tomu nemůže být penále prominuto.

  • Ze zákona není žádný nárok na prominutí penále. Rozhodnutí je plně v rukou příslušné zdravotní pojišťovny. U částek do 20 tisíc Kč rozhoduje zdravotní pojišťovna, u částek nad 20 tisíc potom Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

Při problémech se splácením je nutné se zdravotní pojišťovnou komunikovat a problémy se snažit ihned řešit.

Nemám peníze na úhradu dlužného pojistného

Pro některé občany je jednorázová úhrada dlužného pojistného nad jejich finanční možnosti. V těchto případech je nutné se zdravotní pojišťovnou spolupracovat a komunikovat. Řešením může být třeba úhrada dlužného pojistného ve splátkách. Během splácení dlužného pojistného je nutné splácet nejenom dlužné pojistné, ale i platit běžné pojistné.

Praktický příklad

Živnostník pan Černý obdrží od své zdravotní pojišťovny platební výměr na dlužné pojistné i dlužné penále. K dluhu na pojistném došlo z několika důvodů, které se u pana Černého nahromadily - zdravotní problémy, problémy s odběrateli, vykradení skladu. Nyní je všechno již v pořádku a pan Černý opět prosperuje jako dříve, s vyčísleným dluhem pan Černý souhlasí, ale nemá tolik hotovosti, aby doplatit dlužné pojistné jednorázově.

  • Pan Černý se tedy ihned dostaví na svoji zdravotní pojišťovnu, kde celou záležitost vysvětlí. Protože doposud byl pan Černý bezproblémový plátce, tak mu jeho zdravotní pojišťovna vyjde vstříc a umožní panu Černému splácení dlužného pojistného ve splátkách.
  • Během plnění dohody o splátkách bude pan Černý současně platit běžné pojistné a splátku dlužného pojistného.
  • Při sepsání dohody o splátkách však napíše a podá pan Černý v zákonné lhůtě žádost o prominutí vyčísleného penále. Touto žádostí se bude zdravotní pojišťovna zabývat až po splnění závazků vyplývajících z dohody o splátkách. Vždy je však nutné podat žádost o prominutí penále v zákonné lhůtě.
  • Jakmile nebude mít pan Černý dluh na pojistném, tak si podá v zákonné lhůtě druhou žádost o prominutí penále, které narostlo během splácení dlužného pojistného.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ