Osobní bankrot: Nejlevnější řešení exekuce

05.09.2013 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


V dnešní turbulentní době, kdy roste nezaměstnanost a stále více domácnosti v důsledku recese bojuje s každou korunou, narůstá počet těch, kteří nejsou schopni splácet své splatné závazky. Jsou to různé půjčky či úvěry na bydlení, které si lidé sjednávají s bankovními, ale také s nebankovními finančními institucemi.

Princip každé úvěrové smlouvy je takový, že k běžnému smluvnímu úroku, který vyjadřuje hodnotu peněz, se v okamžiku problémů se splácením přičítají další tzv. sankční úroky a pokuty, které dlužníka přivádějí do dluhové pasti.

Dluhová past

Dluhová past je ekonomicko-právní problém, který ve valné většině případů nelze řešit. Důvodem je ekonomický stav dlužníka, ve kterém není schopen ze svých příjmů splácet jistinu úvěru a při vší snaze mu zbývá na splácení pouze úroků, řádných případně sankčních. V některých případech, kdy jsou tyto úroky příliš vysoké, jako např. u kreditních karet (18% p.a. a více), schopnost dlužníka platit tyto vysoké úroky přestává být reálná. To je však pouze začátek velkých finančních problémů v budoucnu. Tyto problémy lze rozdělit do následujících gradujících kroků.

Situace bez východiska

V prvním kroku banka úvěr, který není řádně splácen zesplatní a k nezaplacené jistině přičte veškeré smluvní pokuty a sankční úroky a stanoví termín do kterého má dlužník takto navýšený dluh zaplatit. Dlužník však např. přišel o práci, a proto nemá na zaplacení.

V druhém kroku banka jako věřitel předá dluh k externímu vymáhání, což je jakási dodatečná možnost na zaplacení již zesplatněného úvěru v individuálně dohodnutých splátkách.

Pokud je externí vymáhání neúspěšné, nastupuje třetí krok tzv. předžalobní upomínka, což je poslední možnost, kterou věřitel dlužníkovi nabízí k uhrazení dluhu. V tomto okamžiku je dluh ještě navýšen o náklady vymáhání v jednotkách až desítkách tisíc korun.

Čtvrtým krokem je žaloba, která navyšuje celkový dluh o soudní poplatky a právní zastoupení. Advokáti si účtují jak smluvní, tak mimosmluvní odměny v desítkách až stovkách tisíc korun. Po celou dobu řešení žaloby běží dlužníkovi úroky z prodlení, které se stanovují podle výše repo sazby, kterou stanovuje ČNB + 7 procentních bodů.

Pátým krokem je rozsudek ve prospěch věřitele.

Následuje šestý krok a to návrh na zahájení exekučního řízení.

Exekuční řízení není ani po novele exekutorského řádu levnou záležitostí. Dlužíte-li 10.000, bude po vás exekutor chtít svoji odměnu ve výši 3.000,-Kč, při dluhu 100.000,-Kč je odměna exekurora 15.000,-Kč a u dluhu 1.000.000,-Kč je to 150.000,-Kč.

Je třeba zdůraznit, že odměny advokátů a exekutorů mohou být ještě navýšeny o DPH 21% a to v případě, že jsou plátci DPH.

Uveďme si v následující tabulce příklad dramatického nárůstu hodnoty pohledávky v exekučním řízení, byla-li původní jistina např. 850.000,-Kč:

Jistina (Kč)

850 000

Úroky (Kč)

145 000

Pokuty (Kč)

15 000

Soudní poplatky (Kč)

29 000

Právní zastoupení (Kč)

100 100

Odměna exekutora (Kč)

131 000

DPH 21% (Kč)

27 510

Celkem (Kč)

1 297 610

Navýšení v % o:

52,66%

Osobní bankrot: Světlo na konci tunelu

Takže v šestém kroku se dlužník dostává do zcela patové situace a pokud nevlastní žádný majetek, tak jediným možným a levným řešením, jak se zbavit dluhů je osobní bankrot. Ten se právně opírá o zákon zákon č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon. O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Oddlužení neboli osobní bankrot upřednostňuje sociální postavení dlužníka před jeho ekonomickými závazky a povinností dluh bezezbytku uhradit. Cílem je nejenom umožnit dlužníkovi nový ekonomický start, ale také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi.

Dlužník musí splnit podmínku, že veškeré přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení splatí do výše 30% původního dluhu a navíc náklady insolvenčního řízení a to v měsíčních splátkách do 5 let od účinnosti usnesení o povolení oddlužení. Způsob oddlužení může proběhnout zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo formou splátkového kalendáře. Právě tato forma je vhodná pro ty, kteří nevlastní žádný majetek a ocitli se ve svízelné finanční situaci. Jednou z podmínek pro schválení oddlužení pomocí splátkového kalendáře je mít stálý příjem ze zaměstnaneckého poměru nebo z podnikání. Soud posuzuje majetkové poměry dlužníka a především jeho schopnost dostát závazkům v režimu oddlužení.

Kolik můžete splácet v režimu oddlužení si spočítat zde: Kalkulačka oddlužení - osobní bankrot.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Dlužník je oprávněn podat na soud návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Pokud však příjmy dlužníka jsou pro režim oddlužení nedostatečné soud nařídí konkurz na majetek dlužníka.

Osobní bankrot se vyplatí

Navážeme-li na předchozí modelový příklad, pak v rámci oddlužení dlužník do pěti let musí uhradit částku: 454.083,-Kč, což je 35% původní dlužné částky.

Původní dluh (Kč)

1 297 610

Pro oddlužení 30% z původního dluhu (Kč)

389 283

Odměna IS za 5 let (Kč)

64 800

Částka, která musí být zaplacena do 5 let (Kč)

454 083

I věřitelé jsou také jenom lidé

Zastavme se však u jednoho důležitého procedurálního úkonu, který souvisí s insolvenčním řízení, a který může nahrávat ve prospěch dlužníka. Je to povinnost věřitelů ve lhůtě stanovené soudem od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku, podat přihlášky svých splatných pohledávek do tohoto řízení. Doba pro přihlášení pohledávek nemůže být kratší jak 30 dnů, ale nesmí být delší jak 2 měsíce. Pokud věřitel tuto lhůtu zmešká, pak přichází o možné plnění ze strany dlužníka jak v režimu oddlužení, tak v režimu případného konkurzu. Dá se odhadnout, že v 20% až 30% věřitelé přihlášky svých pohledávek zmeškají. Toto však neplatí v případě, kdy dlužník poruší podmínky stanovené soudem v usnesení o oddlužení, nebo by bylo dodatečně zjištěno, že jednal podvodným způsobem. Pak bude muset uhradit pohledávky v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené.

Neplaťte víc než musíte

Shrneme-li výše popsané, tak zatímco exekutor po dlužníku vyžaduje 100% jistiny dluhu + řádné úroky + sankční úroky + smluvní pokuty + soudní poplatky + náklady řízení advokátů + odměnu exekutora, v rámci oddlužení jde pouze o 30% těchto dluhů + náklady insolvenčního řízení, které zahrnují odměnu insolvenčního správce a hotové výdaje. Vzhledem k procedurálním úkonům v insolvenčním řízení se může stát, že původních 100% dluhů se z důvodů promeškaných lhůt přihlašovaných pohledávek sníží na pouhých 80% původních dluhů, z nichž v režimu oddlužení se uhradí pouze 30% v pěti letech. Z celkové bilance dluhů tak bude uhrazeno v tomto případě v rámci oddlužení pouze 24 % z původních dluhů + náklady insolventního řízení.

Doporučení

Vždy je dobré tíživou finanční situaci konzultovat s odborníky na insolvenci a teprve pak činit potřebné kroky. Částky za sepsání insolvenčního návrhu odborníkem, který se orientuje v insolvenčním právu, se pohybují podle složitosti případu od 5.000,-Kč do 10.000,-Kč.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY