Zvýšení daně z nemovitých věcí u bytů

28.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“) zavedla nový koeficient pro výpočet základu daně u některých bytů (jednotek). Kdy tento koeficient v daňovém přiznání použít objasní následující článek.

Nový koeficient v zákoně

Novela ZDNV, platná od 1. 1. 2014, zavedla do zákona následující ustanovení: „Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená:

  • koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.“

Někteří poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří vlastní kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, tak pro rok 2014 zaplatí na dani o něco více než loni. Stane se tak v důsledku použití vyššího koeficientu pro vynásobení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru pro výpočet základu daně ve výši 1,22. Zavedení nového zvýšeného koeficientu zohledňuje existenci pozemku jako součást bytu, který již nově není předmětem daně z pozemků.

Je důležité rozlišit, zda je pozemek veřejně přístupný

U bytů (jednotek), u kterých je jejich součástí pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo s nimiž je užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě je pro použití koeficientu ke zjištění základu daně důležité rozlišit, zda je pozemek veřejně přístupný či nikoliv. Pozemky, které jsou veřejně přístupné jsou předmětem daně. Nelze u nich uplatnit ustanovení § 2 odst. 2 písmeno e) ZDNV, které z předmětu daně z pozemků vyjímá pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. Ovšem dle § 4 odst. 1 písm. l) ZDNV jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť a na základě tohoto osvobození se neuvádějí do přiznání k dani z nemovitých věcí. V případě veřejně přístupných pozemků, které jsou součástí bytu (jednotky) se v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí takové pozemky neuvedou a pro výpočet základu daně ze staveb a jednotek se použije výměra podlahové plochy bytu vynásobená koeficientem 1,20.

Příklady:

1) Pan Petr v roce 2013 zdědil byt, jehož součástí je podíl na pozemku pod domem a podíl na pozemcích okolo domu, které slouží jako okrasný park a jsou veřejně přístupné. Neví si rady s tím, jaký koeficient má pro výpočet daně ze staveb a jednotek pro rok 2014 použít (řádek č. 310 daňového přiznání) a jaké pozemky do daňového přiznání uvést?

Pozemky, které jsou součástí bytu splňují podmínky pro osvobození dle § 4 odst. 1 písmeno l) ZDNV a neuvedou se v daňovém přiznání. Pro výpočet základu daně ze staveb a jednotek se použije koeficient 1,20.

2) Pan Pavel v roce 2013 koupil byt, jehož součástí je podíl na pozemku pod domem a podíl na pozemku okolo domu, který je oplocen a slouží jako předzahrádka. Předzahrádka není přístupná veřejnosti, slouží pouze všem vlastníkům jednotek v domě. Také si neví rady s použitím koeficientu pro výpočet upravené plochy jednotky pro výpočet základu daně (řádek č. 310 daňového přiznání).

Podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDNV se pro výpočet daně ze staveb a jednotek použije koeficient 1,22, protože pozemek je užíván s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Tento pozemek se v daňovém přiznání neuvádí, protože pozemky, které náležejí k jednotce (tj. jsou součástí jednotky nebo jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě a jsou užívané společně s těmito jednotkami) nejsou předmětem daně dle § 2 odst. 2 písm. e) ZDNV.

Další příklady použití koeficientu

1) V roce 2013 jsem koupil byt a podíl na pozemku pod domem. Celý pozemek je zastavěn domem, ve kterém se nachází daný byt. Jaký uvedu koeficient pro výpočet upravené plochy bytu pro výpočet daně ze staveb a jednotek?

Podle § 10 odst. 3 písm. b) ZDNV se použije koeficient 1,20, protože pozemek je plně zastavěn domem rozděleným na jednotky a oproti právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 se nic nemění. Tento pozemek se v daňovém přiznání neuvádí, protože pozemky, které náležejí k jednotce (tj. jsou součástí jednotky nebo jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě a jsou užívané společně s těmito jednotkami) nejsou předmětem daně z pozemků dle § 2 odst. 2 písm. e) ZDNV.

2) V roce 2013 jsem koupil byt v domě, který stojí na cizím pozemku. Pozemek pod domem je ve výlučném vlastnictví obce. Jaký uplatním koeficient pro výpočet základu daně ze staveb a jednotek? Kdo zaplatí daň z pozemku?

Podle § 10 odst. 3 písm. b) ZDNV se použije koeficient 1,20, protože vlastník jednotky není vlastníkem pozemku. Poplatníkem daně z pozemku je v daném případě obec. Pozemek je ale dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDNV osvobozen od daně.

Musím podat pro rok 2014 nové daňové přiznání, když už jsem jej podal v minulosti?

I když výše uvedená změna zvýší daňovou povinnost některým vlastníkům bytů, administrativně je to nijak nezatíží. Pokud totiž nedošlo k 1. 1. 2014 k jiným změnám, které by znamenaly rozdíl ve výši daně, nemusíte finančnímu úřadu podávat žádné daňové přiznání. Přepočet daně provede sám správce daně z moci úřední a její novou výši sdělí poplatníkovi rozhodnutím (hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ