Důchodové perličky

06.02.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchodu do důchodu je potřeba v předstihu věnovat dostatečnou pozornost, neboť při výpočtu důchodu mohou nastat zajímavé situace, na které je vhodné být připraven. Podívejme se na některé různé výpočty.

Přiznání státního důchodu není automatické, nestačí pouze dosáhnout požadovaného důchodového věku, ale je nutné rovněž získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2014 je potřeba získat 30 let pojištění, přičemž do doby pojištění se započítává nejenom doba, kdy je z příjmu řádně odváděno důchodové pojištění, ale rovněž i náhradní doba pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). Doba pojištění se každoročně zvyšuje a po roce 2018 bude nutné získat 35 let pojištění.

Vysoké odvody na pojistném a žádný důchod

Při nedostatečné době pojištění není státní starobní důchod přiznán. Proto je nutné si v dostatečném předstihu hlídat dobu pojištění a případně situaci řešit např. účastí na dobrovolném důchodovém pojištění. V tomto případě je nutné podat přihlášku na místně příslušné OSSZ a zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je omezena zákonem. I při vysokých příjmech a vysokých platbách na pojistném nebude starobní důchod při dosažení důchodového věku přiznán, pokud se nezíská potřebná doba pojištění.

1) Praktický příklad

Paní Černá řádně odváděla velmi vysoké sociální pojištění ze svého příjmu ze zaměstnání (je zapotřebí zohlednit i odvod zaměstnavatele), protože pobírá měsíční mzdu 80 000 Kč. V roce 2014 dosáhne paní Černá důchodového věku, ale získala dobu pojištění pouze v rozsahu 28 let. Nesplní tedy podmínky pro přiznání starobního důchodu v roce 2014. Na pojistném odvede tedy mnohem více než paní Červená, která má mzdu 10 000 Kč a získá 31 let pojištění, které však bude důchod přiznán.

Kdy budu mít vysoký důchod?

I přes provedené změny při výpočtu důchodu je nadále výpočet státního starobního důchodu poměrně rovnostářský, kdy občané s nižšími příjmy mají relativně vysoký důchod a občané s vyššími příjmy mají relativně nízký důchod. V některých případech si mohou občané s nižšími příjmy odchodem do důchodu i polepšit, neboť budou mít důchod vyšší než předchozí čistou mzdu.

2) Praktický příklad

Pan Zelený má osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu) v současné hodnotě ve výši 11 400 Kč a získal 45 let pojištění. U pana Zeleného si vypočítáme jeho čistý měsíční příjem a důchod. Jak zjistíme, tak pan Zelený si odchodem do důchodu polepší, neboť jeho důchod bude vyšší než čistá mzda. Důvodem je vysoká získaná doba pojištění (45 let) a skutečnost, že v roce 2014 se do první redukční hranice započítává osobní vyměřovací základ v plném rozsahu.

  • Čistý měsíční příjem pana Zeleného činí tedy 9 921 Kč. Z jeho hrubé mzdy ve výši 11 400 Kč je sraženo 513 Kč na zdravotním pojištění (4,5 % z 11 400 Kč) a 741 Kč na sociálním pojištění (6,5 % z 11 400 Kč) a 225 Kč na dani z příjmu fyzických osob (11 400 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - 2 070 Kč).
  • Měsíční státní důchod dle legislativy roku 2014 u osobního vyměřovacího základu 11 400 Kč a 45 letech pojištění činí 10 035 Kč. Odchodem do důchodu si tedy pan Zelený měsíční polepší o 114 Kč. Měsíční důchod bude tedy vyšší o 1,15 % předchozího příjmu.

3) Praktický příklad

Pan Černý má osobní vyměřovací základ 80 000 Kč a získá 40 let pojištění.

  • Čistý měsíční příjem pana Černého je 57 190 Kč. Z hrubé mzdy ve výši 80 000 Kč odvede 3 600 Kč na zdravotním pojištění (4,5 % z 80 000 Kč), dalších 5 200 Kč odvede na sociálním pojištění (6,5 % z 80 000 Kč) a 14 010 Kč na dani z příjmu fyzických osob (80 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč).
  • Měsíční důchod pana Černého při osobním vyměřovacím základu ve výši 80 000 Kč a 40 letech pojištění je 18 691 Kč (dle výpočtu v roce 2014). Čistý měsíční důchod pana Černého bude dosahovat 32,68 % předchozího čistého příjmu.

Doba pojištění je velmi důležitá

Při výpočtu důchodu není rozhodující pouze příjem, ale rovněž získaná doba pojištění. V praxi tak mohou mít občané s nižší mzdou a vyšší dobou pojištění vyšší důchod než občané s vyšší mzdou a nižší dobou pojištění.

4) Praktický příklad

Pan Modrý má osobní vyměřovací základ 30 000 Kč a získá 34 let pojištění, pan Fiala má osobní vyměřovací základ 20 000 Kč a získá 44 let pojištění.

  • Dle výpočtu důchodu v roce 2014 bude mít pan Fiala měsíční důchod 11 348 Kč a pan Modrý bude mít měsíční důchod 10 627 Kč. Přestože má pan Fiala průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě nižší o třetinu, tak bude mít měsíční státní důchod vyšší o 6,8 %. Důvodem je získání doby pojištění o 10 let vyšší než v případě pana Modrého.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY