Solidární daň spojenou s povinností podat daňové přiznání může zaplatit i průměrný zaměstnanec

10.02.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Pomalu se blíží termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2013, ve kterém se poprvé setkáme se solidární daní. Povinnost podat daňové přiznání, která je se solidární daní spojena, se tak dotkne jeden poplatníků s vyššími příjmy.

Solidární zvýšení daně, tzv. solidární daň, bylo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Solidární zvýšení daně upravují § 16a, § 38g odst. 4 a § 38 ha ZDP. Poprvé se solidární daň uplatní v daňovém přiznání za rok 2013. Její uplatnění je časově omezeno na období tří let, tzn. naposledy se uplatní v daňovém přiznání za rok 2015.

Poplatníci solidární daně

Solidární daň platí fyzické osoby, jejichž roční příjmy překročí 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Za průměrnou mzdu se dle § 15 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rozumí částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Pro zjištění výše průměrné mzdy pro rok 2013 vycházíme z nařízení vlády č. 342/2012 Sb., které stanoví všeobecný vyměřovací základ pro rok 2011 ve výši 25 093 Kč a výši přepočítávacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0315. Po vynásobení dvou výše uvedených částek a zaokrouhlení nahoru získáme průměrnou mzdu pro rok 2013, která činí 25 884 Kč.

Roční limit stanovený pro uplatnění solidárního zvýšení daně tak pro rok 2013 činí 48 x 25 884 Kč = 1 242 432 Kč.

U zaměstnanců je solidární zvýšení daně již součástí měsíční zálohy na daň z příjmů, pokud jejich měsíční příjem překročil v některém z měsíců roku 2013 (stačí jedno překročení v průběhu roku) částku 103 536 Kč.

Pro rok 2014 se limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně zvyšuje na 1 245 216 Kč. Při výpočtu solidárního zvýšení daně v rámci zálohy na daň u zaměstnanců činí měsíční limit 103 768 Kč.

Druhy příjmů, na které se solidární daň uplatní

Solidární zvýšení daně se týká výlučně pouze příjmů ze závislé činnosti (§6 ZDP) a příjmů ze samostatné činnosti (podnikání - § 7 ZDP). Netýká se příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmů z pronájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů zdaňovaných dle § 10 ZDP.

Výše solidární daně

Solidární daň činí 7 % z rozdílu mezi příjmem a 48násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 částka 1 242 432 Kč) resp. 4násobek průměrné mzdy u měsíčních záloh na daň z příjmů u zaměstnanců (pro rok 2013 částka 103 536 Kč). Příjmem se v tomto případě rozumí dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDPH, u zaměstnanců je to úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDPH, tj. hrubá mzda. Za příjem u zaměstnanců se považují také některé benefity, např. přidanění 1 % pořizovací ceny vozidla při využívání služebního automobilu i pro soukromé účely.

Solidární daň u zaměstnanců

U zaměstnanců je solidární daň uplatňována na bázi měsíčních záloh na daň z příjmů. Dle ustanovení § 38ha činí solidární zvýšení daně u měsíční zálohy 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu daně pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 částka 103 536 Kč).

Povinnost podat daňové přiznání u zaměstnanců

Solidární zvýšení daně je v souladu s § 38g odst. 4 ZDP spojeno s povinností podat daňové přiznání. Pokud tedy bylo u zaměstnance alespoň v jednom kalendářním měsíci uplatněno solidární zvýšení daně ve formě zálohy na daň, je zaměstnanec povinen podat za zdaňovací období přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Není u něho možné provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem, i když zaměstnanec u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani.

V daňovém přiznání pak zaměstnanci bude solidární zvýšení daně z příslušného kalendářního měsíce vráceno ve formě přeplatku, za předpokladu, že jeho příjmy za celé zdaňovací období nepřesáhnou limit 1 242 432 Kč (pro rok 2013).

Pozor na odměny a odstupné

V případě, že vám v jednom kalendářním měsíci bude vyplacena mimořádná odměna nebo např. odstupné při zrušení pracovního poměru a výše příjmů rozhodných pro solidární zvýšení daně tak překročí částku 103 536 Kč (pro rok 2013), zaplatí poplatník solidární zvýšení daně ve výši 7 % z rozdílu mezi příjmy a výše uvedeným limitem. Zároveň mu také vznikla povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nemůže požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Solidární zvýšení daně bude poplatníkovi vráceno ve formě přeplatku po podání daňového přiznání, pokud za celý rok nepřekročil limit pro solidární zvýšení daně.

Solidární daň a mezinárodní zdanění

Solidární zvýšení daně se považuje za daň, resp. její součást. Daňoví rezidenti České republiky mají dle ZDP povinnost přiznat své veškeré celosvětové příjmy v rámci svého daňového přiznání. Při aplikaci metody vynětí za účelem zamezení dvojímu zdanění příjmů tak bude případné solidární zvýšení daně aplikováno po vynětí příjmů ze zahraničí. V případě použití metody zápočtu daně zaplacené v zahraničí je možné započítat zahraniční daň i na solidární zvýšení daně.

V případě cizinců pracujících na území ČR – daňových nerezidentů, kteří přesáhnou stanovený limit, český správce daně vystaví potvrzení o zaplacené dani v České republice na celou částku zaplacené daně včetně solidárního zvýšení daně.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ