Nový občanský zákoník bojuje proti neférovým praktikám

21.03.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 přichází do našeho právního řádu několik nových institutů. Institut neúměrného zkrácení je jedním z nich. Prodali jste velmi drahou věc za mizivou hodnotu a přáli byste si cenu dorovnat? Nový občanský zákoník umožňuje v určitých případech žádat dorovnání na skutečnou hodnotu.

Nový občanský zákoník si stanovuje cíl být demokratickým civilním kodexem založeným na principech poctivosti a dobré víry. Snaha ochrany slabší smluvní strany a doplnění právního řádu o několik institutů pro ochranu hodnot, které společnost již nyní považuje za přirozené a etické je z nového kodexu patrná. Dle dosavadní právní úpravy se velice těžko domůžete neplatnosti kupní smlouvy v případě, že jste velmi cennou věc prodali za zlomek ceny druhé straně, a to pouze přes argumentaci porušení dobrých mravů. Nový občanský zákoník přímo zakotvuje ustanovení pro tyto životní situace.


Předsmluvní odpovědnost v novém občanském zákoníku
Fotografovat bez výslovného souhlasu od roku 2014 zakázáno!
Nový občanský zákoník upravil možnosti dědictví
Firmy kvůli občanskému zákoníku investují statisíce do úprav smluv

Hrubý nepoměr plnění

Nastane-li situace, kdy se strany zavážou k vzájemnému plnění, kdy plnění jedné strany je v hrubém nepoměru k poskytnutému plnění druhé strany, můžeme hovořit o neúměrném zkrácení. Pokud druhá strana neposkytne doplnění zkrácené straně, oč byla zkrácena, pak takto zkrácená strana může požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu. Vychází se z ceny obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. Základním předpokladem pro uplatnění neúměrného zkrácení je, že zkrácená strana si vzájemného nepoměru plnění nebyla vědoma a druhá strana o něm věděla, nebo musela vědět. Práva z neúměrného zkrácení musí být uplatněny do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Kdy se nejedná o neúměrné zkrácení?

Nabytí při komoditní burze, při obchodu s investičními nástroji, v dražbě, v případech sázky, hry nebo při narovnání nebo novaci, bylo-li učiněno poctivě, se institut neúměrného zkrácení nevyužije. Stejně tak se bude postupovat, vzdala-li se zkrácená strana výslovně svých práv z neúměrného zkrácení a prohlásila, že přijímá plnění za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby, anebo souhlasila s touto neúměrnou cenu, ačkoliv jí skutečná cena plnění byla nebo musela být známa. Požadovat zrušení smlouvy dle neúměrného zkrácení nemůže ani podnikatel, který uzavřel smlouvy v rámci svého podnikání. V případech, že důvod nepoměru vzájemného plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami, a to zejména pokud měla zkrácená strana v úmyslu plnit z části za úplatu a z části bezúplatně nebo nelze výše zkrácení zjistit, práva z neúměrného zkrácení nevznikají.

Definice lichvy

Nový občanský zákoník taktéž přímo stanovuje definici lichvy, kdy neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Nové ustanovení o neúměrném zkrácení budou teprve soudní judikaturou vytvářeny, lze jedině doporučit, rozhodne-li se jedna ze stran pro soudní spor, konzultovat s odborníky.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát