Odvolání daru v novém občanském zákoníku

03.06.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Úprava darování v novém občanském je rozsáhlejší oproti původním ustanovením ve zrušeném občanském zákoníku. V návaznosti na předchozí článek o obecné úpravě darování se dnes zaměříme na otázku odvolání daru. Jaké možnosti nabízí nový občanský zákoník v případě, že si přejeme odvolat učiněné darování?

Složitost mezilidských vztahů a přicházející životní události způsobují, že dárce bude nucen odvolat své darování, a to ať pro chování obdarovaného vůči jeho osobě, či v důsledku své vlastní složité životní situace. Tato situace jistě naruší vzájemné vztahy s obdarovaným, avšak nový občanský zákoník zřetelně stanovuje možnosti, které má dárce pro využití odvolání darování.

Přečtěte si také: NOZ: Novinky v právní úpravě darování

Nouze dárce

Dárce může odvolat dar a požadovat jeho vydání zpět, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou obživu nebo na nutnou výživu osoby, například dětí, k jejíž výživě je povinen dle zákona. Dárce může kromě požadavku na zpětné vydání daru požadovat zaplacení obvyklé ceny daru, avšak nanejvýš v rozsahu, v jaké se dárci nedostává prostředků k nutné výživě. Obdarovaný se této povinnosti může zprostit, poskytne-li dárci potřebné prostředky k výše uvedené nutné výživě.

Obdarovaný není povinen vrátit dar, či zaplatit jeho obvyklou cenu, je-li rovněž v obdobné nouzi jako dárce. Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Nevděk vůči dárci

Dalším zákonným důvodem pro odvolání daru je situace, kdy obdarovaný ublíží dárci úmyslně, či z hrubé nedbalosti a takto zjevně porušil svým jednání dobré mravy, následně může dárce odstoupit od darovací smlouvy. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Dohoda místo soudu

Nastane-li situace, kdy bude nutné využití ustanovení o odvolání daru, lze jedině doporučit vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti problematiky včetně neustálého vývoje rozhodovací praxe soudů a legislativy, obrátit se na odborníky ke konzultaci. Odvolání daru je velmi citlivé téma, které narušuje podstatně mezilidské vazby, kdy případné soudní řízení může způsobit ještě hlubší emotivní rány, proto se nabízí možnost využití alternativního řešení sporů, a to mediace. O mediaci se můžete dočíst v článku Mediace nabízí novou možnost řešení konfliktů.



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát