Deset důvodů, proč si mají OSVČ hlídat platbu zdravotního pojištění

29.10.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Všechny osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost platit zdravotní pojištění. Měsíční zálohu při hlavní činnosti je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Podívejme se na deset důvodů, proč věnovat placení zdravotního pojištění velkou pozornost.

Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Při nízkém hrubém zisku nemusí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zaplatit na dani z příjmu fyzických osob nic, zdravotní pojištění však musí být zaplaceno vždy. Povídejme se na deset důvodů, proč musí OSVČ placení zdravotního pojištění věnovat velkou pozornost.

Penále je vysoké

Neplacení povinného zdravotního pojištění v řádném termínu je důvodem pro předepsání penále. Penále je u zdravotního pojištění vysoké. Za každý den prodlení činí penále 0,05 % z dlužného pojistného. Delší výpadek v placení zdravotního pojištění se může velmi prodražit. OSVČ platí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh, které jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce.

Zdravotní pojišťovny dlužné pohledávky vymáhají

Některé firmy nemají kapacity, aby případné tisícikorunové neuhrazené faktury od svých zákazníků vymáhaly soudní cestou. Zdravotní pojišťovny ano. Dlužné pojistné si zdravotní pojišťovny rok od roku lépe hlídají a dlužné pojistné vymáhají soudní cestou. Případná exekuce původní dluh citelně prodražuje. Exekuční kolotoč je vždy velmi nepříjemný. Zdravotní pojišťovny exekučně vymáhají nejenom dlužné pojistné, ale i dlužné penále.

Nespolehliví plátci jsou častěji kontrolováni

I OSVČ bývají v praxi zaměstnavatelé. Neplnění zákonných povinnosti spojených s placení zdravotního pojištění za zaměstnance je důvodem pro častější kontroly ze strany zdravotních pojišťoven. V rámci kontrolní činnosti se zdravotní pojišťovny zaměřují více na plátce, kteří si neplní své zákonné povinnosti.

Promlčení pojistného nehrozí

Zatímco u jiných závazků je možné, že postupem času dojde k jejich promlčení, tak u zdravotního pojištění se na promlčení spoléhat rozhodně nelze. Dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (592/1992 Sb. v platném znění) se právo předepsat dlužné zdravotní pojištění promlčuje až za 10 let ode dne splatnosti. Přitom platí, že byl-li proveden úkon ke zjištění výše zdravotního pojištění nebo jeho vyměření, tak plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Desetiletá promlčecí lhůta je legislativou stanovena od 1. prosince 2011. Do konce listopadu 2011 byla promlčecí lhůta pětiletá a v praxi k promlčení v některých případech docházelo. S desetiletou promlčecí lhůtou mají zdravotní pojišťovny dostatek času, aby dlužné pojistné (včetně penále) včas předepsaly. Na promlčení se tedy spoléhat rozhodně nelze.

Zdravotní pojišťovny mají dostatek času

V obchodním styku mezi firmami platí, že firmy se musí soustředit především na přítomnost a myslet na budoucnost. Není příliš časového prostoru řešit záležitosti staré pět a více let. Finanční náklady by byly značné. Zdravotní pojišťovny mají kapacity, aby se důkladně věnovaly všem svým pohledávkám, i například starým 8 let. Jeden neúspěch při vymáhání dlužné pohledávky není důvodem pro odpis takové pohledávky. Zdravotní pojišťovna může celou exekuční procedurou po pár letech zopakovat.

Dlužnou pohledávku lze vymáhat i přes 10 let

Zdravotní pojišťovny mají právo předepsat dlužné zdravotní pojištění i téměř 10 let zpětně. Následně mohou předepsat plátci k úhradě dlužné pojistné i dlužné penále platebními výměry. Na vymáhání dlužných platebních výměrů má zdravotní pojišťovna více než 10 let. Právo vymáhat zdravotní pojištění se totiž promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo zdravotní pojištění vyměřeno. Přičemž promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Dlužné pojistné brání prominutí penále

OSVČ, které se dostanou do finančních problémů, mohou mít po nějakou dobu problémy s placením běžného pojistného. V takových případech je vhodné danou situaci řešit, např. formou následné úhrady dlužného zdravotního pojištění ve splátkách. Když OSVČ se svojí zdravotní pojišťovnou komunikují, tak mají šanci na prominutí penále. Základním předpokladem je podání žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě a uhrazení veškerého dlužného pojistné. Při dluhu na pojistném nemůže být dlužné penále prominuto.

Dluh na zdravotním pojištění je předmětem dědického řízení

Mít všechny závazky vůči zdravotní pojišťovně v pořádku je zodpovědné i vůči rodině. Neuhrazené zdravotní pojištění i penále přihlašují zdravotní pojišťovny do dědického řízení. Dlužné pojistné následně hradí dědici.

Pravděpodobné pojistné je vyšší

Některé OSVČ neplatí zdravotní pojištění a neodevzdávají své zdravotní pojišťovně v zákonném termínu základní tiskopis "Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok". Zdravotní pojišťovny mohou v takových případech předepsat dlužné pojistné v pravděpodobné výši. Následně je možné pravděpodobné pojistné exekučně vymáhat, a to i včetně penále. Pravděpodobné pojistné je přitom zpravidla vyšší než řádné zdravotní pojištění.

Zdravotní pojišťovny zveřejňují dlužníky na webu

Dlužníky s pravomocnými dluhy nad určitou hranici (např. 100 tisíc nebo 300 tisíc Kč) zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých internetových stránkách. Neuhrazené závazky mohou bránit získání zajímavého obchodu, neboť renomované firmy si své nové obchodní partnery před podepsáním smluv dobře prověřují.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ