Dlouhodobá nezaměstnanost a nepřiznání důchodu

28.01.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Podmínky pro přiznání starobního důchodu se rok od roku zpřísňují. Při dlouhodobé nezaměstnanosti bude v budoucnu složité splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu. Nezaměstnanost je však problém i s ohledem na přiznání invalidního důchodu nebo pozůstalostních důchodů. Jak danou situaci řešit?

Pro přiznání všech důchodů je nutné splnit zákonné podmínky. Bez jejich splnění nemůže být jakýkoliv důchod přiznán. Základní podmínkou je přitom získání potřebné doby pojištění. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky plus náhradní doby pojištění. Evidence na úřadu práce patří mezi náhradní doby pojištění. Evidence na úřadu práce se však započítává do doby pojištění v omezeném rozsahu. Dlouhodobá nezaměstnanost je tak v praxi důvodem, proč není některý z důchodů přiznán. Každoročně jsou zamítnuty tisíce žádostí o státní důchod právě z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění.

Jak se započítává evidence na úřadu práce?

Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění v plném rozsahu, jestliže byla tato doba evidence na úřadu práce získána do konce roku 1995. Od 1. ledna 1996 se evidence na úřadu práce započítává do potřebné doby pojištění vždy po dobu, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora během rekvalifikace. Evidence na úřadu práce od 1. ledna 1996 po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let. Doba tří let se zjišťuje zpětně a do 55 let věku se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

  • Doba pojištění získaná z titulu evidence na úřadu práce do konce roku 2009 se pro splnění podmínky potřebné doby pojištění pro důchodové nároky hodnotí ze 100 %.
  • Od 1. ledna 2010 se doba pojištění získána z důvodu evidence na úřadu práce hodnotí do potřebné doby pojištění pro přiznání státního důchodu z 80 %.

Potřebná doba pojištění u starobního důchodu

Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné dosáhnout důchodového věku a získat zákonnou dobu pojištění. Důchodový věk se liší dle ročníku narození. U žen závisí i na počtu vychovaných dětí. Doba pojištění každoročně stoupá o jeden rok. Před rokem 2009 bylo nutné získat dobu pojištění v rozsahu "pouze" 25 let. V roce 2015 je potřeba získat dobu pojištění v rozsahu 31 let. V roce 2019 a později bude zapotřebí získat dobu pojištění 35 let. Z důvodu zvýšení potřebné doby pojištění bude stoupat počet občanů, kterým nebude starobní důchod přiznán. Protože se evidence na úřadu práce po dobu, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti, započítává v omezeném rozsahu, tak budou mít dlouhodobě nezaměstnaní občané v následujících letech problém splnit podmínku doby pojištění pro přiznání starobního důchodu. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč je žádost o starobní důchod zamítnuta. Každoročně více občanů odchází do předčasného důchodu. Žadatelé o předčasný důchod musí získat stejnou dobu pojištění jako občané odcházející do řádného starobního důchodu. Dřívější odchod do důchodu tedy nesnižuje potřebnou dobu pojištění.

Nutná doba pojištění pro invalidní důchody

I když je žadatel o invalidní důchod shledán invalidním v prvním stupni, invalidním ve druhém stupni nebo invalidním ve třetím stupni, tak mu nebude invalidní důchod přiznán, pokud nezíská potřebnou dobu pojištění. Potřebná doba pojištění se liší dle věku. Do 20 let je nutné získat dobu pojištění méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Občané starší 38 let splní zákonnou podmínku potřebné doby pojištění při získání doby pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech před vznikem invalidity.

Jak je to s pozůstalostními důchody?

Nárok na pozůstalostní důchody má manželka (manžel) zemřelého a děti zemřelého, jestliže zemřelý pobírat ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel na následek pracovního úrazu. Nedostatečná doba pojištění je rovněž důvodem, proč nemůže být přiznán některý z pozůstalostních důchodů (vdovský důchod nebo sirotčí důchod).

O dobu pojištění je potřeba se zajímat včas

Všichni občané by se měli již v produktivním věku zajímat o svoji dobu pojištění. Zejména v situacích, že jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Při nedostatečné době pojištění může být řešením podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Podat přihlášku a doplatit dobrovolné důchodové pojištění je nutné ještě před podáním žádosti o starobní důchod nebo žádostí o invalidní důchod. Nepojištěnou evidenci na úřadu práce je možné dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění i zpětně.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY