Jak postupovat při dluhu na zdravotním pojištění?

31.08.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Když není zdravotní pojištění placeno řádně a včas, tak je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Dlužné pojistné i penále je následně vymáháno exekučně. Jak mají zaměstnavatelé, živnostníci nebo OBZP postupovat, když mají dluhy u zdravotní pojišťovny?

Penále u zdravotního pojištění činí 0,05 % denně za každý den prodlení. Všichni plátci zdravotního pojištění by si měli tedy řádně plnit své zákonné povinnosti a věnovat placení zdravotního pojištění zvýšenou pozornost, aby jim nebylo vyměřeno vysoké penále. V některých situacích však vlivem různých okolností dojde k situaci, že není dočasně možné zdravotní pojištění platit. V takovém případě je dobré kontaktovat co nejdříve příslušnou zdravotní pojišťovnu a danou situaci individuálně řešit.

Neřešení situace není správnou variantou. Vymáhací procedury se rok od roku zrychlují a jednotlivé zdravotní pojišťovny velmi důsledně všechny dluhy vymáhají. Třeba i několik let. Nezodpovědnému živnostníkovi tak může neplacení zdravotního pojištění znepříjemnit život na několik let i po ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Dlužníci na zdravotním pojištění

V praxi se stávají dlužníky na zdravotním pojištění zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Zaměstnavatelé odvádí zdravotní pojištění za své zaměstnance. OSVČ a OBZP jsou samoplátci zdravotního pojištění. V praxi jsou OBZP nejčastěji např. nepracující občané neevidovaní na úřadu práce, studenti starší 26 let, ženy v domácnosti nesplňující podmínku péče o dítě, zaměstnanci pracující pouze na dohodu s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Zaměstnanci se nemohou stát dlužníky na zdravotním pojištění. Za zaměstnance platí zdravotní pojištění stát.

Praktický příklad

V případě, že je zaměstnanci vyčíslen zdravotní pojišťovnou, např. platebním výměrem, dluh na pojistném a penále, tak jsou dvě možnosti:

1) Dlužné pojistné se vztahuje k období před nástupem do současného zaměstnání, např. za období podnikání nebo období evidence jako OBZP.

2) Druhou možností je nesrovnalost. Např. zaměstnavatel nesplnil svoji oznamovací povinnost. V takovém případě je potřeba ihned vydokladovat, aby údaje v informačním systému zdravotní pojišťovny odpovídaly skutečnosti. Vhodné je vše řešit již po obdržení vyúčtování pojistného.

Jednorázová úhrada pojistného a žádost o prominutí

Dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění musí být uhrazeno. Penále lze však snížit nebo prominout na základě podané žádosti o odstranění tvrdosti zákona. Na prominutí dlužného penále není právní nárok. Posouzení a rozhodnutí je plně v kompetenci příslušné zdravotní pojišťovny. Záleží na vnitřních regulích a pravidlech, zdali bude penále alespoň částečně prominuto. Situace je individuální a záleží na konkrétní situaci. Plátci komunikující se zdravotní pojišťovnou a snažící se své problémy vždy řešit mají samozřejmě lepší výchozí pozici. Základními dvěma předpoklady pro snížení nebo prominutí penále jsou:

  • Podání žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě. Při vyměření dlužného penále platebním výměrem je potřeba žádost o odstranění tvrdosti zákona podat v 15denní lhůtě od jeho doručení. Při vyměření penále výkazem nedoplatků je potřeba podat žádost o prominutí v 8denní lhůtě od jeho doručení.
  • Plátce pojistného nesmí mít dluh na pojistném. Při dluhu na pojistném nemůže být žádosti ani částečně vyhověno. Dlužné pojistné nemůže být ani částečně prominuto.

Začít dluh splácet co nejdříve, třeba ve splátkách

Zodpovědným a spolehlivým plátcům většinou umožňují zdravotní pojišťovny úhradu dluhu ve splátkách. Přestože je uzavřena dohoda o splátkách dlužného pojistného, tak je nutné podat žádost o prominutí penále v zákonné lhůtě. Jestliže je následně dlužné pojistné uhrazeno řádně a včas dle dohody, tak se zdravotní pojišťovna začne žádostí o prominutí penále zabývat až po uhrazení veškerého pojistného.

Praktický příklad

Paní Novákové byl vyčíslen v lednu 2014 dluh na penále ve výši 12 465 Kč platebním výměrem. Paní Nováková si podala žádost o prominutí penále v zákonné 15denní lhůtě v lednu 2014. Poslední splátku dlužného pojistného uhradí paní Nováková na základě splátkového kalendáře v září 2015. Zdravotní pojišťovna se bude žádostí zabývat v říjnu 2015 a penále bude paní Novákové sníženo na 4 000 Kč.

Dlužníky zdravotní pojišťovny zveřejňují

Zaměstnavatelé i živnostníci musí počítat s tím, že zdravotní pojišťovny zveřejňují na internetu dlužníky s pravomocnými dluhy. Seznamy jsou veřejně k dohledání na internetu. Uvedení do seznamu dlužníků může přitom zhoršit hospodaření, neboť je negativním signálem pro potencionální obchodní partnery.

Na co si mají dát pozor zaměstnavatelé?

V Česku působí v současné době na trhu 7 zdravotních pojišťoven. Zaměstnavatelé odvádí zdravotní pojištění za zaměstnance všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni její zaměstnanci. Běžně tak v praxi zaměstnavatelé měsíčně platí zdravotní pojištění na účet hned několika zdravotních pojišťoven. Pokud se zaměstnavatel dostane do finančních problémů, tak neplacení zdravotního pojištění musí řešit se všemi zdravotními pojišťovnami individuálně. Je nutné si pohlídat potřebné lhůty u všech zdravotních pojišťoven.



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ