Ústavní soud k odškodnění nákladů spojených s celodenní péčí o poškozeného

20.10.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ústavní soud v nedávné době vydal nález, na základě kterého se postavil na stranu rodičů, kteří vynakládali značné finanční prostředky na celodenní péči o svého nezletilého syna, který se stal nemohoucím v důsledku nesprávně provedeného porodu. Co bylo obsahem sporu a jaké teze vymezil Ústavní soud, se dozvíte v dnešním článku.

Odškodnění újmy na zdraví zahrnuje rozličné nároky, a to od nemajetkové újmy, bolestného, ztížení společenského uplatnění až po peněžité dávky náhrady ztráty na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, náklady spojené s péčí o zdraví aj. Zajištění plného odškodnění újmy na zdraví nemusí být vždy tak snadné a může znamenat roky soudních sporů, jak poukazuje uvedené rozhodnutí Ústavního soudu.

Non lege artis porod

Rodiče nezletilého syna, který v důsledku nesprávného vedení porodu utrpěl fatální újmu na zdraví (těžká forma dětské mozkové obrny, postižení hybnosti dolních a horních končetin, zraku a psychických funkcí), se obrátili na Ústavní soud se stížností proti rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud totiž vyhověl dovolání žalované nemocnice proti žalobě rodičů, kteří požadovali jako odškodnění účelně vynaložených nákladů spojených s léčením náklady, které vynakládali na celodenní péči o svého nezletilého syna. Nejvyšší soud takto zamítavě rozhodnul s poukazem, že tehdy platná občanskoprávní úprava neumožňuje odškodnění těchto nákladů.

Rodiče ústavní stížnost odůvodnili mimo jiné otázkou, zda je spravedlivé, aby osoba, jež pečuje o těžce postiženého syna a obětuje prakticky svůj život, volný čas a duševní síly ve prospěch jeho osobní péče, měla proti odpovědnému subjektu alespoň nárok na náhradu odměny, kterou poskytuje profesionální pečovatelské službě.

Nález Ústavního soudu

Ústavní soud stížnosti rodičů vyhověl a z důvodu porušení práva na spravedlivý proces zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud ve svém odůvodnění např. uvedl, že by pro osoby blízké, které pečují o těžce poškozeného, by bylo nepřiměřeným břemenem, pokud by vynakládali vlastní prostředky na náhradu za profesionální ošetřovatele pro poškozeného a nemohli žádat jejich odškodnění. A to i přesto, že tyto náklady na ošetřovatelskou/pečovatelskou službu nevynaložil přímo poškozený, ale jeho příbuzní, zejména za situace, kdy poškozený je v takovém zdravotním stavu vyvolané jednáním odpovědného subjektu, že není schopen právně jednat k zajištění této péče. K tomuto Ústavní soud: „V posuzovaném případě jsou proto rodiče poškozeného nadáni právem domáhat se po osobě, která vyvolala škodu poškozeného (újmu na zdraví), náhrady nákladů vynaložených na péči o poškozeného. K uplatnění nároku na náhradu nákladů jsou aktivně věcně legitimováni z titulu § 449 odst. 3 obč. zák. Péči o poškozeného, který není schopen vykonat základní úkony osobní obsluhy, je nutno subsumovat pod účelně vynaložené náklady v souvislosti s léčením. Rodiče (osoby blízké) jsou oprávněni požadovat za osobní péči o poškozeného náhradu v rozsahu částky, kterou by poškozená osoba zaplatila za odbornou pečovatelskou službu.“

Nový občanský zákoník

Uvedený spor byl řešen dle úpravy v již zrušeném občanském zákoníku. Nový občanský zákoník již reflektuje teze Ústavního soudu k zajištění plného odškodění újmy na zdraví když stanovuje, že škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. Každý případ odškodnění újmy na zdraví je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy. Uvedené a citované rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 870/14 naleznete na jeho webových stránkách www.usoud.cz.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU