Založení profesního sdružení - AOCP

31.08.2000 | ,
Domovská stránka


Myšlenka založit volné profesní sdružení obchodníků s cennými papíry vznikla nedlouho po zrodu českého kapitálového trhu.

Zájmové sdružení Asociace obchodníků s cennými papíry a makléřů bylo založeno v r. 1993 dvěmi právnickými a dvěmi fyzickými osobami s cílem přispět rozvoji obchodování s cennými papíry a dbát na odborné vykonávání podnikatelských činností, poskytovat svým členům poradenské a konzultační služby, organizovat vzdělávání a informační činnosti. Součástí činnosti byl i rozvoj styků s obdobnými organizacemi působícími na českém trhu i v zahraničí.

Za důležitý mezník v činnosti AOM lze považovat konání ustavující valné hromady v prosinci r.1994, kde byly schváleny Stanovy.

První období činnosti bylo poznamenáno rozdílnými názory na podobu Asociace i existencí různých zájmových tendencí. Teprve po překonání těchto tendencí a po vyřešení řady dalších problémů, k čemuž došlo na začátku roku 1995, je však možno hovořit o skutečném vzniku a zahájení činnosti jednotně působícího sdružení obchodníků s CP.

Hlavním cílem Asociace v tomto období bylo analyzovat a cílevědomě napomáhat fungování ČKT cestou zkvalitňováním služeb OCP.

V květnu 1995 vyvrcholilo několik jednání představenstva AOM a členů dosud mimo Asociaci existujícího brokerského klubu závěrečnou dohodou o spolupráci. Vybraní představitelé brokerského klubu se stali členy představenstva AOM s cílem vytvořit jednotné centrum reprezentující obchodníky s CP. Sloučení AOM s brokerským klubem znamenalo nejen vyvrcholení společné vůle ke koordinaci postupů při řešení záležitostí profesních, ale přispělo i k výraznější prezentaci sdružení na veřejnosti.

V říjnu 1995 se uskutečnil celostátní seminář na téma : „Aktuální situace na ČKT“, který napomohl k analýze stávajících problémů a naznačil i jeho možné vývojové tendence.

V roce 1996 tvořilo členskou základnu AOCP 25 společností a 8 fyzických osob- makléřů. V zájmu lepší působnosti AOM byla zřízena i Severomoravská regionální komora.

V r. 1996 pokračovaly i samoregulační aktivity AOM a Memorandum přijaté v r. 1995 bylo nahrazeno Standardy chování obchodníků s cennými papíry a makléřů – členů AOM. Aplikace Standardů byla krokem vpřed v přiblížení obchodování s CP na vyspělých kapitálových trzích.

V roce 1997 se vrůstající vliv AOM projevil i tím, že jsem získali oficiální zastoupení v poradním orgánu vzniklém při Úřadu pro cenné papíry MF ČR a dále pokračovalo naše přímé zastoupení několika členy v Komisi pro makléřské zkoušky.

V tomto období se naši zástupci aktivně podíleli na práci na novelách zákonů regulujících ČKT a významné bylo i připomínkování metodického pokynu MF k provádění kontrol u nebankovních obchodníků s CP, vyhlášky k plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, o obchodování s deriváty i novely zákona o DPH.

V tomto období také pokročila prezentace AOM pro odbornou i širší veřejnost např. v časopise ABK - akcie,burza a kapitál i pořádáním různých seminářů pro makléře. Rozšířily se i kontakty do zahraničí - vedle tradičních a stabilních ve Slovenské republice, též s Bulharskem, Rumunském, Maďarskem a Dánském, a to zejména v oblasti výměny informací. Aktivně začaly fungovat i jednotlivé výbory představenstva – legislativní,rozpočtový,pro členské otázky, disciplinární a pro tisk a informace.

Přestože počet členů makléřů i obchodníků /12 a 29/ trvale rostl, nestala se ani v tomto období členská základna dostatečně reprezentativní, což bylo a je ještě stále jednou z hlavních příčin dosud nenaplněných cílů AOM. Mezi takové cíle patří především nezbytné posilování samoregulačních prvků a v jejich rámci pak zdokonalování a prosazování etických norem chování obchodníků s cennými papíry.Realizace tohoto cíle bude tedy prioritním záměrem Asociace i pro další období.

Základní poslání

Poslání Asociace obchodníků s cennými papíry jako profesního sdružení má svoji složku vnější, zaměřenou na representaci zájmů určité profese vůči dalším subjektům, a složku vnitřní, obrácenou na vlastní život svých členů a rozvoj samotné komunity, kterou se snaží representovat.

Mezi nejvýznamnější vnější funkce Asociace obchodníků s cennými papíry patří zastupování a prosazování společných zájmů členů ve vztahu k zastupitelských orgánům, vládě, ministerstvům, Komisi pro a dalším institucím a orgánům. AOCP se snaží přispívat k rozvoji kapitálového trhu zejména aktivní účastí na přípravě a realizaci legislativních opatření. Navazuje a rozvíjí styky s partnerskými organizacemi v zahraničí a zabezpečuje zastoupení v mezinárodních odborných orgánech a organizacích. Vykonává činnosti směřující ke zdokonalení pravidel jednání společností obchodujících s cennými papíry, k jejich efektivnímu a důvěryhodnému působení v národním a mezinárodním měřítku a k nezbytnému přizpůsobování postupů v oblasti kapitálového trhu standartním podmínkám Evropské unie. Asociace spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími.

Ve své činnosti obrácené dovnitř členské základny a celé komunity subjektů operujících na kapitálovém trhu se Asociace obchodníků s cennými papíry věnuje zejména tomu, aby její členové vykonávali svoji činnost odborně a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a pravidly chování obchodníků s cennými papíry. AOCP má za cíl poskytovat svým členům i dalším zájemcům poradenské a konzultační služby, organizovat vzdělávací činnost a podporovat školská zařízení zřízená k tomuto účelu. V neposlední řadě dbá Asociace na soulad zájmů svých členů.

Články ze sekce: Domovská stránkaPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.