Zdravotní pojištění 2017: Jak se zvyšuje pravděpodobné pojistné?

22.12.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Když zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné neodevzdají zdravotní pojišťovně "přehled", tak obdrží od zdravotní pojišťovny pokutu a zdravotní pojištění je jim předepsáno v pravděpodobné výši. Jak vysoké bude zdravotní pojištění v pravděpodobné výši příští rok?

Zaměstnavatelé odevzdávají "přehled" příslušným zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, každý měsíc. Aktuálně působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven, tak mohou zaměstnavatelé v praxi odevzdávat až sedm "přehledů" měsíčně. Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají "přehled" jednou za rok, termín je do měsíce po termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V přehledu jsou uvedeny důležité údaje pro výpočet zdravotního pojištění.


Čtěte také:
Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?
Jak vysoký bude invalidní důchod z mládí v roce 2017?
Jak na výpočet zdravotního pojištění při podnikání po část roku 2016
Sociální pojištění 2017: Kdo si sáhne hlouběji do kapsy?

Neplnění povinností je sankciováno

Když si zaměstnavatelé nebo OSVČ neplní své zákonné povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, tak mohou obdržet pokutu. Za neodevzdání "přehledu" může být udělena pokuta až do výše 50 000 Kč za jednotlivé nesplnění. Při udělení výše pokuty zdravotní pojišťovny přihlédnou k historii plátce. Při prvním provinění bývá výše pokuty nižší než při opakovaném nesplnění zákonné povinnosti. Pokutu je možné uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění zákonné povinnosti a nejpozději do pěti let ode de, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

Praktický příklad

Živnostník Pokorný nedoručil v zákonném termínu přehledy o příjmech a výdajích za rok 2014 a za rok 2015. Panu Pokornému byla za každé provinění uložena platebním výměrem pokuta. Pan Pokorný bude muset tedy uhradit dva platební výměry. Kdyby nedošlo k dobrovolné úhradě, tak by byla dlužná částka vymáhána exekučně.

Vyměření pravděpodobného pojistného

Jestliže zaměstnavatel nebo OSVČ nedoručí zdravotní pojišťovně "přehled", tak to samozřejmě neznamená, že se zdravotní pojištění neplatí. Zdravotní pojišťovna v takovém případě předepíše zdravotní pojištění v pravděpodobné výši. Současně to neznamená, že již není nutné "přehled" doručit. Pro účely vyměření pravděpodobného pojistného se má za to, že měsíčním příjmem je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samostatné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje.

  • Dle nařízení vlády č. 325/2016 ze září letošního roku je výše všeobecného vyměřovacího základ za rok 2015 částka 27 156 Kč.
  • Pravděpodobné zdravotní pojištění v roce 2017 se bude tedy počítat z částky 40 734 Kč (27 156 Kč x 1,5).

Vyměření pravděpodobného pojistného je nevýhodné, neboť ve většině případů je vyšší než skutečné pojistné. Přitom z pravděpodobného pojistného je vyměřeno i penále.

Výpočet pro rok 2017 u OSVČ

V roce 2017 bude tedy předepsané měsíční pravděpodobné zdravotní pojištění pro OSVČ ve výši 2 750 Kč (40 734 Kč x 50 % x 13,5 %). Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je totiž 13,5 % z poloviny hrubého zisku. Většina OSVČ přitom platí zdravotní pojištění v minimální výši, která pro rok 2017 činí 1 906 Kč.

Výpočet pro rok 2017 u zaměstnavatele

V roce 2017 bude pravděpodobné měsíční zdravotní pojištění za každého zaměstnance 5 500 Kč (13,5 % z 40 734 Kč).

Vymáhá se vyšší penále

Jakmile zaměstnavatelé nebo OSVČ opožděně doručí "přehled", tak je zdravotní pojištění vypočítáno ze skutečných údajů. Když je skutečné zdravotní pojištění nižší než pravděpodobné pojistné, tak uhradí plátci pojistného nižší pojistné. Penále je však vždy nutné uhradit ve vyšší částce. Jestliže je tedy po opožděném odevzdání "přehledu" vyčísleno nižší pojistné, neboť skutečné příjmy jsou nižší než dle stanoveného pravděpodobného pojistného, tak penále se z tohoto důvodu nepřepočítává a je nutno uhradit vyšší penále vyměřené z pravděpodobného pojistného. Současně opožděné odevzdání "přehledu" neznamená, že dojde ke zrušení uložené pokuty za nesplnění zákonné povinnosti. Zaměstnavatelé i živnostníci by si tedy měli hlídat termíny pro doručení "přehledu" příslušné zdravotní pojišťovně.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ