Kdy vám hrozí pokuta od zdravotní pojišťovny?

27.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud byla alespoň po dobu jednoho měsíce v roce 2016 vykonávána samostatná výdělečná činnost, tak je nutné zdravotní pojišťovně do 2. května doručit přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Nesplnění této povinnosti je sankciováno.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 je nutné zdravotní pojišťovně doručit při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti i při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku. Při nesplnění této zákonné povinnosti může zdravotní pojišťovna udělit OSVČ pokutu až ve výši 50 000 Kč.

Neodevzdání přehledu neznamená, že se nemusí zdravotní pojištění platit, neboť zdravotní pojištění je vyměřeno v pravděpodobné výši, což je pro většinu OSVČ finančně nevýhodné. Základní termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 se o tři měsíce prodlužuje, jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce. O této skutečnosti musí být zdravotní pojišťovna písemně informována do konce základního termínu.

Kdo nejčastěji neplní svoji povinnost?

V praxi nejčastěji neplní svoji zákonnou povinnost OSVČ, které během roku ukončily samostatnou výdělečnou činnost. Dále potom OSVČ, které změnily během roku zdravotní pojišťovnu, nebo OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a samozřejmě OSVČ mající veškerou svoji administrativu v nepořádku.

Praktický příklad 1)

Pan Novák vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze v lednu 2016. Následně samostatnou výdělečnou činnost ukončil a od února 2016 je již pouze zaměstnancem a zdravotní pojištění je mu sráženo z jeho hrubé mzdy zaměstnavatelem. Přestože pan Novák aktuálně již samostatnou výdělečnou činnost nevykonává, tak musí ještě za rok 2016 doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2016.

Praktický příklad 2)

Živnostnice paní Procházková vykonávala po celý rok 2016 samostatnou výdělečnou činnost. Od 1. července 2016 změnila paní Procházková zdravotní pojišťovnu. Paní Procházková se mylně domnívá, že za rok 2016 doručí přehled o příjmech a výdajích pouze nové zdravotní pojišťovně. Není tomu tak. Paní Procházková musí doručit za rok 2016 přehled o příjmech a výdajích na obě zdravotní pojišťovny, u kterých byla pojištěna v roce 2016.

Praktický příklad 3)

Pan Krátký byl po celý rok 2016 zaměstnancem a měl nadprůměrné mzdy. Samostatnou výdělečnou činností si v roce 2016 přivydělal pouze 10 % celkového ročního daňového základu. Pan Krátký se mylně domnívá, že přehled o příjmech a výdajích již nemusí odevzdávat, protože platí vysoké zdravotní pojištění ze zaměstnání. Pan Krátký má povinnost i pro nižší příjmy ze samostatné výdělečné činnosti doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2016.


Co je dobré vědět, když jste loni změnili zdravotní pojišťovnu:

Pokuta není vždy stejná

Udělená finanční pokuta za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích není vždy stejná. Každá ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu má vlastní postup pro udělování pokut za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Zejména se přihlíží k historii plátce, tedy zdali se jedná o první či několikáté provinění, jaká je platební morálka plátce apod. Když není pokuta vyměřená platebním výměrem řádně uhrazena, tak zdravotní pojišťovny vymáhají pokutu exekučně, stejně jako dlužné pojistné nebo penále na veřejném zdravotním pojištění.

Lhůta pro vyměření pokuty

V praxi vyměřují zdravotní pojišťovny pokuty za nesplnění zákonných povinností rychle. Ze zákona lze totiž pokutu uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti zakládající možnost uložení pokuty, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokutu je možné udělit za jednotlivé porušení povinnosti, proto v praxi obdržely některé OSVČ za dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti již několik pokut.

Pokuty mají při úhradě přednost. Když má OSVČ vůči zdravotní pojišťovně více splatných závazků, tak je povinna tyto své dluhy splácet v následujícím pořadí:

  1. pokuty
  2. přirážky k pojistnému
  3. nejstarší nedoplatky pojištění
  4. běžné platby pojistného
  5. penále 

Když plátce pojistného nedodrží uvedené pořadí stanovené zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), tak je zdravotní pojišťovna oprávněna jeho platbu ve stanoveném pořadí použít, přičemž je zdravotní pojišťovna povinna tuto skutečnost plátci pojistného oznámit.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ