Projekt Finanční gramotnost do škol možná vzdělává i vaše děti

05.06.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V boji proti zadluženosti a nevycházení s penězi má největší význam prevence a vzdělávání. O to se snaží projekt Finanční gramotnost do škol, který získal akreditaci od MŠMT.

Na naše otázky v rozhovoru odpovídá František Klufa, člen expertního týmu Finanční gramotnost do škol, kterou realizuje yourchance o.p.s.

Co bylo impulsem k založení projektu?

Impulsem k vytvoření projektu Finanční gramotnost do škol byla předešlá zkušenost zakladatelek yourchance s rozvojem finanční gramotnosti u dětí v dětských domovech. Tehdy měly zpracovanou praktickou sérii workshopů, kde se zaměřovaly zejména na témata z běžného života. Od té doby ale uplynulo téměř osm let. Z prvotních aktivit se vyvinuly dva velké samostatné projekty. Jedním z nich je integrační program Začni správně, který pomáhá lidem po odchodu z dětského domova a již zmiňovaná Finanční gramotnost do škol, kde jsou v centru pozornosti zejména školy a učitelé.

Jak se k vašemu nápadu staví školy? Chtějí spolupracovat?

Ve školách zaznamenáváme velmi dobrý ohlas, školy velmi oceňují, že je projekt komplexní a společně s dalšími aktivitami akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dnes spolupracujeme s téměř dvěma stovkami škol a jejich počet rychle roste. Výsledkem naší spolupráce je certifikát vydaný škole, že vyučuje finanční problematiku dle stanovených standardů. V Jihomoravském kraji realizujeme projekt KaPoDaV, kde školy z tohoto kraje zapojené do tohoto projektu tak mohou bezplatně absolvovat proces certifikace Finančně gramotná škola včetně projektových dnů pro žáky. Zájem je oboustranný a v tomto roce cílíme na dosažení více jak stovky certifikovaných škol.

Jakým způsobem je finanční gramotnost zanesena do výuky?

Náš projekt postihuje celý proces finančního vzdělávání, od správného nastavení procesu finančního vzdělávání v dané škole, přes nastavení metodiky a projektového dne s učiteli, kde problematiku společně projdeme tak, aby věděli, jak co učit. Vlastní výuka dětí pak může probíhat formou projektového dne, kde celé dopoledne hravou formou učíme děti pracovat s domácím rozpočtem, nebo formou přednášek, workshopů, kulatých stolů včetně zastoupení samosprávy, podnikatelů, popř. formou internetové hry Rozpočti si to! Obsah je stejný, každý si může vybrat formu, která mu nejlépe vyhovuje.

Finanční gramotnost do škol pro děti a studenty

zdroj: Finanční gramotnost do škol

Co se žáci učí o podnikání?

Vzdělávání v projektu Podnikavost směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli:

  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
  • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;
  • umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
  • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
  • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
  • rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

Finanční gramotnost do škol pro děti

František Klufa, člen expertního týmu Finanční gramotnost do škol

Baví tato tématika děti?

Výuka je realizována zábavnou formou a děti si přirozenou cestou osvojují výše uvedené principy. Uvědomují si, že jim rozvoj podnikavosti může v životě pomoci dosáhnout prosperity a spokojenějšího života. Projekt položí základ schopnosti a jeho rozvojem v budoucnu může být završen úspěšnou kariérou zaměstnaneckou nebo i podnikatelskou.

Myslíte, že je dnešní generace mladých dospělých finančně gramotná? V čem jsou podle vás největší mezery?

Mladí se dnes setkávají s penězi velmi brzo a jsou nedílnou součástí jejich života. Znalost světa financí jim není cizí, ale je nezbytné v nich budovat správné návyky nakládání s penězi a směřovat je k tvorbě rezerv. Nutné je v nich podněcovat odpovědné postoje k financím a především ke správným rozhodnutím. Některá rozhodnutí ve financích totiž mohou přinášet fatální důsledky. Velmi prospěšné je mladé učit i strukturu domácího rozpočtování, znalost výše nejdůležitějších nákladů a schopnost tvořit rezervy i jejich užití. Finanční gramotnost dětí se postupně zvyšuje, abychom ale docílili plné spokojenosti, je to běh na dlouhou trať.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU