Komu v roce 2018 zanikne sirotčí důchod?

24.08.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


ČSSZ během léta kontroluje studenty, kteří mají nárok na sirotčí důchod. Co bude třeba doložit a v jakém případě vám může být odebrán?

Česká správa sociálního zabezpečení během letních měsíců zasílá vybraným příjemcům sirotčího důchodu „dotazník“, prostřednictvím kterého mají úřadu prokázat skutečnosti pro další výplatu dávky. Někteří mohou v předstihu obdržet rozhodnutí o jeho odejmutí. Týká se to zejména těch, u kterých má ČSSZ záznam o předpokládaném ukončení studia.

Sirotčí důchod a přerušení studia

Pokud sirotek ukončil studium a bude v následujícím školním či akademickém roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, je třeba, aby sám ČSSZ předložil nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Je-li potvrzení doloženo dodatečně či s určitou prodlevou (např. po několika měsících), ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období doplatí.

Důležité je zmínit, že nestačí, když formulář z dopisu vyplníte sami. Úřad bude mít jistotu, že nadále studujete pouze v případě, že dokument potvrdí škola. Na studijním oddělení si tedy budete muset nechat vyplnit druh, formu a délku studia a také to, do jakého ročníku aktuálně nastupujete. Dotazník poté bude třeba doručit zpět ČSSZ, a to buď poštou anebo osobně. Jestliže se prokáže, že stále splňujete nárok na sirotčí důchod, bude vám ponechán.

 Sirotčí důchod 2018– zánik, přerušení studia, práce, manželství

Zdroj: Shutterstock

Přeplatek na důchodu u předčasného ukončení studia

ČSSZ po převzetí dotazníku automaticky předpokládá, že studium bude ukončeno v období, které je uvedeno ve formuláři potvrzeném školou. Pokud by nastala situace, kdy bude ukončeno (i přerušeno) dříve, než bylo psáno v dotazníku, tato skutečnost musí být úřadu písemně nahlášena, a to nejpozději do 8 dnů.

Jestliže osoba pobírající sirotčí důchod tuto povinnost záměrně zanedbá anebo jen opomene a mezitím dojde k výplatě důchodu, bude jej nutné vrátit ČSSZ. Přeplatek na jakémkoliv důchodu musí příjemce vrátit zpět, a to i v případě, pokud mu výplata náleží, ale na účet dorazila vyšší částka, než je ta stanovená.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Sirotčí důchod náleží nezaopatřeným dětem do 26 let, ale pouze za předpokladu, že se soustavně připravují na budoucí povolání. Tím se rozumí:

  • Studium na SŠ nebo VŠ v České republice.
  • Studium na SŠ nebo VŠ v zahraničí, pokud je podle MŠMT srovnatelné se studiem v ČR.

Taková skutečnost se pak prokazuje potvrzením o studiu. Zde na rozdíl od předchozího případu neexistuje jednotný formulář k vyplnění. Každá škola vydává své vlastní potvrzení. To musí obsahovat stejné údaje o studiu, jako dotazník o nároku na sirotčí důchod, který zasílá sirotkům ČSSZ. Důležité je ale nezapomenout na tzv. jednací číslo, pod kterým je důchod evidován.

Dále se také za nezaopatřené dítě považuje:

  • Dítě, které se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, pokud tuto skutečnost prokáže potvrzením ošetřujícího lékaře.
  • Dítě do 18 let věku, které ukončilo povinnou školní docházku a je v evidenci na úřadu práce, ale pouze když nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pobírání sirotčího důchodu v manželství nebo při práci

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že příjemce důchodu vykonává takovou výdělečnou činnost, která nepodléhá odvodům na sociální zabezpečení, přesněji řečeno nezakládá účast na důchodovém pojištění.

Výplatě sirotčího důchodu nebrání, ani pokud student uzavře manželství, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.

Zdroj: TZ ČSSZ


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát