Jak šel čas s rodičovskou dovolenou. Opravdu je dneska tak nízká?

02.04.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zvyšování rodičovského příspěvku zvedl ze židle snad polovinu českého internetu. Pojďme se podívat, jaká je historie této sociální dávky a jak moc je opravdu dneska rodičovský příspěvek nižší, v porovnání s průměrnou mzdou.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek se v české legislativě poprvé objevily v roce 1990, se zákonem č. 382/1990 Sb. o rodičovském příspěvku. Dříve se pobyt doma s dítětem označoval souhrnně pojmem mateřský příspěvek. Během let se výše rodičovského příspěvku různě měnila a počítala se rozdílným způsobem. Pojďme se podívat na to, jak vysoký byl v minulosti rodičovský příspěvek a jak dlouho bylo možné zůstat na rodičovské.

Na mateřské za socialismu

Nárok na mateřský příspěvek v sedmdesátých letech byl podobný jako dnes. Žena musela mít za poslední dva roky odpracováno minimálně 270 dnů. Příspěvek se ovšem poskytoval pouze do jednoho roku dítěte, děti poté chodily do jeslí a žena se vracela do zaměstnání. Výše příspěvku se odvíjela od toho, o kolik dětí do 1 roku věku se žena starala. Při jednom dítěti to bylo měsíčně 500 Kčs (16 Kčs za den), u dvojčat to bylo 800 Kčs (26 Kčs denně), u tří a více dětí to bylo 1 200 Kčs (40 Kčs denně).

Pobírání mateřského příspěvku bylo novelou zákona v roce 1971 prodlouženo na dva roky, dále i na tři roky. A během sedmdesátých let se výše příspěvku také zvyšovala na 600 Kčs na jedno dítě, 800 Kčs, pokud žena pečovala ještě o další dvě děti (toto opatření bylo v roce 1982 zrušeno), 900 Kčs, pokud žena pečovala o dvě děti s nárokem na příspěvek, a 1 300 Kčs při péči o tři a více dětí s nárokem na příspěvek.

Historie rodičovského příspěvku

(foto: Pixabay)

Rodičovský příspěvek a zákon č. 382/1990 Sb.

První porevoluční novela zákonů o mateřském příspěvku změnila pojem mateřská a zavedla pojem rodičovský příspěvek. Kromě toho se změnily podmínky, kdo mohl čerpat příspěvek na péči o dítě. Zatímco dříve byla možnost otců získat tento příspěvek dost omezena a v zákoně byly uváděny pojmy pouze jako „žena“ nebo „pracovnice“, tak od devadesátých let se zákon zmiňuje o „rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě“.

Jako vrchní hranice byl stanoven věk dítěte 3 roky (7 let, pokud šlo o těžce zdravotně postižené dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči). Při pobírání příspěvku mohl také rodič pracovat, nejvýše dvě hodiny denně a jeho čistý příjem nesměl překročit 800 Kčs měsíčně. Bez omezení mohli pracovat rodiče, kteří byli svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo osamocení z vážných důvodů, pokud dítě nechodilo do jeslí. Jednotná výše příspěvku byla stanovena na 900 Kčs (30 Kčs za den).

Novelou zákona z roku 1992 se měsíční rodičovský příspěvek zvýšil na 1 200 Kčs. V roce 1993 dávka vzrostla na 1 360 Kčs. V roce 1994 byl rodičovský příspěvek ve výšce 1 500 Kč a od poslední třetiny roku 1994 bylo vypláceno 1 740 Kč měsíčně.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Tento zákon přinesl plno změn do systému sociální podpory. Nově bylo možné čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek nebyl dán přesnou dávkou, ale počítal se z životního minima rodiče. V roce 1995 byla výše rodičovského příspěvku na 1 848 Kč. Výše se pak měnila spolu s výší životního minima. Rodičovský příspěvek se v letech 1996 až 2006 vyšplhal na 3 696 Kč.

Zákon o státní sociální podpoře byl výrazně novelizován v roce 2006, novela vstoupila v platnost 1. 1. 2007. Zásadním způsobem se změnil výpočet rodičovského příspěvku, který se nově odvozoval od průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. Rodičovský příspěvek se počítal jako 40 % průměrné mzdy, které byla v roce před dvěma roky předcházející roku, kdy je rodičovský příspěvek počítán. V roce 2007 se tak rodičovský příspěvek počítal z průměrné mzdy 2005 a byl ve výšce 7 582 Kč měsíčně.

 

Od roku 2008 směrem k současné podobě rodičovského příspěvku

Hned v roce 2006 byla ovšem schválena další novela, která zásadním způsobem přetvořila systém počítání rodičovského příspěvku. Novela se zbavila návaznosti rodičovského příspěvku na jiné nominální veličiny (průměrnou mzdu nebo životní minimum) a místo toho stanovila přesné dávky rodičovského příspěvku. Od roku 2008 bylo možné rodičovský příspěvek čerpat ve třech různých částkách:

 • Rychlejší čerpání ve zvýšené výměře: 11 400 Kč měsíčně do dvou let věku dítěte, podmínkou bylo, že rodič měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši minimálně 380 Kč za den.
 • Klasické čerpání v základní výměře: 7 600 Kč měsíčně do tří let věku dítěte, podmínkou bylo, že rodič měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
 • Pomalejší čerpání ve snížené výměře: 7 600 Kč do 21 měsíců dítěte a poté 3 800 Kč do čtyř let věku dítěte, příspěvek byl takto čerpán, pokud rodič neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
 • Další novelou byla stanovena ještě tzv. nižší výměra: 3 000 Kč pro rodiče pečující o dítě dlouhodobě zdravotně postižené od 7 do 15 let věku.

Rodiče si mohli zvolit způsob čerpání ve 22. týdnu věku dítěte a následně ve 21. měsíci věku dítěte.

Současná podoba rodičovského příspěvku platí od roku 2012. Do toho roku platilo, že při zrychleném čerpání vyčerpal rodič celkem 216 tisíc korun, při tříleté variantě to bylo 235 tisíc a při čtyřleté 216 nebo 178 tisíc korun, v závislosti na tom, jestli pobíral nejdříve peněžitý příspěvek v mateřství. Od roku 2012 je celkovou dávkou určenou k čerpání částka 220 000 Kč u jednoho dítěte a 330 000 u vícerčat. U této částky si může rodič sám určit, kolik bude čerpat měsíčně a jak dlouho bude rodičovský příspěvek pobírat. Je nutné jen dodržet:

 • rodičovský příspěvek je možné pobírat pouze do 4 let věku dítěte, jinak rodiče o dávku přijdou,
 • výšku měsíčního čerpání je možné měnit průběžně, ale maximálně jednou za čtvrt roku,
 • příspěvek se čerpá pouze na nejmladší dítě,
 • rodič pobírající příspěvek může bez omezení pracovat,
 • u dětí starších dvou let se nesleduje docházka do jeslí nebo školky,
 • mladší děti můžou předškolní zařízení navštěvovat maximálně 46 hodin měsíčně,
 • minimální měsíční příspěvek je 50 Kč, maximální pak 11 500 Kč,
 • nejkratší dobou pro pobírání je 19 měsíců,
 • výše měsíčního čerpání se odvíjí od vyměřovacího denního základu, výše měsíčního rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu rodiče s vyšším příjmem.

Současná připravovaná novela předpokládá růst rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020 na 300 tisíc korun, které můžou být vyčerpány během až 4 let. Zvýšení rodičovského příspěvku ovšem zatím neprošlo legislativním procesem.

Srovnání rodičovského příspěvku a průměrné mzdy od roku 1975 

Výše rodičovského příspěvku je právě teď předmětem mnoha diskuzí, peticí a vládních prohlášení. Příspěvek se totiž už několik let nezvyšoval, zatímco životní úroveň v Česku utěšeně roste, tak rodiče starající se o malé děti dostávají od státu pořád stejně. 

Při historickém srovnání je ale nutno poznamenat, že v poměru k hrubé mzdě není rodičovský příspěvek dnes rozhodně nijak nízký. Při variantě čerpání do 3 let dítěte dostává rodič na rodičovské zhruba 23 % současné hrubé mzdy (31 500 Kč koncem roku 2018). Zhruba stejně dostávaly matky doma s dítětem i v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy tento poměr byl mezi 19 % - 26 %. Největší část hrubé mzdy tvořil rodičovský příspěvek v roce 2007, kdy byl na velikosti 36 % a kdy se stanovoval v návaznosti na výši průměrné mzdy.

Vývoj průměrné mzdy a rodičovského příspěvku, můžete vidět na následujícím grafu. Výše rodičovského příspěvku je brána ve výši pro jedno dítě a pro klasickou výměru, tedy pro čerpání do 3 let věku dítěte.

Historie rodičovského příspěvku

V tomto historickém srovnání se tak výše rodičovského příspěvku nezdá nijak nízká, průměrně za poslední čtyři dekády tvořil rodičovský příspěvek asi čtvrtinu průměrné hrubé mzdy. Dnešních 23 % je tak jen mírně podprůměrná hodnota. Nejvyšší hodnoty pak rodičovský příspěvek dosahoval v okamžiku, kdy byl navázán na nominální veličiny, jako je průměrná mzda nebo životní minimum.

Při současné projednávané novele se nadhodilo i téma, že by byl rodičovský příspěvek opět zvyšován v závislosti na výši průměrné mzdy. Což je vítaná změna, relativní výše rodičovského příspěvku totiž vždy směrem k průměrnému platu bude klesat, pokud bude administrativně daná hodnota zafixována na několik let. A jak je vidět, tak politické vyjednávání o zvýšení může trvat i několik let.

Historické srovnání výše rodičovského příspěveku a průměrné mzdy můžete najít v následující tabulce.

  Výše průměrné mzdy Výše rodičovského příspěvku Poměr rodičovský příspěvek k čisté mzdě v %
1975 2 313 600 26%
1976 2 381 600 25%
1977 2 457 600 24%
1978 2 531 600 24%
1979 2 591 600 23%
1980 2 637 600 23%
1983 2 789 600 22%
1984 2 837 600 21%
1985 2 920 600 21%
1986 2 964 600 20%
1987 3 026 600 20%
1988 3 095 600 19%
1989 3 170 600 19%
1990 3 286 900 27%
1991 3 792 900 24%
1992 4 644 1200 26%
1993 5 904 1360 23%
1994 7 004 1500 21%
1995 8 307 1848 22%
1996 9 825 1980 20%
1997 10 802 2112 20%
1998 11 801 2222 19%
1999 12 797 2343 18%
2000 13 219 2409 18%
2001 14 378 2409 17%
2002 15 524 2552 16%
2003 16 430 2552 16%
2004 17 466 3573 20%
2005 18 344 3634 20%
2006 19 546 3696 19%
2007 20 957 7582 36%
2008 22 592 7600 34%
2009 23 344 7600 33%
2010 23 864 7600 32%
2011 24 455 7600 31%
2012 25 067 7100 28%
2013 25 035 7100 28%
2014 25 768 7100 28%
2015 26 591 7100 27%
2016 27 764 7100 26%
2017 29 496 7100 24%
2018 31 516 7100 23%
2019* 34 000 7100 21%
2020* 35 000 9700 28%

* jde o odhad růstu a odhad růstu na základě předpokládané novely o výši rodičovského příspěvku

zdroje: ČSÚ a výše uvedené zákony o rodičovském příspěvku
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY