Co dělat, když naleznete ztracenou věc?

06.06.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Našli jste venku věc, která působí, že má určitou hodnotu a někomu může chybět? Nalezli jste někde větší obnos peněz? Přečtěte si, jak v takovém případě postupovat.

O nálezu, vrácení nalezené věci a nálezném pojednává § 1051 až § 1062 zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku. Hovoří o tom, že nalezená věc by neměla být brána jako opuštěná a nálezce by si ji neměl přivlastnit.

Jaký je rozdíl mezi opuštěnou a ztracenou věcí?

Zde záleží na úmyslu vlastníka. U opuštěné movité věci musí být zřejmé, že ji majitel ponechal na místě s úmyslem se jí zbavit s tím, že pro něj nemá dostatečnou hodnotu. Nejčastěji se jedná o veřejně dostupná místa. Dále také může být věc považována za opuštěnou, pokud její majitel nevykonává vlastnické právo po dobu minimálně 3 let. Opuštěnou věc si pak může každý přivlastnit, pokud tomu nebrání právo jiného na přivlastnění nebo zákon.

Ztracená movitá věc je ta, kterou její vlastník pozbyl neúmyslně. Pokud nelze jasně odvodit, zdali je věc opuštěná nebo ztracená, měla by být vždy spíše brána jako ztracená, protože se má za to, že si každý bude chtít své vlastnictví podržet.

Zdroj: Pixabay

Nález ztracené věci – co dělat?

Pokud naleznete jakoukoliv ztracenou věc nebo zvíře a můžete nějakým způsobem identifikovat vlastníka, nejsnazší bude ji rovnou vrátit majiteli. Možné je ji také vrátit vypůjčiteli anebo osobě, která ji měla pronajatou. Jako nálezce budete mít nárok na úhradu tím vzniklých výdajů a také na nálezné.

Kde ohlásit nález ztracené věci?

Ne vždy je možné identifikovat majitele nalezené věci. V takovém případě nález oznámíte příslušnému obecnímu úřadu v místě, kde jste předmět našli, a to nejpozději do 3 dnů od nálezu. Obec movitou věc převezme a pokud sama zjistí vlastníka věci, nález mu bude oznámen společně s vyzváním, abych si daný předmět převzal.

Pokud obecní úřad vlastníka nezjistí, vyhlásí nález. Jestliže se vlastník v přiměřené době nepřihlásí a ztracená věc má značnou hodnotu, obec učiní opatření, aby nález vešel v širší známost.

Co dělat, když naleznete ztracenou věc ve veřejné dopravě?

Pokud osoba najde věc ve veřejné dopravě, nález neohlásí obecnímu úřadu. Věc odevzdá provozovateli zařízení, tedy např. dopravnímu podniku v daném městě, Českým drahám apod. Podobně se bude postupovat, pokud dojde k nálezu ve veřejné budově.

Je při nálezu věci nárok na nálezné?

Ano, je. Osoba, která věc našla, má nárok na nálezné ve výši 10 % z ceny nálezu. Je tomu tak i v případě, kdy lze jasně rozpoznat vlastníka předmětu. Pokud by však věc měla pro majitele pouze citovou hodnotu, nálezné nálezci náleží na základě slušného uvážení.

Jak obec uchová nalezenou věc nebo peníze?

Obec sama rozhodne o tom, jak danou věc uchová. Je navíc možné, aby byla uchována u nálezce nebo jiné osoby. Pokud předmět nelze uchovat, bez toho aby byl výrazněji poškozen anebo by jeho uchování způsobilo úřadu nebo daným osobám vysoké náklady, je možné jej prodat ve veřejné dražbě. Výtěžek z dražby po odečtení nálezného a nákladů na dosavadní správu a uskladnění odevzdá do advokátní úschovy. Do advokátní úschovy pak putují i nalezené peníze, opět však po odečtení zmíněných náležitostí.

Nalezenou věc obec nesmí prodat v případě, kdy nelze zpochybnit její výjimečnost a hodnotu. Pokud je daná věc neprodejná, obec s ní může naložit dle vlastního uvážení.

Případný výtěžek z věci po odečtení nálezného a nákladů náleží vlastníkovi nebo osobě, která věc ztratila, pokud se o ni přihlásí nejpozději do 1 roku. Pokud se majitel o danou věc do této lhůty nepřihlásí, obec nebo osoba, které byla věc svěřena na úschovy, může s věcí nakládat jako poctivý držitel.

 

Kdy zanikne vlastnické právo majitele k věci?

Pokud se osoba, která věc ztratila, anebo její majitel přihlásí o nález po uplynutí 1 až 3 let, věc nebo výtěžek mu bude vydán. Po uplynutí tři let však vlastnické právo přechází na osobu, které byla věc svěřena anebo obci.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel