Jak ušetřit na daních? Darujte, vezměte si hypotéku nebo si zřiďte „penzijko“

06.08.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Existuje mnoho (zcela legálních) způsobů, jak zoptimalizovat svoji daňovou povinnost. Jste-li zaměstnanec, můžete během roku ponížit platby záloh daně z příjmu o některé daňové slevy. V rámci ročního zúčtování k těmto slevám můžete připočíst ještě takzvané nezdanitelné části základu daně. Mezi ně patří například dary, úroky z hypotečního úvěru či pojistné na penzijní připojištění. Má to však svá pravidla.

Položek tvořících nezdanitelné části základu daně je celkem šest. Jejich kompletní výčet pak vypadá následovně:

Pakliže některou z těchto položek evidujete a zahrnete ji do svého ročního zúčtování, respektive daňového přiznání, může se vám na konci zdaňovacího období klidně stát, že budete mít takzvaný přeplatek na dani, což je zpráva, která dozajista potěší zřejmě každého. Rozhodně to však není žádnou podmínkou. Navíc platí, že abyste mohli tyto zmíněné věci do svého základu daně zahrnout, musíte splnit celou řadu pravidel. Jaká to jsou?

Bezúplatná plnění

Za bezúplatné plnění (jinými slovy dar) se považuje poskytnutí nějaké hmotné věci, finanční částky, služby, ale klidně i nemovitosti jiné osobě, ať už fyzické, či právnické, zcela zdarma. Abyste takovýto dar mohli zahrnout do svého ročního zúčtování, potažmo daňového přiznání, musí mít hodnotu alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 procenta vašeho základu daně. Postačí přitom splnit pouze jednu z obou uvedených podmínek.

Zákon nicméně myslí i na horní hranici, a tak není možné zahrnout dar, respektive dary, jejichž úhrnná hodnota přesahuje 15 procent základu daně. Dobrou zprávou každopádně je skutečnost, že z daňového hlediska lze jednotlivé dary sčítat. Co to v praxi znamená? Znamená to, že můžete během roku někoho obdarovat několika menšími dary, jejichž hodnota je například pár stovek korun, ale posléze si je i tak budete moct odečíst od základu daně.

Další zajímavostí je, že bezúplatné plnění mohou společně poskytnout i manželé v rámci společného jmění manželů. Pokud dar splňuje zákonem stanové podmínky, do svého ročního zúčtování jej může zahrnout pouze jeden z nich nebo rovnou oba (avšak poměrnou částí, a to tak, aby nebyly porušeny výše uvedené podmínky).

U všech typů darů je potřeba z daňového hlediska určit jejich hodnotu. Pokud to možné není, přichází na řadu ocenění takové věci na základě zákona o oceňování majetku.

Charakter daru splňuje rovněž bezpříspěvkové dárcovství krve a jejích složek. Jeden takový odběr je nově oceněn částkou 3 000 korun. Jedná-li se o darování orgánu žijícím člověkem, kostní dřeně, případně kmenových buněk, částka se navyšuje na 20 tisíc Kč. Nezapomeňte nicméně, že všechna tato dárcovství je potřeba doložit potvrzením od inkriminovaného zdravotnického zařízení.

Jak ušetřit na daních: uplatnění odečitatelných položek

Zdroj: Shutterstock

Úroky z hypotečního nebo podobného úvěru

Od základu daně si můžete odečíst až 300 000 korun ročně, které jste zaplatili na úrocích plynoucích z poskytnuté hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření. Jestliže jste úvěry nečerpali celý rok, ale pouze jeho část, můžete si odečíst 25 tisíc korun za každý kalendářní měsíc.

Pamatujte však na to, že podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů musí tyto úvěry sloužit výhradně pro účely financování vašich bytových potřeb (někdy výhradně vlastních, jindy může jít o trvalé bydlení druhého z manželů, dětí, potažmo prarodičů). Pakliže má úvěrová smlouva hned několik účastníků, mohou tuto nezdanitelnou část daně uplatnit všichni najednou, a to rovným dílem, stejně tak to ale může být pouze jeden z nich.

V souvislosti s úroky z úvěru je pak potřeba splnit ještě jednu věc, a to ve chvíli, kdy byl úvěr použit na nákup stavebního pozemku. Podle zákona na něm totiž musí vlastník takového pozemku nejpozději do čtyř let od podepsání úvěrové smlouvy začít stavět. Pakliže se tak nestane, bude muset dříve neodvedené peníze na daních v rámci aktuálního daňového přiznání státu navrátit.

Pojistné na penzijním připojištění

Co se penzijního připojištění týče, maximální roční částka, kterou si můžete odečíst od základu daně, činí 24 000 korun. Jedná-li se ale o připojištění se státním příspěvkem, má to svůj háček. Ten tkví v tom, že naspořenou částku musíte ponížit o 12 tisíc. Jinými slovy, v takovém případě odečítáte cokoliv nad hranicí 12 000 Kč, avšak do maximální výše 24 000 Kč.

Pojistné na soukromé životní pojištění

Podobně jako v případě penzijního připojištění, i tentokrát platí, že si smíte od základu daně odečíst nanejvýš 24 tisíc korun. Žádnou státní spoluúčast nicméně u životního pojištění neřešíte. Oproti tomu je potřeba zohlednit jiné požadavky.

Aby byla tato odečitatelná položka uznatelná, nesmí vaše smlouva obsahovat možnost mimořádných výběrů. Zda takový výběr během roku učiníte, nebo nikoliv, není v tomto ohledu ve skutečnosti podstatné. Relevantní je pouze ona možnost, že by se tak mohlo potenciálně stát. Kromě toho ale musíte splňovat ještě následující:

  • naspořenou částku je možné vybrat teprve v roce, v němž dovršíte 60 let věku,
  • toto pojištění je sjednáno alespoň na dobu 5 let,
  • máte sjednanou částku 40 000 Kč pro případ dožití, jestliže pojistná doba trvá 5 až 15 let, respektive 70 000 Kč, pokud se jedná o dobu více než 15 let
  • nemůže dojít k výplatě jiného příjmu, který není pojistným plněním a v jehož důsledku nedojte k ukončení pojistné smlouvy.

Jestliže se ukáže, že jste některou z výše uvedených podmínek porušili, budete muset podat daňové přiznání a částky, o které jste si v předchozích letech snižovali svoji daňovou povinnost, zpětně doplatit.

 

Členské odborové příspěvky

Od základu daně lze odečíst již uhrazené členské příspěvky odborové organizaci, a to až do výše 1,5 procenta vašich zdanitelných příjmů, ne však víc než 3 000 korun v rámci jednoho zdaňovacího období (od ledna do prosince). V souvislosti s tím je nicméně potřeba doložit potvrzení vydané samotnou odborovou organizací.

Příspěvky na úhradu dalšího vzdělávaní

Jestliže jste během roku absolvovali nějakou zkoušku, která měla ověřit výsledky vašeho dalšího vzdělávání, můžete si ji, respektive platbu za ni taktéž odečíst od základu daně. Mějte však na paměti, že maximální možná částka činí 10 tisíc korun. Výjimkou jsou osoby se zdravotním postižením – jedná-li se o nižší stupeň postižení, lze odečíst 13 tisíc, v případě těžšího postižení může suma představovat až 15 tisíc korun. Aby byla položka uznatelná, nesmí být zkouška hrazena vaším zaměstnavatelem a zároveň být uplatněna jakožto výdaj poplatníkem.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 8 krát