Kdo se může přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění?

06.11.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Aby vznikl nárok na starobní důchod, je nutné splnit potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Některým lidem se však z výdělků neodvádí. Co udělat, aby neztratili roky, které budou potřebovat do důchodu?

V jakých případech se můžete přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, stanovuje § 6 zákona č. 155/1995 Sb. V každé situaci navíc bude potřeba doložit i určité dokumenty.

Proč se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění?

Pokud dané osobě nebylo odváděno z výdělku sociální pojištění, jehož součástí je i to důchodové, a ani nespadá do tzv. náhradní doby pojištění, budou jí chybět roky do nároku na starobní důchod. Důchodové pojištění je sice možné doplatit zpětně, ale taková zpětná účast je časově omezena.

Kde a jak se k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit?

K dobrovolnému pojištění musíte podat přihlášku na OSSZ, pod kterou spadá místo, kde máte nahlášené trvalé bydliště. Osoby nemající trvalý pobyt na území ČR mohou podat přihlášku na jakémkoliv pracovišti OSSZ. K přihlášce bude třeba doložit ještě další dokumenty, viz níže.

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 2019 – přihláška

Zdroj: Shutterstock

Sazba měsíčního dobrovolného důchodového pojištění

Výše pojistného se určuje procentní sazbou z vyměřovacího základu. Tím je v tomto případě myšlena částka, kterou si daná osoba určí. Nejméně však může jít o jednu čtvrtinu průměrné mzdy platné v roce, kdy se k pojištění dává přihláška. Pojistné se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází tomu, ve kterém se průměrná mzda zjišťovala, a přepočítaného koeficientu.

Měsíční částka pojistného činí 28 % ze čtvrtiny průměrné mzdy pro účely sociálního pojištění. Nejnižší pojistné je tedy v roce 2020 stanoveno na 2 439 Kč. V roce 2019 to bylo 2 289 Kč.

Kdo se může přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění?

1. Uchazeči o zaměstnání v evidenci na úřadu práce

Podmínkou je, že nepobírají podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Pokud jste ji někdy pobírali, doložíte to na příslušné OSSZ potvrzením stejně jako to, že jste evidováni jako uchazeči o zaměstnání. Pokud by došlo k ukončení evidence, musíte z pojištění podat do 8 dnů odhlášku, kterou doložíte potvrzením o skončení evidence na UP.

2. Osoby soustavně připravující se na budoucí povolání

Dobrovolná účast je možná pro studenty středních, vyšších odborných anebo vysokých škol. K přihlášce ale i odhlášce je nutné doložit, že jste student. Učinit tak můžete potvrzením o studiu, vysvědčením anebo indexem. V dokumentu však musí být jasně patrné datum zahájení anebo ukončení studia.

3. Osoby výdělečně činné v cizině po 31. 12. 1995

Platí, pokud se jedná o osoby, které jsou uvedeny v § 5 odst. 1 v zákoně o důchodovém pojištění. Patří sem např. zaměstnanci v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné anebo členové družstva, pokud je podmínkou členství pracovní vztah k družstvu a jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají v rámci družstva práci, za kterou jsou odměňováni.

Budete potřebovat úředně přeložené doklady do češtiny (vyjma slovenštiny), které prokážou, že byla v cizině konána výdělečná činnost, pokud předložení originálu neumožňuje mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení. Platí však, že před podáním přihlášky je možná doba pojištění nejvýše 2 roky.

4. Osoby výkonu dobrovolnické služby

Nutná je zde smlouva s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra podle zvláštního právního předpisu. Pojištění může trvat maximálně po dobu služby. Před podáním přihlášky je možné pojištění nanejvýš v rozsahu 2 let.

5. Činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele

Musí jít o osoby v § 5 a odstavci 4 zákona o důchodovém pojištění. Pojistit je lze maximálně na dobu trvání činnosti. Pojištění před dnem podání přihlášky je také možné maximálně v rozmezí 2 let. Doložit musíte dokument, který prokazuje dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu, tj. pracovní smlouvu.

6. Osoby ve výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území ČR

7. Osoby v cizině, které následovaly manžela, který v zahraničí působí v diplomatických službách ČR

Nesmějí mít příjem ze závislé činnosti nebo samostatně výdělečné činnosti, popř. vykonávat obdobné činnosti podle práva cizího státu. K přihlášce doložíte potvrzení zaměstnavatele a oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.

 

Je možné přihlásit se k důchodovému pojištění bez důvodu?

Ano, legislativa takové řešení umožňuje. Dobrovolně však můžete být takto pojištěni maximálně v rozsahu 15 let. Od roku 2018 je však podmínkou, že doba účasti, kterou daná osoba získala výdělečnou činnosti před podáním přihlášky, činí alespoň 1 rok. Po zmíněných 15 letech se osoba nemusí odhlašovat z dobrovolného důchodového pojištění, bude totiž ukončeno automaticky.

Zdroj: zákon, ČSSZ


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY