Za jakých okolností budete mít nárok na pohřebné?

18.06.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vypravovali jste teď blízké osobě pohřeb anebo vás vypravování teprve čeká? A už jste si zjišťovali, jestli nebudete mít nárok na pohřebné?

O nároku na pohřebné pojednává zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., přesněji § 47 a § 48.

Co je pohřebné?

Pohřebné je sociální dávka, kterou vám může úřad práce pokrýt část nákladů spojených s vypravováním pohřbu.

Kdo má nárok na pohřebné?

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb, jestliže se jedná o rodiče nezaopatřeného dítěte anebo nezaopatřené dítě. V obou případech však musí být splněna podmínka, že má daná osoba trvalý pobyt na území České republiky. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy jde o dítě, které se narodilo mrtvé.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Podle zákona o státní sociální podpoře jde o osobu do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let věku, pokud:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje),
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, popř. vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci nebo úrazu,
 • nemůže na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost.

Do 18. let věku a po skončení povinné školní docházky je nezaopatřeným dítětem také to, které je evidované na krajské pobočce úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. To ale jen za předpokladu, že mu nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci.

Nezaopatřené dítě však není dítě, které splňuje některou z výše uvedených podmínek, ale zároveň je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Nárok na pohřebné: výše dávky, jak a kde zažádat

Zdroj: Shutterstock

Kolik je pohřebné a kdy o něj zažádat?

Výše dávky činí 5 000 Kč. Jde navíc pouze o jednorázovou sociální dávku, na kterou vzniká nárok osobě v den vypravení pohřbu a jeho úhradou podle zvláštního právního předpisu. Náleží tedy jen jednou. Zažádat lze přitom maximálně rok zpětně. Nárok zaniká uplynutím jednoho roku od podání žádosti.

Co když má na pohřebné nárok více osob?

Pokud by došlo k takové situaci, pohřebné bude náležet pouze jedné osobě, a to té, která si o dávku zažádala jako první.

TIP: co zařídit, když vám zemře blízký?

Jak a kde zažádat o pohřebné?

Formulář pro podání žádosti o pohřebné si můžete stáhnout na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Lze jej i elektronicky vyplnit a poté vytisknout a podat na krajské pobočce úřadu práce, pod kterou spadá vaše trvalé bydliště.

Co doložit při žádosti o pohřebné?

Kromě řádně vyplněné a podepsané žádosti ještě budete potřebovat:

 • občanský průkaz,
 • rodný list u dětí do 15 let anebo u osob, které nemají v OP uvedeno rodné příjmení,
 • doklad, který potvrzuje, že byla zesnulá osoba rodičem nezaopatřeného dítěte,
 • úmrtní list anebo záznam z matriky o úmrtí.
 • fakturu za vypravení pohřbu,
 • doklad o zpopelnění nebo pohřbení do hrobu.

Nezaopatřenost dítěte lze doložit těmito dokumenty:

 • potvrzením o studiu,
 • potvrzením o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • potvrzením o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání anebo na výkon výděleční činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu,
 • potvrzením o evidenci na úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18 let věku,
 • rozhodnutím o přerušení studia VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Pokud byla daná osoba občanem ČR, ale ke dni úmrtí vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala důchod, pobírala dávky v nezaměstnanosti či byla zdravotně pojištěná v jiném státě EU, dokládá se buď pracovní smlouva, živnostenský list, potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo Evropský průkaz zdravotního pojištěnce. Stejné doklady budete potřebovat, pokud byla zesnulá osoba členem jiného státu EU, ale ke dni úmrtí vykonávala výdělečnou činnost na území ČR, případně zde pobírala dávky v nezaměstnanosti, pobírala starobní důchod anebo byla zdravotně pojištěna.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY