Jak darovat nemovitost?

20.05.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Chystáte se darovat nemovitost? Jak na to? Co musíte splnit? Je výhodnější darování, či dědění nemovitosti? Co musí obsahovat darovací smlouva?

Jestliže se chcete vyhnout dědickému řízení a dát nemovitost jednomu konkrétnímu člověku, podívejte se, jak na darování nemovitosti. Není to žádná věda, ale musíte si dát pozor na několik věcí.

Darování nemovitosti je poměrně snadnou záležitostí

Zdroj: Shutterstock

Darovací smlouva – první krok k darování nemovitosti

Jestli jste si jistí s darováním (či přijetím daru), je čas na sepsání darovací smlouvy. Ta musí být vždy písemná.

Ve smlouvě musí být jasně uvedená jména, adresy, rodná čísla (či data narození) dárce i obdarovaného.

Dalším krokem je podrobný popis darované nemovitosti (uvést číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území).

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Darovací smlouva je sepsaná a nyní je čas vyplnit návrh na vklad.

Vlastnické právo totiž nepřechází na nového vlastníka podpisem darovací smlouvy, jako je to u věcí movitých, ale až vkladem do katastru nemovitostí.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je dostupný elektronicky na stránkách Českého katastrálního úřadu.

V tomto formuláři vyplníte:

 • Identifikační údaje o nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, list vlastnictví)
 • Identifikační údaje dárce (jméno, rodné číslo, adresa)
 • Identifikační údaje obdarovaného (jméno, rodné číslo, adresa)
 • Vlastnické právo
 • Listiny, na jejichž základě se mění vlastnické právo (v tomto případě darovací smlouva s datem)

Návrh na vklad nezapomeňte podepsat, podpis nemusí být úředně ověřený. Připravte si jej ve dvou kopiích.

Podpis darovací smlouvy

Darovací smlouva musí být podepsána úředně ověřeným podpisem (na rozdíl od návrhu na vklad do katastru nemovitostí).

Kde vám podpis úředně ověří?

 • Na matričním, obecním, městském či krajském úřadu
 • Na pobočce České pošty s označením Czech POINT
 • U notáře
 • U advokáta
 • Na Českém velvyslanectví

Při ověření podpisu je nutné mít občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti).

Cena za ověření podpisu je 30 Kč za jeden podpis.

Hurá na katastr

S podepsanou darovací smlouvu a dvěma návrhy na vklad do katastru nemovitostí se vydejte na katastr nemovitostí, pod který daná nemovitost spadá.

Bohužel si za vklad do katastru nemovitostí připlatíte, od 1. ledna 2020 se platí správní poplatek ve výši 2000 Kč.

Na podatelně katastrálního úřadu necháte darovací smlouvu a jeden z návrhů na vklad do katastru nemovitosti.

Druhý návrh na vklad do katastru nemovitostí vám vrátí zpět označený razítkem katastrálního úřadu, jako doklad o zahájení řízení.

Zápis obdarovaného do katastru nemovitostí

Katastrální úřad informuje vlastníky nemovitosti o zahájení řízení o změně vlastnického práva skrze doporučený dopis, e-mail či SMS.

Od této doby začíná běžet 20denní lhůta, ve které mají účastníci řízení možnost katastrální úřad vyrozumět o nesouhlasu či připomínkách ke změně vlastnického práva.

Během této doby je na nemovitost v katastru uvalena plomba, což znamená, že u dané nemovitosti probíhá řízení o změně vlastnického práva.

Po 20denní lhůtě, nejpozději do 30 dnů, odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva a o případných chybách v návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Chyby jsou dvojího typu

 • Odstranitelné
 • Neodstranitelné

V případě odstranitelných chyb dostane žadatel lhůtu, během níž má možnost chyby odstranit.

Jestliže katastrální úřad shledá chyby neodstranitelné, má v kompetenci dané řízení zastavit. Pro žadatele je v případě neopravitelných chyb ideální návrh stáhnout, protože jinak hrozí, že katastrální úřad řízení opravdu zastaví. Po zastavení řízení by začala běžet dvouměsíční lhůta na podání správní žaloby. Po uplynutí 20 dní by následně bylo možné podat nový návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Pokud ovšem při zjištění neodstranitelných chyb návrh stáhnete, můžete nový návrh podat podstatně dříve (po odstranění chyb).

Darování nemovitosti a daně

Jako veskrze všechny pozemské statky i nemovitosti podléhají dani.

Tou první, která vás při darování napadne, je daň darovací, ta ovšem byla formálně zrušena, ale dary zdaňujeme při dani z příjmu.

Tu ovšem nemusíme platit, jestliže nemovitost daruje dárce:

 • Příbuznému v hlavní linii – tedy dary v linii prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata
 • Příbuznému ve vedlejší linii – tedy darujeme manželovi/manželce, sourozenci, neteři, synovci, rodičům či dětem manžela/manželky, manželce/manželi rodičů
 • Obdarovanému, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok

Jestliže obdarovaný nespadá do žádné z těchto kategorií, bude muset odvést 15 % z hodnoty nemovitosti na dani z příjmu.

Nicméně i pokud daň nemusíte odvádět a hodnota nemovitosti přesahuje 5 milionů Kč, vzniká vám povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně. Finančnímu úřadu musíte oznámit výši příjmu (cenu nemovitosti), datum nabytí nemovitosti a popis okolností nabytí nemovitosti.

Nabytí nemovitostí darem (s hodnotou nad 5 milionů korun) můžete finančnímu úřadu oznámit pomocí tiskopisu vydaného Ministerstvem financí.

Dále můžete zaslat na finanční úřad písemný dopis, jít tuto skutečnost oznámit fyzicky, či e-mailem skrze datovou schránku.

Jestliže dar neoznámíte, hrozí vám od finančního úřadu pokuta.

V poslední řadě nezapomeňte podat do konce ledna 2023 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a odvést daň.

Kdy je výhodné nemovitost darovat?

Darování nemovitosti je výhodné, jestliže se chcete vyhnout dědickému řízení, protože v něm figurují neopomenutelní dědicové.

Jestliže se o vás tedy jedno z dítek stará a chcete se mu odvděčit, není lehčí způsob než mu darovat nemovitost.

Stojí ovšem za zmínku to, že byste měli při takovém daru vzít v potaz služebnost (věcné břemeno) – například vaše poklidné dožití v nemovitosti, jelikož se může stát, že z milovaného potomka se rázem stane saň, a nikdo nechce na stará kolena řešit problémy s bydlením.

Další výhodou je to, že se vyhnete poplatkům u notáře, které mohou být ve výši desítek tisíc korun.

Výhodou darování je také to, že jsou od daně z příjmů osvobozené dary u několika skupin (v přímé a vedlejší linii blízkých zmíněných výše).

Nevýhodou je to, že jestliže již jednou darujete, cesta zpět k navrácení daru je velmi složitá (soudní).

Tip: Dědit, či darovat majetek?

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 235 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ