Co potřebujete vědět o ukončení pronájmu bytu?

19.08.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jste nájemce a v blízké době vás čeká ukončování pronájmu, protože se budete stěhovat? A už o tom ví pronajímatel? Přečtěte si, jak správně ukončit nájem a odevzdat byt.

Pronajímatel může vypovědět nájemní vztah jen z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Nájemce oproti němu nemá tolik svázané ruce, přesto v naprosté většině případů musí počítat se zákonem danou výpovědní dobou, pokud se tedy obě strany nedohodnou jinak prostřednictvím písemné shody.Jak má vypadat výpověď u nájmu?

Výpověď z nájmu musí mít vždy písemnou formu. Je nutné, aby byla doručena druhé straně. Obsahovat by měla identifikační údaje obou smluvních stran, adresu a číslo bytu, následně také datum, ke kterému pronájem vypovídáte, délku výpovědní lhůty a podpis nájemce. Pokud by se pak jednalo o výpověď z důvodu, na základě kterého je možné odejít bez výpovědní doby, důvod musí být v dokumentu také uveden, ideálně s odkazem na příslušný paragraf.

Pokud ale vypovídáte nájem v souvislosti s koncem smlouvy na dobu určitou, písemnou výpověď nepotřebujete. Nájem zkrátka skončí ke dni smlouvy. O svém úmyslu byste však v dostatečném předstihu měli informovat pronajímatele, aby si mohl stihnout najít nového nájemce.


Čtěte také:


Jak dlouhá je výpovědní doba?

Pokud vypovídáte nájem u smlouvy, která stále běží a neexistuje zákonný důvod pro vypovězení bez výpovědní lhůty, popř. jste se s pronajímatelem nedohodli jinak v písemné shodě o ukončení nájmu, výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena druhé straně.

Prohlídka bytu novým zájemcem

Během tří měsíců před skončením nájmu je nájemce povinen umožnit pronajímateli a případnému zájemci o pronájem prohlídku bytu v nezbytné délce a rozsahu. Podmínkou však je, že byt bude znovu pronajat a je známo datum, ke kterému nájem končí. Pronajímatel má zase povinnost nájemci oznámit prohlídku v přiměřené době předem.

Jak vypovědět nájem a odevzdat byt pronajímateli

Zdroj: Shutterstock

 

Vyklizení bytu a předání pronajímateli

Nájemce do skončení nájmu z bytu vystěhuje veškerý svůj majetek. Takto vyklizený byt uvede do takového stavu, v jakém jej na začátku nájmu dostal od pronajímatele, což znamená, že opraví případné škody a odstraní změny, které v bytě provedl, ledaže by pronajímatel odstranění změn nežádal – zde záleží na domluvě smluvních stran. Výjimku zde tvoří pouze běžné opotřebení věci, které způsobilo běžné užívání anebo vady, které měl nebo má odstranit pronajímatel.

Vyrovnání za změny způsobené v nájmu a škody

Pokud nájemce za dobu trvání nájmu provedl v bytě změny bez souhlasu pronajímatele, který ale nežádá jejich odstranění, nelze po pronajímateli vyžadovat žádné finanční vyrovnání. To platí i v případě, když by se změnou zvýšila hodnota bytu. Pokud by se však změnou hodnota bytu snížila a pronajímatel o změně z nájemcovy strany nevěděl anebo s ní nesouhlasil, může požadovat po nájemci náhradu ve výši sníženi hodnoty nemovitosti.

Pokud pak nájemce v bytě způsobil škody, které do skončení nájmu na své vlastní náklady neodstranil, má pronajímatel právo sáhnout po vratné kauci a prostředky z ní využít na opravu. Nájemci následně vrátí kauci poníženou o výdaje, které použil na opravu.

Kdy odevzdat byt?

Vyklizenou nemovitou věc předá nájemce pronajímateli v den, kdy nájem končí. Jestliže byl při začátku nájmu předáván i zápis obsahující popis věci (předávací protokol), využije se pro zjištění případných škod i při předání bytu pronajímateli. Nemovitost je brána za odevzdanou ve chvíli, kdy má pronajímatel klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání.

Pokud by pak nájemce byt neodevzdal v den skončení nájmu, ale předání se z jakéhokoliv důvodu opozdilo, pronajímatel má nárok na finanční náhradu ve výši ujednaného nájemného.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ