Jak získat oprávnění k provozování dětské skupiny?

05.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Sehnat místo v klasické školce je leckdy tvrdým oříškem. I z toho důvodu mohou rodiče již několik let umístit dítě do tzv. dětské skupiny, která je poměrně novou nekomerční službou v oblasti péče o předškolní děti. Jak dětské skupiny fungují a co vše je potřeba splnit pro jejich založení?

Dětské skupiny se začaly v ČR provozovat v roce 2014 v souvislosti s nově přijatou legislativou o dětských skupinách.

Využití služeb dětských skupin pomáhá rodičům k návratu na pracovní trh již v brzkém věku dítěte. Do těchto zařízení mohou rodiče umístit děti od 6 měsíců věku do začátku jejich povinné školní docházky.

Na první pohled se může zdát, že dětské skupiny fungují jako klasická školka, ale výrazně se liší po legislativní stránce. Největším rozdílem je odlišná spádovost. Klasické školky spadají pod MŠMT, kdežto dětské skupiny pod MPSV.

Založení dětské skupiny

Zdroj: Shutterstock

Jak dětská skupina funguje?

Provozování dětské skupiny se řadí mezi nevýdělečnou službu, která spočívá v pravidelné péči o dítě před zahájením jeho povinné školní docházky. Služba péče o dítě probíhá mimo domácnost dítěte v konkrétním zařízení a skupině dětí. V každé dětské skupině působí kvalifikovaný personál, který dbá na zajištění potřeb a osvojení základních návyků dítěte.

Kdo může založit dětskou skupinu?

K založení dětské skupiny se často uchylují zaměstnavatelé, kteří si chtějí udržet v pracovním poměru i zaměstnance s malými dětmi. Dětské skupiny lze nalézt čím dál častěji i na vysokých školách, kde slouží především pro poskytování péče o děti studentů, kteří jsou účastníky denního studia.

Kdo se tedy může stát zřizovatelem dětské skupiny?

 • Zaměstnavatel zřizující dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců
 • Vysoká škola
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba
 • Právnická osoba zřízená dle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud je poskytování péče o děti v dětské skupině v souladu s její činností
 • Nestátní neziskové organizace – spolky, ústavy, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost
 • Pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 děti

TIP: Kdo může uplatnit slevu na dani za školku?

Jak získat oprávnění k provozu dětských skupin?

Pro to, aby mohl poskytovatel začít vykonávat péči o dítě v dětské skupině, je třeba zažádat o zařazení do evidence poskytovatelů dětských skupin, kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Žádost o udělení oprávnění lze podat elektronicky nebo zaslat vyplněný formulář poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských skupin, Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2.

Vyplněným formulářem to nekončí. K žádosti je nutné přiložit několik následujících příloh:

 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, kde má být dětská skupina provozována
 • Doklad o splnění požadavků na požární ochranu
 • Stanovisko krajské hygienické stanice
 • Smlouvu o sjednaném pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Výpis z Rejstříku trestů, který není starší víc než 3 měsíce
 • Popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

MPSV udělí oprávnění jen v případě splnění všech podmínek a dokladů, které se vážou k žádosti. Veškeré změny, které nastanou po udělení oprávnění, musí provozovatel hlásit nejpozději do 15 dnů, a to prostřednictvím pošty nebo využitím datové schránky. Za neohlášení změn může MPSV udělit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Kolik dětí může být v dětské skupině?

Zákon o dětských skupinách stanovuje maximální limit 24 dětí na jednu dětskou skupinu. Přičemž kapacitu si poskytovatel určuje sám dle svých možností a preferencí, nesmí ale přesáhnout zákonný limit.

Limit 24 dětí se týká maximálního počtu dětí, které v konkrétním čase využívají služeb dětské skupiny. Proto může mít poskytovatel v evidenci více zapsaných dětí, než je uvedený limit (děti mohou mít individuální docházku).

Možný počet dětí v dětské skupině se také odvíjí od počtu pečujících osob, viz tabulka.

Počet pečujících osob

Počet dětí v dětské skupině

1 pečující osoba

6 dětí

2 pečující osoby

7-12 dětí

3 pečující osoby

13-24 dětí

Jakou kvalifikaci musí mít pečující osoby v dětských skupinách?

Všechny osoby, které vykonávají péči o dítě v dětské skupině, musí splňovat některou z níže uvedených kvalifikací.

 • Odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře a psychologa ve zdravotnictví 
 • Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách s dokončeným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou
 • Odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga
 • Odbornou kvalifikaci chůvy
 • Odbornou kvalifikaci k výkonu povolání lékaře

TIP: Jak je to s krizovým ošetřovným při uzavření škol a školek, karanténě a izolaci

Financování dětských skupin

Dětské skupiny mohou čerpat příspěvky od státu i vybírat příspěvky od rodičů. Případně mohou čerpat dotace na provoz a drobné investice z Evropského sociálního fondu.

Státní příspěvek na provoz dětských skupin

Od 1. 10. 2021 mohou nově i dětské skupiny čerpat státní příspěvek na provoz dětské skupiny, který se vyplácí ze státního rozpočtu. Tento příspěvek slouží k úhradě mezd a platů, nákladů na stravování, odměn za pracovní pohotovost, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, nákladů na povinné další vzdělávání zaměstnanců a dalších provozních nákladů.

Příspěvek se poskytuje vždy na kalendářní rok na kapacitní místo (minimálně 3 místa v dětské skupině), které je obsazené dítětem minimálně 3 po sobě jdoucí hodiny. Nárok na příspěvek má poskytovatel pouze v případě, že rodič dítěte je v pracovním poměru nebo v evidenci na ÚP, osobou samostatně výdělečně činnou nebo studuje v denním režimu.

Žádost o státní příspěvek může poskytovatel podat nejdříve 1. ledna a nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, pro který žádá příspěvek na provoz dětské skupiny.

Výše poskytovaného příspěvku se odvíjí dle aktuálních normativ na provoz a stravu v soukromých školkách na 1 dítě. Pro účely dětských skupin se roční normativ pro soukromé školky převádí na denní výši příspěvku.

Děti od 6 měsíců do 3 let mají nárok na 1,7násobek školského normativu (mladší věková kategorie).

Dětem od 3 let do zahájení povinné školní docházky náleží stejná výše normativu jako ve školství (starší věková kategorie).

Výši příspěvků shrnuje následující tabulka.

Denní normativy pro dětské skupiny

Výše denních normativů pro dětské skupiny pro rok 2022

Denní normativ na provoz na místo obsazené dítětem mladší věkové kategorie

495,18 Kč

Denní normativ na provoz na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie

291,28 Kč

Denní normativ na stravu na místo obsazené dítětem mladší věkové kategorie

23,45 Kč

Denní normativ na stravu na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie

13,80 Kč

Zdroj: MPSV

Příspěvek na provoz dětských skupin od rodičů

Bude-li poskytovatel dětské skupiny uplatňovat nárok na státní příspěvek a jde-li o dítě od 6 měsíců do 3 roků, může být výše příspěvku od rodičů maximálně ve výši 4 000 Kč měsíčně.

Pro děti ve starší věkové hranici není výše příspěvku od rodičů nijak omezena.


Čtěte více:

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě 2021 a 2022

Jaké příjmy se započítávají, když žádáte o přídavek na dítě?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU