Co doložit s přehledem OSSZ při výdělečné činnosti vedlejší?

28.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikáte prostřednictvím činnosti vedlejší a budete letos prvně podávat přehledy? A víte, že budete muset doložit OSSZ, z jakého titulu se o činnost vedlejší jedná?

Osoba samostatně výdělečně činná již při zakládání živnosti na živnostenském úřadě sděluje, zdali bude podnikat prostřednictvím činnosti hlavní anebo vedlejší. Jenomže to, z jakého důvodu se pro účely sociálního a zdravotního pojištění o činnost vedlejší jedná, bude muset sociálce doložit a to už ideálně při odevzdávání přehledu o příjmech a výdajích.

Činnost vedlejší - pro jaký důvod nemusíte dodávat doklady?

Okresní správě nemusíte dokládat důvody pro činnost vedlejší, pokud je již má ve své evidenci anebo jestliže si je může zjistit elektronickým dálkovým přístupem. Dokládat tedy nemusíte, že vykonáváte činnost vedlejší, protože

  • jste zaměstnaní a toto zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění,
  • máte nárok na rodičovský příspěvek,
  • máte nárok na výplatu invalidního důchodu, pokud je orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ,
  • vám byl přiznám starobní důchod, pokud je orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ,
  • máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství anebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců a orgánem nemocenského pojištění je zde také ČSSZ.

Čtěte také: Kdy bude ještě vaše výdělečná činnost vedlejší?

Jak doložit OSSZ činnost vedlejší: doklady, potvrzení

Zdroj: Depositphotos

 

Jaké důvody pro činnost vedlejší musíte dokládat a jak?

1. Výkon služebního poměru

Týká se to příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáků z povolání. Služební poměr zakládající účast na nemocenském pojištění dokládáte potvrzením zaměstnavatele.

2. Zařazení do práce při výkonu trestu odnětí svobody

Platí i v případě zařazení do práce při výkonu zabezpečovací detence, což se dokládá potvrzením příslušné věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

3. Výkon zaměstnání malého rozsahu

OSSZ bude nutné dodat potvrzení zaměstnavatele, které se bude týkat toho, v jakých měsících byla OSVČ účastníkem na nemocenském pojištění. V případě dohody o pracovní činnosti (DPČ) je to za ty měsíce, kdy její hrubý výdělek přesáhl částku 3 499 Kč.

Čtěte také: Kdy musí OSVČ v paušálním režimu podat přehled OSSZ?

4. Dohoda o provedení práce

Jedná se o podobnou situaci jako v případě DPČ. OSSZ budou v potvrzení zaměstnavatele zajímat měsíce účasti na nemocenském pojištění. U DPP jste účastníkem na nemocenském ve chvíli, kdy váš hrubý měsíční výdělek přesáhne částku 10 000 Kč.

5. Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích předpisů

Budete také potřebovat potvrzení zahraničního zaměstnavatele anebo zahraničního nositele pojištění. Zde se pak takovým pracovním vztahem rozumí práce zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů daného státu. ČR s ním navíc musí mít uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

5. Péče o osobu ve stupni závislosti

Musí se jednat o osobu mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v prvním stupni anebo také o osobu závislou ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni bez ohledu na věk. Zde už se však musí jednat o osobu blízkou anebo musí žít s OSVČ ve společné domácnosti.

Takový důvod pro výkon činnosti vedlejší OSSZ osvětlíte pomocí rozhodnutí o stupni závislosti anebo potvrzením plátce příspěvku na péči (ÚP) . Oboje musí obsahovat stupeň závislosti, čestné prohlášení o vztahu k blízké osobě a dále také prohlášením, že o ni nepečuje jiná osoba. Pokud by pečovalo více osob současně, potřebujete písemnou dohodu, že právě vy coby OSVČ se staráte v největším rozsahu.

6. Studium

Nezaopatřenost dítěte je, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, a to studiem střední, vyšší odborné anebo vysoké školy. V takovém případě dokládáte samozřejmě potvrzení o studiu.

Čtěte také: Jak to se sociálním pojištěním po podání přehledu u činnosti vedlejší

Do kdy doložit činnost vedlejší?

Vše musíte doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled. Pokud tak neučiníte, na vaši SVČ bude nahlíženo jako na činnost hlavní, s čímž se pojí povinnost hradit minimální zálohy na pojistné.

Čtěte také: Vedlejší výdělečná činnost v roce 2022

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ