Jak probíhá sociální šetření pro přiznání příspěvku na péči?

23.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nedílnou součástí pro vyřízení příspěvku na péči je sociální šetření. Jak takové šetření probíhá, kdo jej vykonává a které úkony se během něho posuzují?

Příspěvek na péči je určený těm osobám, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nemohou o sebe postarat sami a potřebují asistenci druhé osoby. V souvislosti s jeho získáním je nutné podat Žádost o příspěvek na péči na Úřad práce a následně absolvovat také sociální šetření u posuzované osoby.

Cílem sociálního šetření je seznámení se s přirozeným prostředím žadatele a zjištění jeho míry soběstačnosti, která je potřebná pro plnohodnotný život. Na základě tohoto posouzení je pak stanovený stupeň závislosti a s tím i výše přiznaného příspěvku na péči.

Sociální šetření provádí krajská pobočka Úřadu práce prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří v průběhu šetření vyhotovují písemný záznam, jenž slouží jako materiál pro OSSZ k rozhodnutí o příspěvku na péči. Na požádání může do tohoto záznamu nahlédnout i posuzovaná osoba.

Sociální šetření a příspěvek na péči

Zdroj: Shutterstock

Stanovení termínu sociálního šetření

Po podání Žádosti o příspěvek na péči by měl žadatele nejdéle do 30 dnů kontaktovat Úřad práce ohledně domluvy na termínu sociálního šetření. Termín sociálního šetření je sjednáván vždy předem, nejčastěji telefonicky přímo s žadatelem o příspěvek na péči nebo osobou blízkou, která péči poskytuje. Při sjednávání termínu se upřednostňují časové možnosti žadatele a osob, které se mají účastnit šetření rovněž.

Předmětem telefonické domluvy je také to, kdo všechno se bude kromě žadatele sociálního šetření účastnit.

Tip: Co předchází získání příspěvku na péči?

Kde může probíhat sociální šetření?

Sociální šetření se provádí v přirozeném prostředí posuzované osoby, tedy v domácnosti, v práci nebo tam, kde se osoba vzdělává a realizuje své sociální aktivity.

Pokud je posuzovaná osoba pro nemoc či úraz hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení nepřetržitě déle než 60 dnů, mohou sociální pracovníci provést sociální šetření i ve zdravotnickém zařízení. Jestliže je žadateli poskytována pobytová sociální služba (domov pro seniory aj.), je sociální šetření provedeno tam.

Na co se zaměřují pracovníci během sociálního šetření?

Sociální pracovníci, kteří šetření provádí, se soustředí převážně na následující oblasti:

1) Získání informací o aktuální situaci žadatele a o tom, jak každodenně uspokojuje svoje životní potřeby, které stanovuje zákon o sociálních službách. Na základě těchto získaných informací provede sociální pracovník záznam, který dále poslouží pro OSSZ při posuzování o přiznání stupně závislosti.

2) Na základě prvního bodu sociální pracovník posoudí, jaký druh pomoci žadatel při vykonávání svých potřeb vyžaduje.

3) Poslední fází sociálního šetření je zjištění, jaké další potřeby žadateli vznikají nad rámec životních potřeb. Sociální pracovníci budou také zjišťovat, které potřeby vznikají osobě, která bude péči o posuzovanou osobu vykonávat.

Tip: Kdo může být ustanoven zvláštním příjemcem příspěvku na péči?

Činnosti, ve kterých se určuje soběstačnost žadatele o příspěvek na péči

Sociální šetření probíhá zpravidla 30–90 minut podle životní situace žadatele. Při sociálním šetření se hodnotí schopnost zvládat následující životní potřeby:

  • mobilita (schopnost chůze v různém terénu, změny polohy těla, využívat dopravní prostředky…),
  • orientace (schopnost rozeznat dění zrakem a sluchem, orientace v čase a obvyklém prostředí),
  • komunikace (schopnost se dorozumět mluvenou a psanou řečí, používat komunikační prostředky…),
  • stravování (schopnost vybrat si hotové jídlo, ohřát, naporcovat, sníst…),
  • oblékání a obouvání (schopnost si oblečení vybrat a obléknout se, obout se…),
  • tělesná hygiena (schopnost umýt se, osušit se, učesat se, vyčistit si zuby…),
  • výkon fyziologické potřeby (schopnost včas využít WC, provést očistu, případně využít hygienické pomůcky...),
  • péče o zdraví (schopnost dodržovat stanovený léčebný režim, brát léky, využívat pomůcky…),
  • osobní aktivity (schopnost vztahové interakce s druhými lidmi, běžných aktivit přiměřeným věku, stanovit si svůj denní program, vyřizovat své záležitosti...)
  • péče o domácnostnehodnotí se u osob mladších 18 let (schopnost nakládat s penězi, obstarat nákup, ovládat spotřebiče, obsluhovat topení…).

O přiznání příspěvku na péči rozhoduje OSSZ

Během sociálního šetření zapisuje sociální pracovník to, jakým způsobem žadatel vykonává svoje životní potřeby. Záznam by měl být objektivní, proto by se měl sociální pracovník snažit získat informace z více zdrojů. Tedy zapisovat, co říká sám žadatel, co říká rodina posuzované osoby a co vidí sám sociální pracovník.

Vyhotovený záznam zašle sociální pracovník společně s přílohou žádosti o posouzení zdravotního stavu posudkovému lékaři OSSZ. Po posouzení zdravotního stavu je vydáno prostřednictvím Lékařské posudkové služby OSSZ rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a stupni závislosti, proti kterému se může žadatel do 15 dnů odvolat.

Zdroj: MPSV


Čtěte také:

Zdravotničtí záchranáři půjdou do důchodu o 2,5 roku dříve. Koho se to týká a kdy?

Co se děje s důchodem po vaší smrti?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY