Jak vysokou měsíční částku dostanou zvolení členové obecního zastupitelstva?

10.10.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Zářijové komunální volby určily nové uspořádání obecních zastupitelstev. Těm za jejich funkci náleží odměna. Co všechno ovlivňuje výši odměny za výkon zastupitele a jaké jsou její limity?

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Mezi další orgány patří také rada obce, starosta, obecní úřad a další zvláštní orgány. Obdobně je tomu u měst a statutárních měst, kde je pozice starosty nahrazena primátorem.

Své záležitosti si obec spravuje sama v rámci samostatné působnosti. Státní správu, kterou stát obci svěřil, vykonává obec v tzv. přenesené působnosti.

Výše odměn zastupitelů

Zdroj: Depositphotos

Do pravomocí zastupitelstva v rámci samostatné působnosti patří například:

  • Schvalování rozpočtu obce
  • Schvalování programu rozvoje obce
  • Vydávání obecně závazné vyhlášky obce
  • Zřizování trvalých a dočasných fondů obce
  • Zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce
  • Zřizování a rušení právnických osob
  • Rozhodování o vyhlášení místního referenda apod.

Tip: Kde najdete výsledky voleb do obecních zastupitelstev a senátu?

Podle čeho se odvíjí počet zastupitelů v obci?

Počet členů zastupitelstva se odvíjí od počtu osob, které mají trvalé bydliště právě na území dané obce.

Konkrétní počet členů zastupitelstva stanoví obecní zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem, kdy se mají konat volby do obecních zastupitelstev. Při tomto určení počtu přihlédne zastupitelstvo k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet zastupitelů však musí být v souladu s následující tabulkou.

Při stanovování počtu členů zastupitelstva se vychází z počtu obyvatel, které obec měla k 1. lednu roku, ve kterém se volby konají.

Počet obyvatel

Počet členů zastupitelstva

do 500 obyvatel

5 až 15 členů

nad 500 do 3000 obyvatel

7 až 15 členů

nad 3000 do 10 000 obyvatel

11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel

35 až 55 členů

Zdroj: Zákon o obcích

Počet volených zastupitelů musí zastupitelstvo zveřejnit na úřední desce nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy se na něm shodla. 

Uvolněný a neuvolněný zastupitel

Člen zastupitelstva může vykonávat funkci uvolněného člena a neuvolněného člena zastupitelstva. Určování funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, je v pravomoci zastupitelstva obce. Jak se tyto funkce od sebe navzájem liší?

Uvolněný člen zastupitelstva vykonává tuto funkci na plný úvazek, za který mu náleží stanovená finanční odměna. Stává se tedy zaměstnancem obce a nemá jiné pracovní úvazky. Velmi často je v obcích uvolněn právě starosta.

Ostatní členové, jejichž funkce zastupitelstvo neoznačilo za uvolněné, se nazývají neuvolnění členové zastupitelstva. Tito neuvolnění členové vykonávají svoji funkci vedle svého hlavního zaměstnání nebo podnikání. Zaměstnavatel musí těmto členům poskytnout pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Rozsah doby pro výkon funkce určuje sama obec. Neuvolněnému členovi, který je podnikající osobou, poskytuje obec za ušlý zisk v souvislosti s výkonem funkce paušální částku. O její výši rozhoduje zastupitelstvo obce.

Příklad:

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání zřídilo 5člennou radu obce a určilo, že jen starosta bude vykonávat funkci jako uvolněný. Na dalším zasedání zastupitelstvo obce rozhodlo, že také pro funkci předsedy komise pro projednávání přestupků, zastávanou jedním z členů rady obce, bude příslušný člen zastupitelstva uvolněný. Bude dotčený člen zastupitelstva uvolněným předsedou zvláštního orgánu, nebo uvolněným členem rady, nebo uvolněným členem pro obě zastávané funkce? (Příklad převzatý z Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků)

Člen rady obce bude uvolněným členem zastupitelstva pro výkon funkce předsedy přestupkové komise, nikoliv jako člen rady, jím zastávaná funkce člena rady byla zřízena (a zůstává) svým charakterem neuvolněná.

Tip: Kolik letos dostanete za členství ve volební komisi?

Na čem závisí odměna zastupitelů?

Výše odměn zastupitelů je závislá především na tom, zda je jejich funkce uvolněná, či nikoliv. Uvolněným zastupitelům obce je výše odměn stanovena ze zákona. O odměně pro neuvolněné zastupitele rozhoduje obec (je nenároková), nesmí být však vyšší než uvedené částky v nařízení vlády.

Výše odměn je stanovena na základě velikostních kategorií obcí, viz tabulka.

Velikostní kategorie obcí a městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst

Velikostní kategorie

Počet obyvatel s trvalým pobytem

1.

do 300

2.

od 301 do 600

3.

od 601 do 1000

4.

od 1001 do 3000

5.

od 3001 do 5000

6.

od 5001 do 10 000

7.

od 10 001 do 20 000

8.

od 20 001 do 50 000

9.

od 50 001 do 100 000 a územně nečleněná statutární města

10.

od 100 001 do 200 000 a územně členěná statutární města

11.

nad 200 000

Zdroj: Příloha k zákonu č. 128/2000 Sb.

Dle velikostní kategorie obce, funkce a uvolnění zastupitele lze pak již snadno vyhledat v následující tabulce také zákonem danou odměnu pro uvolněné zastupitele nebo maximální odměnu pro neuvolněné zastupitele.

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

Číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města Uvolnění členové zastupitelstva Neuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtman místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2) uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený ve sl. 1 až 3) starosta, primátor, hejtman místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6) předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 obec, městská část nebo obvod do 300 42959 37804 33508 29213 25775 23198 5155 2577 2148 1289
2 od 301 do 600 48244 42455 37630 32805 28946 26051 5789 2894 2412 1448
3 od 601 do 1000 54086 47596 42187 36779 32451 29206 6490 3245 2704 1623
4 od 1001 do 3000 60187 52964 46945 40927 36112 32501 7223 3611 3010 1805
5 od 3001 do 5000 66286 58332 51703 45075 39771 35795 7954 3978 3314 1989
6 od 5001 do 10000 72387 63700 56462 49223 43432 39089 8687 4343 3619 2171
7 od 10001 do 20000 78443 69031 61186 53341 47065 42360 9413 4707 3923 2353
8 od 20001 do 50000 85617 75343 66782 58220 51370 46234 10274 5137 4281 2569
9 od 50001 do 100000 a územně nečleněná statutární města do 100000 obyvatel 93007 81847 72545 63245 55804 50224 11161 5580 4651 2791
10 od 100001 do 200000 a územně členěná statutární města 100955 88840 78745 68649 60573 54515 12114 6058 5048 3028
11 nad 200000 122434 107742 95499 83256 73460 66114 14692 7346 6122 3673
12 kraj do 500000 128878 113412 103102 87637 77326 69594 15465 9021 7733 6444
13 kraj od 500001 do 1000000 133174 117193 106539 90559 79904 71914 15981 9323 7990 6658
14 kraj nad 1000000 137470 120974 109976 93479 82482 74234 16497 9623 8248 6874
15 hlavní město Praha 141766 124754 113412 96401 85059 76553 17012 9923 8506 7088

Zdroj: Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Čtěte také:

V jakých volbách a odkud můžete volit s voličským průkazem?

Kandidáti na prezidenta 2023, kdo se utká o prezidentské křeslo?

Jak volit s propadlým občanským průkazem?

Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 64 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU