Kdy mohou zaměstnavatelé pokutovat zaměstnance za porušování pracovní kázně?

24.08.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Je možné zaměstnancům třeba za pozdní příchody do práce nebo porušování zákazu kouření krátit při výplatě mzdu? A je možné zaměstnance vůbec pokutovat? Kdy hrozí zaměstnancům výpověď?

Na každého zaměstnance neplatí hrozba, že může dostat výpověď. A to ani když nejde jen o plané výhrůžky, o pouhé řeči šéfů, ale rázné písemné varování před výpovědí – tzv. vytýkací dopis. Ten musí v určitých případech zaměstnavatel nejprve uplatnit – doručit zaměstnanci, aby mu mohl případně později dát platnou výpověď.

Zdroj: Depositphotos

Do práce se chodí hlavně pro peníze. Jak je lze využít k motivaci dodržovat pracovní kázeň?

Na co však zaměstnanci slyší, jsou peníze. A tak by mohlo zaměstnavatele napadnout udělovat za různé prohřešky proti pracovní kázni pokuty a ty následně zaměstnancům strhávat ze mzdy. Před tím musíme varovat, naopak by za to dostal pokutu zaměstnavatel od orgánů inspekce práce.

V praxi se uvažovalo o takovém trestání především pozdních příchodů či předčasných odchodů ze zaměstnání nebo třeba porušování zákazu kouření na pracovišti. Pokud to některé firmy praktikují, je to v rozporu se zákazem podle zákoníku práce.

V některých společnostech mohou „pokuty“ uplatňovat nepřímo tak, že zaměstnanci, který se prohřešků dopouští, přiznávají nižší (nebo žádnou) odměnu než vzorným zaměstnancům. To do určité míry možné je, ale zaměstnavatel si musí dát dobrý pozor, aby se nedopustil nerovného zacházení se zaměstnanci, aby tedy neporušil zákaz diskriminace. Rovněž nemůže takto postupovat, pokud peněžité plnění má charakter prémií, podílů (na zisku, obratu), jejichž přiznávání a výplata zaměstnancům záleží na splnění nebo nesplnění přesně definovaných kritérií práce a jejich výkonů, právě dosaženého zisku či obratu, vyrobeného či prodaného zboží, uzavřených smluv apod. Nelze to praktikovat, když jde výhradně o hodnocení pracovního výkonu. 

Pracovní kázeň a pracovní výkon není totéž

Pracovní kázeň totiž může porušovat i výkonný zaměstnanec. A naopak, i vzorný zaměstnanec bez kázeňských problémů může dosahovat neuspokojivých pracovních výsledků.

Rozdíl mezi pracovními výsledky na straně jedné a pracovní kázní na straně druhé je nutné zohledňovat i při výpovědi:

Zákaz pokut i jejich srážek ze mzdy

Zákoník práce zakazuje sjednávání pokut ve smlouvách a dohodách mezi zaměstnavateli i zaměstnanci. Samozřejmě je nelze zakotvit ani ve vnitropodnikovém předpisu. 

Tzv. smluvní pokuty jsou tedy vůči zaměstnanci v jeho zaměstnání zakázány.

Až na jednu výjimku. Smluvní pokuta může být ujednána, pokud ji stanoví zákoník práce. Tou výjimkou je smluvní pokuta vyplývající z konkurenční doložky.

Povolena je jenom smluvní pokuta za porušení konkurenční doložky

Zaměstnavatel si může se zaměstnancem dohodnout smluvní pokutu pro případ, že zaměstnanec poruší své povinnosti pro něj vyplývající z konkurenční doložky, tedy po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejvýše však 1 rok, zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

Porušování zákazu kouření je třeba trestat jako porušování pracovní kázně

Zákoník práce zakazuje zaměstnancům kouřit tabákové výrobky na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

Na některých pracovištích je však zakázáno kouřit bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Na takovýchto pracovištích je tedy zakázáno kouření, i kdyby tam pracovali samí kuřáci.

Jde o zákazy kouření vyplývající z bezpečnostních předpisů, např. báňských (hornických) předpisů. Dále o zákazy vyplývající ze zákona o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. A tak není možno kouřit ve školách, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy apod., což platí i pro tam zaměstnané osoby.

Zaměstnavatel přitom může uplatnit zákaz kouření ve všech svých prostorách, budovách a pozemcích. Není přitom povinen zřizovat kuřárny nebo kuřácké koutky. To je jen vstřícný krok ke kuřákům. 

Porušování zákazu kouření je v praxi případně trestáno jako soustavné méně závažné porušování pracovní kázně, tedy výpovědí po nejméně třech porušeních pracovní kázně a písemném varováním před výpovědí. Ovšem v případech, že je kouření zakázáno tam, kde hrozí třeba nebezpečí výbuchu, může za nedovolené kouření přijít výpověď i bez varování, a to jako výpověď pro závažné porušení pracovní kázně, nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.

Tip: Kolik korun odvedete státu za každou krabičku cigaret?

Za zameškanou neodpracovanou dobu nenáleží mzda

Pozdní příchody (či předčasné odchody) do a ze zaměstnání jsou relativně častým prohřeškem zaměstnanců.

Primárně zaměstnanec za zameškanou část pracovní doby (pracovní směny) neobdrží, resp. nemá obdržet žádnou mzdu, plat či odměnu. Vlastně o sankci v pravém slova smyslu nejde, protože odměna náleží jen za vykonanou práci, nejde tedy ani o srážku ze mzdy.

I pozdní příchody jsou porušováním pracovní kázně, trestat je lze i krácením dovolené

Pozdní příchody a předčasné odchody lze sčítat pro účely krácení dovolené. Až dosáhnou délky celé jedné směny (denní pracovní doby), může přijít krácení dovolené. Dovolená je pak zkrácena o tolik hodin, kolik bylo zameškáno. Podobně mohou být posuzovány i nepovolené kuřácké pauzy, pokud zaměstnanec sice dodržuje zákaz kouření na pracovišti, ale odchází si zakouřit bez povolení mimo pracoviště a zameškanou pracovní dobu nenapracuje.

Přísnější sankcí je pak rozvázání pracovního poměru výpovědí, a to pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně. Výpověď tak může přijít, pokud byl zaměstnanec předem varován, a to za 3 méně závažná porušení pracovní kázně (pozdní příchody nebo pozdní příchod či příchody v kombinaci s jiným méně závažným porušením pracovní kázně).

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ