Odškodné pro rodiny zemřelých zaměstnanců se od ledna 2024 zvýšilo. Koho se týká?

19.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Zatímco dlouhodobě vyplácené pozůstalostní renty po zaměstnanci zemřelém v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se zvyšují jen málo, nebo vůbec, jednorázové odškodnění rodinných příslušníků zemřelého zaměstnance se zvýšilo poměrně výrazně. O kolik?

Renty pro pozůstalé vdovy, vdovce a sirotky po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, se v roce 2024 zvyšují jen v řádu stokorun, stejně jako úrazové renty určené přímo na zdraví poškozeným zaměstnancům.

Naopak výrazně se valorizuje odškodnění pozůstalých za citovou, duševní, morální újmu ze smrti zaměstnance. Tam už jde o desetitisíce. Každý z pozůstalých může dostat o zhruba 60 000 Kč více než loni.

Zdroj: Shutterstock

Pozůstalostní renty čili náhrady nákladů na výživu

Na pozůstalostní rentu čili náhradu nákladů na výživu pozůstalých mají nárok lidé, kterým zaměstnanec, jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, poskytoval výživu nebo ji byl povinen poskytovat (platil alimenty), nebo je fakticky živil v rámci rodinného soužití, v rámci sdílené domácnosti. Jde o vdovy, vdovce a sirotky. Může jít i o pozůstalého druha nebo družku.

Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí s tím, že:

- pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval, nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % rozhodného průměrného výdělku,

- pokud poskytoval, nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % průměrného výdělku

Je-li tedy více pozůstalých splňujících uvedenou podmínku (závislosti na výživě od zaměstnance), rozdělí se náhrada mezi ně. Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých však nesmí úhrnem převýšit částku, do které by příslušela (samotnému) zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku (tedy jeho vlastní renta, kdyby nezemřel).

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance (odečítá se tedy důchod vdovský, vdovecký a sirotčí). K případnému výdělku pozůstalých se přitom nepřihlíží. 

Tip: Hygienické limity aneb kolik toho můžete uzvednout v práci

Jak a proč probíhá valorizace pozůstalostních rent

Protože neustále rostou životní náklady, ale i mzdy a platy, není možné počítat stále s původním výdělkem zaměstnance. Renta by zůstávala stále stejná, ale reálně by se snižovala, pozůstalý by si za ni mohl pořídit v rámci svého živobytí stále méně a méně. Kdyby zaměstnanec neutrpěl úraz nebo nemarodil s nemocí z povolání, mzda či plat by mu v čase pravděpodobně rostly. A tak by na výživu rodiny dával více peněz.

I když zaměstnanec utrpěl pracovní úraz nebo marodil s nemocí z povolání, aspoň v rámci pravidelných valorizací by mu rostl invalidní důchod nebo úrazová renta (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity).

Proto se podobně jako úrazové renty pro zaměstnance i náhrada nákladů na výživu pozůstalých poskytovaná podle zákoníku práce od 1. 1. 2024 upravuje stejnou měrou tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých nebo již dříve valorizovaný se zvyšuje o 360 Kč. Valorizace je nízká, protože její míra je odvozena od valorizace důchodů. A důchody byly valorizovány k 1. 1. 2024 jen málo, právě o 360 Kč v základní výměře. 

Odškodnění citové ztráty a duševních útrap pozůstalých, pokud zaměstnanec zemře

Od 1. ledna 2024 dochází k výraznému zvýšení jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých rodinných příslušníků.

Tato náhrada náleží

manželovi (event. registrovanému partnerovi) zemřelého zaměstnance,

- dítěti zemřelého zaměstnance (a to nejen dítěti nezaopatřenému, ale i dítěti zletilému čili tzv. dospělému, a to i výdělečně činnému),

- rodiči zemřelého zaměstnance (a to i když nežil se zaměstnancem ve společné domácnosti).

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy náleží i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Půjde především např. o družku zaměstnance nebo druha zaměstnankyně. Ti musejí prokázat zaměstnavateli např. sdílení společné domácnosti.

Tip: Choroba jako každá jiná. Prokázat nemoc z povolání je ovšem o poznání složitější

Jednorázové náhrady se odvozují od průměrné mzdy

Výše náhrady se odvozuje od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu (rozhodující je den úmrtí zaměstnance).

Pro odškodnění za úmrtí v roce 2024 je tak rozhodující výše průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023. Výchozí částkou průměrné mzdy je aktuálně 42 427 Kč.

Pro rok 2024 tak činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 848 600 Kč oproti dosavadním 786 200 Kč pro rok 2023. Meziroční nárůst tak činí 62 400 Kč. Na tuto částku v plné výši má nárok každý pozůstalý samostatně, pouze rodiče zaměstnance, pokud jsou naživu, se musejí rozdělit. Každému z nich se vyplatí polovina částky, 424 300 Kč.

O výši částky, kterou musí zaměstnavatel, resp. jeho pojišťovna vyplatit pozůstalým, tak nerozhodují výdělkové poměry zaměstnance, ale počet pozůstalých osob, které na ni mají nárok. 

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

Náhrada přiměřených nákladů na pohřeb je poskytována do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy. Maximální částkou náhrady je tak pro rok 2024 po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru částka 63 700 Kč oproti dosavadním 59 000 Kč pro rok 2023.

Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se přitom odečítá pohřebné. Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.

 

Čtěte také:

Osobní zaměstnanecké benefity v roce 2024: Změny a okamžik vzniku příjmu

Zvýší se znovu normativní náklady na bydlení, které ovlivňují dávky i srážky?

Jste v pracovní neschopnosti? Kontrola může přijít i v jednu ráno

Dlužníkům zbyde ze mzdy méně peněz. O kolik se snížila nezabavitelná částka v roce 2024?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ