Nepřiznal vám úřad práce příspěvek na bydlení? Stáhněte si vzor odvolání proti rozhodnutí

06.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak postupovat, pokud vám úřad práce nepřiznal nebo odňal příspěvek na bydlení? Jaké náležitosti by mělo obsahovat odvolání proti nepřiznání příspěvku na bydlení? Vzor odvolání si můžete stáhnout v našem článku.

Ne vždy musí úřad práce rozhodnout ve věci správně. Za špatným rozhodnutím může být například chyba v doložených formulářích, které si úředník nevšiml a následně bylo rozhodnuto o nepřiznání/odejmutí příspěvku na bydlení.

Pokud se žadatel domnívá, že měl úřad práce rozhodnout v jeho prospěch, má právo se proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na bydlení odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutíOdvolání se adresuje k Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), avšak je potřeba jej zaslat/podat na úřadu práce, který odvolání následně přeposílá na MPSV k posouzení.

O tomto nároku se zmiňuje úřad práce také ve vydaném rozhodnutí. Odvolání se podává k pobočce úřadu práce, která rozhodnutí vydala.

I přesto, že je možné, že se úřad práce zmýlil ve svém rozhodnutí, nemá žadatel nárok na další vyplacení příspěvku dříve, než bude rozhodnuto o odvolání. V případě uznání odvolání budou nevyplacené příspěvky vyplaceny v nejbližším výplatním termínu, tedy kolem 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

Odvolání proti nepřiznání příspěvku na bydlení

Zdroj: Shutterstock

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku předchází oznámení o zahájení správního řízení

Jestliže žadateli/příjemci doručí úřad práce „oznámení a zahájení správního řízení“, měl by zbystřit. Takové oznámení totiž předchází také rozhodnutí o odejmutí/nepřiznání příspěvku na bydlení. Je zasíláno doporučeně do vlastních rukou, stejně jako rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na bydlení

Pokud si jej adresát do 10 dnů od doručení nevyzvedne, považuje se dokument za doručený v poslední den této lhůty. Oznámení o zahájení správního řízení dává žadatelům o dávku možnost navrhovat důkazy a činit návrhy k probíhajícímu řízení až do vydání rozhodnutí.

V oznámení nalezne žadatel také lhůtu (nejméně 5 dnů), ve které je potřeba tak učinit. Úřad práce během této doby umožní žadateli nahlížet do spisu.

Ze zaslaného dopisu nemusí být jasné, z jakého důvodu má být dávka odňata. Proto by měl účastník správního řízení přijít na danou pobočku, kde mu úředníci poskytnou více informací. Jestliže účastník nevyužije svého nároku nebo úřad práce neshledá důvody pro přiznání dávky, přijde po uplynutí lhůty žadateli rozhodnutí o nepřiznání/odejmutí příspěvku na bydlení, kde již má popsané důvody, proč úřad práce rozhodl o nepřiznání dávky.

Nyní se může žadatel o dávku odvolat během 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, jak jsme zmiňovali v úvodu článku.

Tip: Snížení příspěvku na bydlení pro letošní rok v příkladech

Jak by mělo odvolání proti rozhodnutí o odejmutí/nepřiznání příspěvku na bydlení vypadat?

Pro odvolání neexistuje jednotná forma, avšak musí obsahovat povinné údaje, bez kterých není odvolání platné. V případě, že úřad práce shledá, že odvolání chybí některé údaje, vyzve osobu, která odvolání podala, k nápravě s přiměřenou nápravní lhůtou.

Správní řád v § 82 upravuje podobu obsahu odvolání následovně: „Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.“

Odvolání by tak kromě povinných identifikačních údajů mělo obsahovat důvod, proč účastník řízení nesouhlasí s vydaným rozhodnutím úřadu práce. V čem se domnívá, že úřad práce pochybil. Svoje tvrzení může opírat o paragrafy uvedené v zákoně o státní sociální podpoře.

Na závěr by mělo být uvedeno, jaké rozhodnutí odvolatel navrhuje.

Odvolání stačí zaslat poštou na adresu pobočky úřadu práce, která rozhodnutí vydala, nebo odvolání zanést osobně na podatelnu úP. 

údaje na odvolání, které by neměly chybět:

 • Jméno a příjmení odvolatele
 • Datum narození
 • Místo trvalého pobytu (případně adresa, pro kterou je uplatňován příspěvek na bydlení)
 • Označení správního orgánu (MPSV a daná pobočka úřadu práce)
 • Věc, proti které se odvolává 
 • Číslo jednací
 • Datum rozhodnutí
 • Případné přílohy k odvolání
 • Podpis odvolatele

Odvolání nejdříve přezkoumá úřad práce

O odvolání může rozhodnout už samotná pobočka úřadu práce, jak uvádí správní řád v § 87. 

„Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání.“ I proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat další odvolání.

Jestliže úP odvolání vyhoví, získá odvolatel neprávem nepřiznaný příspěvek mnohem dříve, než kdyby bylo odvolání zasíláno na MPSV.

Tip: Zvýší se znovu normativní náklady na bydlení, které ovlivňují dávky i srážky?

Úřad práce zašle odvolání Ministerstvu práce a sociálních věcí

Pokud úřad práce chybu neshledá, přepošle odvolání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odvolání nadřízenému odvolacímu správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Zjistí-li MPSV, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, tak: 

 • rozhodnutí nebo jeho část zruší a správní řízení zastaví,

 • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal,

 • napadené rozhodnutí nebo jeho část změní, nebo

 • odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

MPSV se musí zabývat odvoláním bez zbytečného odkladu. Na vydání rozhodnutí má až 30 dnů od doručení odvolání úřadem práce. V případě komplikovanějších případů, kdy je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, se tato doba prodlužuje o dalších 30 dnů.

Proti rozhodnutí MPSV se nejde dále odvolat. účastník řízení, kterému odvolání nebylo uznáno, má však právo obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který si vyžádá spisy a přezkoumá rozhodnutí správních orgánů.

Kalkulačka příspěvku na bydlení pro rok 2024

 

Čtěte také:

Zůstali jste s dítětem sami? O jaké dávky můžete v takové situaci požádat

Nově mohou o dotace z programu Nová zelená úsporám Light žádat domácnosti pobírající přídavky na děti

Kalkulačka: Na kolik byste měli pojistit váš dům?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY