Mohou nezletilí pracující ručit za peněžní hotovost, kterou jim zaměstnavatel svěří?

26.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Blíží se období letních brigád, na které mohou nastoupit i studenti mladší 18 let. Jak je to v takovém případě s hmotnou odpovědností u zaměstnavatele? Musí případnou škodu způsobenou zaměstnavateli zaměstnanec nahradit?

Zákoník práce umožňuje zaměstnávat také osoby mladší 18 let, a to i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Jde o mladistvé, kteří dosáhli věku 15 let a současně ukončili povinnou školní docházku. Výjimku pak mají některé umělecké a sportovní činnosti, které může vykonávat i osoba mladší 15 let bez ukončené školní docházky.

Některé odlišnosti v zaměstnávání mladistvých

Právní předpisy pro tyto mladistvé zaměstnance se v některých případech odlišují od těch, které upravují pravidla pro „klasické“ zaměstnance, tedy ty, kteří dovršili již 18 let. Jsou to například tyto odlišnosti:

  • Mladistvému zaměstnanci musí být poskytnuta půlhodinová přestávka na jídlo a oddech maximálně po 4,5 hodinách nepřetržité práce
  • Mladistvému zaměstnanci musí zaměstnavatel umožnit nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Zároveň má mladistvý zaměstnanec nárok na nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 48 hodin.

  • Mladistvému zaměstnanci se zakazuje práce přesčas a v noci.

  • Mladistvému zaměstnanci nesmí být přidělena taková práce, která je k jeho věku nevhodná vzhledem k jeho fyzickému a psychickému vývoji.

  • Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se pracovnělékařským prohlídkám.

  • Mladiství zaměstnanci nemohou nést hmotnou odpovědnost.

Zdroj: Depositphotos

Pracující mladiství nenesou odpovědnost za škody

Ačkoliv zaměstnavatel může s mladistvým uzavřít pracovní poměr, nemůže s ním uzavřít smlouvu o hmotné odpovědnosti, tu je možné uzavřít až s plnoletým zaměstnancem. Přitom tuto dohodu lze uzavřít také s lidmi pracujícími na DPP a DPČ, avšak také pouze se staršími 18 let. 

Dohoda o hmotné odpovědnosti zavazuje zaměstnance ručit za hodnoty svěřené zaměstnavatelem. Jde například o odpovědnost za peněžní hotovost, zboží, materiál a další věci, se kterými zaměstnanec během výkonu práce přijde do styku.

Mladiství například často vykonávají práce, kde mají svěřenou hotovost (práce v obchodě, v pohostinství, prodej lístků apod.). Zaměstnavateli nic nebrání mladistvé na tyto pozice najmout, ovšem nemůže po nich vyžadovat, aby se v případě zjištěného pochybení (zjištění schodku při inventuře) podíleli na nápravě. Mladistvý zaměstnanec proto nemůže ze svých finančních prostředků hradit třeba chybějící peníze v pokladně.

Po ostatních zaměstnancích, se kterými zaměstnavatel uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti a jsou-li starší 18 let, může být vyžadována náhrada zjištěného schodku.

Příklad:

Provozovatel kina zjistil při kontrole hotovosti v pokladně schodek ve výši 10 000 Kč. S paní Ivetou, která má na starosti výběr hotovosti, má uzavřenou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci. Zaměstnankyně Iveta proto bude muset uhradit celou částku. Kdyby Ivetě bylo pod 18 let, nemohl by po ní zaměstnavatel chtít škodu uhradit. 

Limitovaná je však maximální výše náhrady škody, kterou musí zaměstnanec zaměstnavateli uhradit. Maximální výše náhrady škody nesmí přesáhnout 4,5násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance. Pouze v případě, že by zaměstnanec způsobil škodu úmyslně, musel by zaplatit celou výši škody.

Mladiství na brigádách se tak nemusejí obávat, že by museli zaměstnavateli výši škody doplácet.

Tip: Nejčastější nabídky letošních letních brigád: Po kom je sháňka a kolik vám dají?

Nově bude možné zaměstnat i osoby mladší 15 let

Velká reforma zákoníku práce, která by měla vejít v účinnost již od 1. ledna 2025, má zaměstnavatelům umožnit zaměstnávat také 14leté osoby. I na takové uzavření pracovního poměru se však budou vztahovat omezení. Například délka jedné směny nebude moci překročit 7 hodin, s tím souvisí také to, že jejich celková odpracovaná doba nesmí překročit 35 hodin týdně.

Zaměstnavatelé by tak mohli přijmout do pracovního poměru zaměstnance, kteří dosud nesplnili povinnou školní docházku.

Novela zákoníku práce však přináší také spoustu jiných změn, a to například prodloužení zkušební doby nebo možnost pro zaměstnance rozvrhnout si svoji pracovní dobu, a to i pro ty, kteří vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele.

 

Čtěte také: 

Za proškolení zaměstnanců je vždy odpovědný zaměstnavatel. Ale za jejich hloupost už ne

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ